angol-lengyel fordítás erre a szóra: supply side

EN

"supply side" lengyel fordítás

EN supply side
volume_up
{főnév}

1. közgazdaságtan

supply side
volume_up
strona podażowa {nőn.} (dostawcy)

Hasonló fordítások a(z) "supply side" szóra lengyelül

supply főnév
supply melléknév
Polish
to supply ige
side főnév
side melléknév
Polish

Példamondatok a(z) "supply side" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe have to see, on the supply side, whether we are doing all that we can.
Ze strony podaży musimy dopilnować, iż robimy wszystko co w naszej mocy.
EnglishThere are special situations where these, too, simply have to be solved via the supply side.
Bywają pewne szczególne sytuacje, które wymagają po prostu rozwiązań po stronie podaży.
EnglishSo you see, neither on the supply side nor on the demand side is there a real balance.
Jak więc pan widzi, nie ma równowagi pomiędzy podażą i popytem.
EnglishOn the supply side, let us also look a little at the proportions.
Jeśli chodzi o podaż, spójrzmy przez chwilę na proporcje.
EnglishThe reintroduction of some kind of quotas should be considered in this evaluation of supply-side management tools.
Ocena narzędzi zarządzania dostawami powinna uwzględnić ponowne wprowadzenie pewnych kwot.
EnglishThere are indeed problems on the demand and on the supply side.
Rzeczywiście istnieją problemy z popytem i podażą.
English(IT) Madam President, ladies and gentlemen, I should like to say something about the demand side and something about the supply side.
(IT) Pani przewodnicząca! Chciałbym powiedzieć kilka słów o popycie i podaży.
EnglishControlling demand takes pressure off the supply side and is crucial to reaching energy independence in Europe.
Kontrola zapotrzebowania zmniejsza presję na dostawy i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia niezależności energetycznej w Europie.
EnglishMadam President, trafficking may be an illegal market, but is nonetheless a market, having both a supply and a demand side.
Pani przewodnicząca! Przemyt może być nielegalnym rynkiem, ale mimo tego jest rynkiem mającym zarówno stronę popytu jak i podaży.
EnglishWe have, undoubtedly, a second side to the triangle, which is certainly the supply, and on the supply side we have a lot of responsibilities.
Bez wątpienia mamy drugi bok trójkąta, którym jest z pewnością podaż, zaś po stronie podaży mamy wiele obowiązków.
EnglishI support the measures on the demand side, too, although the supply side must also be taken into account, as our Spanish fellow Member said.
Popieram działania po stronie popytowej, chociaż należy również uwzględnić stronę podaży, jak powiedziała nasza koleżanka pani poseł z Hiszpanii.
EnglishAdd to this the problems on the supply side caused by the impact of climate change, and we have some of the ingredients for the current crisis right there.
Należy dodać do tego problemy w zakresie podaży spowodowane wpływem zmian klimatycznych i mamy tutaj pewne składniki obecnego kryzysu.
EnglishThat would help with the supply side, particularly for the young and those from an ethnic minority, where shortages are most acute.
To stanowiłoby pomoc w zakresie ilości narządów, szczególnie dla osób młodych i pochodzących z mniejszości etnicznych, w których niedobory są najbardziej widoczne.
EnglishRather, markets expect oil prices to remain at high levels, driven mainly by buoyant global demand and, to some extent, by fragilities on the supply side.
Wręcz przeciwnie, rynki spodziewają się, że z powodu rosnącego popytu na świecie, a także osłabienia podaży, ceny ropy pozostaną na wysokim poziomie.
EnglishBribes and corruption have both a demand and a supply side, with the supply side being mostly of greedy corporate unethical businesses and hapless common man.
Łapówki i korupcja mają zarówno swój popyt jak i podaż. ~~~ Stroną podaży są głównie chciwe nieetyczne korporacje oraz nieszczęśliwi zwykli ludzie.
EnglishOn the supply side, I would take the liberty of saying to the Commissioner that this proposed pilot project would indeed cost money, resources from the taxpayer.
Jeśli chodzi o podaż, pozwolę sobie wskazać pani komisarz, że proponowany program pilotażowy rzeczywiście wymaga środków pochodzących z podatków.
EnglishOn the supply side, the crisis may lead to a reduction in the level of funding for public health, at the same time as it may lead to increased demand for health services.
Po stronie podaży kryzys może prowadzić do ograniczenia poziomu finansowania publicznej opieki zdrowotnej, a równocześnie może rosnąć popyt na usługi zdrowotne.
EnglishOn the supply side, droughts and floods have played their part in wrecking harvests, input costs have risen and this has all been compounded by financial speculation in the commodity markets.
Jeśli chodzi o podaż, susze i powodzie zniszczyły zbiory. Wzrosły też koszty produkcji, a do tego sytuację pogorszyły spekulacje finansowe na rynkach towarowych.
EnglishIn order to achieve this, Member States have confirmed their willingness to cooperate closely with the Commission on both supply-side and demand-side measures taken nationally.
Aby to osiągnąć, państwa członkowskie potwierdziły chęć bliskiej współpracy z Komisją w zakresie środków stymulujących zarówno podaż, jak i popyt, podejmowanych na szczeblu państw.
EnglishThis report seeks to look at the fact that we politicians should be thinking about whether and how the resources, the supply side, can be increased and what can be done in this regard.
Przedmiotowe sprawozdanie zwraca uwagę na fakt, że politycy powinni myśleć o tym, czy i jak można zwiększyć zasoby, tj. stronę podażową, oraz co można zrobić w tej sprawie.