angol-lengyel fordítás erre a szóra: we have to set

EN

"we have to set" lengyel fordítás

Példamondatok a(z) "we have to set".

Példamondatok a(z) "we have to set" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishTherefore, the level of 20% which we have currently set ourselves is very high.
Poziom 20 %, który obecnie sobie wyznaczyliśmy, jest zatem bardzo wysoki.
EnglishIt is for this reason that we have to set certain limitations on the gambling market.
Z tego właśnie powodu musimy ustanowić pewne ograniczenia na rynku hazardu.
EnglishFor financial disasters, we have also set up the European Globalisation Adjustment Fund.
Jeśli chodzi o kryzysy finansowe, ustanowiliśmy także Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.
EnglishWe have examples set out in the Treaty when the eastern German Länder benefited from such aid.
Mamy przykłady zapisane w traktacie, kiedy z takiej pomocy korzystały wschodnie landy niemieckie.
EnglishWe have also set up a specific working group for textiles as part of the renewed market access strategy.
Powołaliśmy także specjalną grupę roboczą ds. tekstyliów w ramach zrewidowanej strategii dostępu do rynku.
EnglishWe have got to recognise that, if we are going to create jobs, we have to set the wealth creators free.
Musimy zrozumieć, że jeśli chcemy tworzyć miejsca pracy, to musimy dać swobodę tym, którzy generują dobrobyt.
EnglishIt really alarms me that we have arbitrarily set aside what our Rules of Procedure plainly state.
Bardzo niepokoi mnie fakt, że w arbitralny sposób zlekceważyliśmy to, co jest wyraźnie określone w naszym Regulaminie.
EnglishWe have to set a target: for example, 2025.
Musimy ustalić cel: na przykład 2025 rok.
EnglishNow we have to set the proper conditions for the agency to operate successfully and to prove its worth in the years to come.
Teraz musimy stworzyć odpowiednie warunki dla skutecznego działania Agencji, tak aby udowodniła ona swą wartość w najbliższych latach.
EnglishWe have to set them an example.
EnglishWe have already set up a joint instrument for fighting illegal immigration, an agency known as Frontex, which has been in existence for two years.
Utworzyliśmy już wspólny instrument walki z nielegalną imigracją, agencję o nazwie Frontex, która istnieje już od dwóch lat.
EnglishBut they must commit themselves - there must be an unambiguous political commitment - to meet the targets we have jointly set ourselves.
Jednakże muszą się one zobowiązać - muszą powstać jednoznaczne zobowiązanie polityczne - do osiągnięcia celów, jakie wspólnie określiliśmy.
EnglishWe have to set an example to the taxpayer, the ordinary European citizen, and show that we can also take responsibility for economic matters.
Musimy dać przykład podatnikowi, zwykłemu obywatelowi Europy i pokazać, że my również możemy przyjąć odpowiedzialność za kwestie gospodarcze.
EnglishWe have already set the wheels in motion with a number of initiatives, but we intend to move up another gear in June with the Small Business Act.
Stworzyliśmy już podstawy we wniosku zawierającym liczne inicjatywy, ale zamierzamy nadać im nowy rozpęd w czerwcu wraz ze Small Business Act.
EnglishIt is precisely because the matter is so serious and urgent that we have to set matters in motion so that that final outcome can be swiftly achieved.
Zwłaszcza ze względu na to, że sytuacja jest na tyle poważna i pilna, że musimy zacząć działać tak, aby można było szybko osiągnąć efekt końcowy.
EnglishThat is a point that concerns me greatly: we have to set clear objectives so that all the research and the industry as a whole comply with those objectives.
Jest to kwestia, którą jestem bardzo zainteresowany. Musimy wyznaczyć jasno określone cele tak, aby wszelkie badania oraz działania tego sektora odzwierciedlały te cele.
EnglishThose institutions - this institution - have been a great success, but now we have to set our sights on the challenges of this new century I referenced in the beginning.
Instytucje te - w tym także ten Parlament - odniosły olbrzymi sukces, teraz jednak musimy skoncentrować się na wyzwaniach nowego wieku, o których mówiłem na początku.
EnglishSince 2004, more than a thousand of them have received specific 'gender' training and we have now set up a gender helpdesk to pursue this training in the future.
Od roku 2004 ponad tysiąc osób przeszło takie szkolenia, a także utworzyliśmy centrum wsparcia w zakresie równości płci, aby ułatwić prowadzenie takich szkoleń w przyszłości.
English(FI) Mr President, I voted in favour of the report, but we have to set an example and be very meticulous, especially as far as budgetary discipline is concerned.
(FI) Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, ale musimy dawać przykład i być bardzo uważni, szczególnie jeśli chodzi o dyscyplinę budżetową.
EnglishWe have already set out some ideas in our Green Paper about how to achieve this by bringing together the different instruments at EU level under a single umbrella.
W zielonej księdze przedstawiliśmy już kilka koncepcji dotyczących sposobów realizacji tych zamierzeń, poprzez połączenie różnych instrumentów na szczeblu UE pod jednym patronatem.
Más szótárak
English
  • we have to set

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.