angol-lengyel fordítás erre a szóra: strand

EN

"strand" lengyel fordítás

EN

strand {főnév}

volume_up
1. általános
strand (és: flock, tendril, wisp)
2. "of fibre, web"
strand (és: thread)
It's these two strands that run in opposite directions for reasons I can't go into right now.
Te dwie nitki biegną w przeciwnych kierunkach z powodów, których teraz nie poruszę.
And we chop those strands into what are called pellets.
Kroimy te nitki w coś co nazywamy grudkami.
And I decided to use a type of DNA origami, where you take a long strand of DNA and fold it into whatever shape or pattern you might want.
Postanowiłem do tego celu użyć origami DNA; to metoda, w której nitkę DNA zwijamy w dowolny kształt czy wzór.
3. "of cable"
strand (és: vein)
strand (és: vein, veinlet)
4. "of beads"
strand (és: cord, lanyard, line, rope)
5. "of story, thought", átvitt értelemben
strand (és: strain, motif)
I am thinking here, of course, of the Working Time Directive, which is the other strand of the common position adopted in Luxembourg on 9 June.
Rzecz jasna mam tu na myśli dyrektywę w sprawie czasu pracy, stanowiącą drugi wątek wspólnego stanowiska przyjętego 9 czerwca w Luksemburgu.
6. "of activity, life", átvitt értelemben
strand (és: aspect, facet, point)
The energy strand of the European Economic Recovery Plan contains some striking proposals.
Energetyczny aspekt europejskiego planu naprawy gospodarczej obejmuje pewne uderzające propozycje.
In the second strand, we focus on research design and the account taken of gender diversity in research.
W drugim aspekcie koncentrujemy się na projektach badawczych i uwzględniamy różnorodność płci w dziedzinie badań.
Środki te mają wiele aspektów.
7. archaikus
strand (és: beach, yarborough)
strand (és: bank, coastline, margin, shore)
In many Member States, there are still ships that are very old, in poor condition, anchored at the shore or even stranded on the shores of internal waters.
W wielu państwach członkowskich nadal można spotkać zakotwiczone do brzegu lub nawet osiadłe na mieliznach na wodach wewnętrznych bardzo stare statki w złym stanie.

Szinonimák (angolul) a(z) strand szóra:

strand

Példamondatok a(z) "strand" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBut in each one of your cells, each strand of DNA is about 30 to 40 million nanometers long.
Jednak w każdej z komórek każda nić DNA ma od 30 do 40 milionów nanometrów długości.
EnglishBut to do it, you need a long, single strand of DNA, which is technically very difficult to get.
Ale najpierw potrzebujemy długiego łańcucha DNA, który niełatwo uzyskać.
EnglishMaraviroc/ Efavirenz (100 mg twice daily/ 600 mg once daily) Integrase strand transfer inhibitor
Marawirok/ Efawirenz (100 mg dwa razy na dobę/ 600 mg raz na dobę)
EnglishOne strand can be copied directly, and you can see these things spooling off to the bottom there.
Jedna może zostać skopiowana wprost, tę nić widać na dole.
EnglishAnd so the net effect of all 250 of these strands is to fold the long strand into the shape that you're looking for.
W efekcie 250 takich spinaczy umożliwia ułożenie jednej długiej nici DNA w pożądany kształt.
EnglishIn the second strand, we focus on research design and the account taken of gender diversity in research.
W drugim aspekcie koncentrujemy się na projektach badawczych i uwzględniamy różnorodność płci w dziedzinie badań.
EnglishAnd you copy it by going from strand-separating.
I można ją kopiować zaczynając od pojedynczej nici DNA.
EnglishThese short DNA sequences are what are going to fold the long strand into this shape that we want to make.
Krótkie odcinki DNA, tak zwane spinacze służą do zwijania długiej nici w dowolny kształt, taki jaki chcemy uzyskać.
EnglishHowever, this is not a one-strand crisis, unfortunately, and there are other areas that need to be looked at.
Niestety obecny kryzys nie obejmuje tylko jednego aspektu, są wiec i inne obszary, na które trzeba zwracać uwagę.
EnglishThe other strand is bundled up into the other sausage.
Druga również przypomina kiełbaskę.
EnglishThe use of this fund is based on the logic behind the energy strand of the European economic recovery plan.
Podstawą wykorzystania tego funduszu jest logiczne uzasadnienie energetycznego aspektu europejskiego planu naprawy gospodarczej.
EnglishAll this field of view is a single strand of DNA.
EnglishIntegrase Strand Transfer Inhibitors
Inhibitory transferu łańcucha integrazy
EnglishThis whole idea that everything needs to be exactly the same works for a very very few strand of companies, and not for everybody else.
Pomysł, że wszystko musi być podobne do siebie jest prawdziwy dla niewielkiej liczby firm i dla nikogo innego.
EnglishAnd I decided to use a type of DNA origami, where you take a long strand of DNA and fold it into whatever shape or pattern you might want.
Postanowiłem do tego celu użyć origami DNA; to metoda, w której nitkę DNA zwijamy w dowolny kształt czy wzór.
EnglishThe cellular sequela of inhibition of topoisomerase-I by topotecan is the induction of protein-associated DNA single-strand breaks.
Następstwem hamowania topoizomerazy- I przez topotekan jest wywoływanie pęknięć pojedynczych nici DNA związanego z białkiem w komórce.
EnglishMechanism of action Raltegravir is an integrase strand transfer inhibitor active against the Human Immunodeficiency Virus (HIV-1).
Mechanizm działania Raltegrawir jest inhibitorem transferu łańcucha integrazy, działającym na ludzkie wirusy upośledzenia odporności (HIV- 1).
EnglishThat holds the long strand like this.
Tu widzimy, jak krótki łańcuch zakręca wokół helisy, łączy się z inną i wraca, co utrzymuje kształt długiego łańcucha.
EnglishSo if you want to build a human from DNA origami, the problem is, you need a long strand that's 10 trillion trillion bases long.
Gdybyśmy chcieli ułożyć człowieka z origami DNA, potrzebowalibyśmy łańcucha o 10 bilionach par. ~~~ potrzebowalibyśmy łańcucha o 10 bilionach par.
EnglishI mix them together, add a little bit of salt water, and then add this long strand I was telling you about, that I've stolen from a virus.
Mieszamy je wszystkie razem w roztworze chlorku sodu dodając wspomnianą wcześniej długą nić DNA, skradzioną od wirusów. ~~~ A oto co następuje.