angol-lengyel fordítás erre a szóra: way

EN

"way" lengyel fordítás

EN way
volume_up
{főnév}

way (és: approach, fashion, line, mean)
volume_up
sposób {hímn.}
They do things their own way, including the way they work.
Podejmują działania na swój własny sposób, włączając w to sposób, w jaki pracują.
We now have a more democratic view and way of making music -- a two-way street.
Teraz mamy bardziej demokratyczne spojrzenie i sposób tworzenia muzyki - dwukierunkowy sposób.
That is not the way to solve the problem, particularly with regard to waste.
To nie jest sposób rozwiązywania problemów, szczególnie w przypadku odpadów.
way (és: avenue, distance, pathway, road)
volume_up
droga {nőn.}
And see if there be any wicked way in me, And lead me in the way everlasting.
I obacz, jeźli droga odporności jest we mnie, a prowadź mię drogą wieczną.
For Jehovah knoweth the way of the righteous; But the way of the wicked shall perish.
Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; ale droga niepobożnych zginie.
This is the way forward in development and this is the way forward in reducing poverty.
To właśnie droga naprzód ku rozwojowi i ku zmniejszeniu ubóstwa.
way (és: track, trajectory)
volume_up
tor {hímn.}
He's approaching the end of the run, makes his way between the barrels that are set up there.
Dojeżdża do końca toru, gdzie będzie musiał przejechać przez dziurę w ścianie beczek.
So this next part is really a way of understanding space and rhythm, with the obvious reference to the feet, but it's also time -- where the feet were, where the balls were.
Śledzisz tor piłeczki lub patrzysz na publiczność, Tak więc, kolejna część zajmuje się zrozumieniem przestrzeni i rytmu i oczywiście związana jest ze stopami.
way (és: custom, habit, practice, praxis)
volume_up
zwyczaj {hímn.}
The way we tend to use resources is we extract them, we turn them into short-life products and then dispose of them.
Sposób, w jaki mamy zwyczaj używać bogactw naturalnych polega na tym, że je wydobywamy, zamieniamy w krótkożywotne produkty, a potem pozbywamy się ich.
There is only one legal problem standing in the way of reaching an agreement with you: the usual 'delegated act' problem.
Na drodze do porozumienia z Państwem stoi tylko jeden problem prawny: zwyczajowy problem "aktu delegowanego”.
The EU considers the workers, their way of life and their consumption habits to be at fault.
UE uznaje pracowników, ich sposób życia oraz ich zwyczaje konsumpcyjne za winne powstałej sytuacji.
way (és: direction)
volume_up
kierunek {hímn.}
It is an additional package, with which we are pointing the way.
Jest to dodatkowy pakiet, przy pomocy którego wskazujemy kierunek działań.
But this resolution is not the right way to go.
Przedmiotowa rezolucja to nie jest jednak właściwy kierunek postępowania.
This is the route to a new way forward!
To jest kierunek, który pozwoli nam znaleźć nowe rozwiązanie!

Szinonimák (angolul) a(z) way szóra:

way

Példamondatok a(z) "way" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishEisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Herts AL10 9SN United Kingdom
Eisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Herts AL10 9SN Wielka Brytania
EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
EnglishThey are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
Są sposobem na przyznanie, że rzeczywiście musimy wzmocnić dyscyplinę budżetową.
EnglishThey wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
EnglishKarib Ltd, Karib House 63-65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey United Kingdom
Karib Ltd, Karib House 63- 65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey Wielka Brytania
EnglishOnly in that way will climate change become an opportunity, rather than a burden.
Jedynie dzięki temu zmiana klimatu stanie się szansą, a nie tylko obciążeniem.
EnglishDid that require, as an architect, a new way of thinking about what you were doing?
Czy wymagało to od ciebie jako architekta nowego podejścia do wykonywanej pracy?
EnglishAnd the way we're doing that is we're creating prize teams within the X PRIZE.
Tworzymy osobne działy w obrębie X PRIZE; mamy zespół kosmosu, myślimy o orbicie.
EnglishI believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.
EnglishThe armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
Konflikt zbrojny na tym obszarze można rozwiązać wyłącznie na drodze politycznej.
EnglishThings that are essentially different should not be treated in exactly the same way.
Rzeczy, które wyraźnie się różnią nie powinny być traktowane dokładnie tak samo.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.
EnglishEnterprises that are completely different cannot be dealt with in the same way.
Przedsiębiorstwa, które są zupełnie różne, nie mogą być traktowane jednakowo.
EnglishWe do not agree with the way that this House manipulates the issue of human rights.
Nie zgadzamy się ze sposobem, w jaki ta Izba manipuluje kwestią praw człowieka.
EnglishAnd he said -- especially with legged-robots, because they're way too complicated.
Jak mówili - szczególnie dotyczyło to robotów kroczących, były zbyt skomplikowane.
EnglishHowever, these movements are not one-way; in principle, they are bidirectional.
Ruch ten nie odbywa się jednak jednotorowo, lecz zasadniczo w dwu kierunkach.
EnglishIf you had a relationship with a penguin, you'd see it in the same sort of way.
Jeśli mielibyście do czynienia z pingwinem, mielibyście takie samo podejście.
EnglishI would like to point out that not all women in rural areas live in the same way.
Chciałabym zauważyć, że nie wszystkie kobiety na obszarach wiejskich żyją tak samo.
EnglishAfter all, in his opinion, what further action is needed in the way of prevention?
Ostatecznie jakie dalsze działania zapobiegawcza, jego zdaniem, należałoby podjąć?
EnglishIn the financial crisis, Europe is leading the way towards a global solution.
W czasie kryzysu finansowego Europa wskazuje drogę do ogólnoświatowych rozwiązań.