angol-lengyel fordítás erre a szóra: the beneficiary

EN

"the beneficiary" lengyel fordítás

Példamondatok a(z) "the beneficiary".

Hasonló fordítások a(z) "the beneficiary" szóra lengyelül

the névelő
the kötőszó
Polish
beneficiary főnév

Példamondatok a(z) "the beneficiary" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWho decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?
Kto podejmuje decyzję w sprawie listy krajów beneficjentów i na podstawie jakich kryteriów?
EnglishPublic authorities should act as beneficiary organisations for the projects.
Władze publiczne powinny występować jako organizacje beneficjenckie dla celów projektów.
EnglishThe last issue I would like to refer to is the transparency of EU beneficiary funds.
Ostatnią kwestią, którą chciałabym omówić, jest przejrzystość funduszy beneficjentów UE.
EnglishIt transpires that the greatest beneficiary of Polish aid was none other than China.
Okazało się, że największym beneficjentem polskiej pomocy były - Chiny.
EnglishHe received DKK 1.3 billion and was the biggest Danish beneficiary of EU funds.
Otrzymała ona 1,3 miliarda koron duńskich i była największym beneficjentem funduszy UE w Danii.
EnglishHowever, the greatest beneficiary of the changes that have been introduced will be the consumer.
Jednak najważniejszym beneficjentem wprowadzanych zmian powinien być konsument.
EnglishWhat is more, the Netherlands is the main beneficiary, after Germany, of the internal market.
Co więcej, to Holandia jest największym po Niemczech beneficjentem rynku wewnętrznego.
EnglishFirstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
Po pierwsze, postanowienie ogólne, które odnosi się do wszystkich państw będących beneficjentami.
EnglishIn other words: must a state that was once a beneficiary always remain a beneficiary?
Innymi słowy: czy państwo, które zostało już objęte systemem, musi na zawsze pozostać beneficjentem?
EnglishWe could have requested strict criteria from the beneficiary states on strengthening women's position.
Mogliśmy narzucić krajom - beneficjentom restrykcyjne kryteria umacniania pozycji kobiet.
EnglishLet me remind you that Greece has been the largest net beneficiary of European funds for years.
Pozwolę sobie przypomnieć, że Grecja od lat jest największym beneficjentem netto funduszy europejskich.
EnglishIt was one of the most unequal co-authoring relationships ever -- (Laughter) -- but I was glad to be the beneficiary of it.
Najnierówniejsze współautorstwo w historii. ~~~ (Śmiech) Bardzo sobie chwaliłem.
EnglishI myself am a beneficiary of cross-border health care.
Osobiście skorzystałem z transgranicznej opieki zdrowotnej.
EnglishIt is the Commission's task to closely monitor all beneficiary countries' compliance with these criteria.
Zadaniem Komisji jest dokładne monitorowanie przestrzegania tych kryteriów przez wszystkie kraje beneficjentów.
EnglishThe advantage we have as a beneficiary state is that we share a wider range of finances for rural development.
Zaletą tego rozwiązania dla krajów-beneficjentów jest szersza oferta finansowania rozwoju obszarów wiejskich.
EnglishWithin this framework the Commission will ensure that the impact of IPA will become visible in the beneficiary countries.
W tym zakresie Komisja zapewni, by oddziaływanie IPA było dostrzegalne w państwach beneficjentach.
EnglishLastly, the report makes it very clear who the beneficiary of NATO's aggression and the breakup of Yugoslavia was.
Wreszcie w sprawozdaniu bardzo wyraźnie stwierdzono, kto skorzystał na agresji NATO i rozpadzie Jugosławii.
EnglishThe consumer should be the main beneficiary of the proposed changes. The proposal adopted significantly strengthens consumers' rights.
To konsument ma być najważniejszym beneficjentem proponowanych mian.
EnglishI stress the necessity that European funding be addressed directly to the beneficiary Iraqi institutions.
Podkreślam konieczność, aby fundusze europejskie były kierowane bezpośrednio do instytucji irackich będących ich beneficjentami.
EnglishWe welcome the formula of advance payment, because this makes it easier for the beneficiary countries to use the funds.
Z zadowoleniem witamy formułę wypłaty zaliczkowej, bo to ułatwia państwom beneficjentom korzystanie z tych środków.

Más szótárak

English
  • the beneficiary

Még több a angol-magyar szótárban.