angol-lengyel fordítás erre a szóra: stay-at-home

EN

"stay-at-home" lengyel fordítás

EN stay-at-home
volume_up
{főnév}

1. általános

stay-at-home (és: housewife, homebody, hausfrau)
volume_up
kura domowa {nőn.} [közny.]

2. köznyelvi

stay-at-home (és: family man, home-lover, home bird, homebody)
volume_up
domator {hímn.}

Szinonimák (angolul) a(z) stay-at-home szóra:

stay-at-home
English

Hasonló fordítások a(z) "stay-at-home" szóra lengyelül

stay főnév
to stay ige
at főnév
Polish
at prepozíció
home főnév
home melléknév
home határozószó
to home ige

Példamondatok a(z) "stay-at-home" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe 'stay-at-home party' is the biggest party in the European Parliament elections.
Partia "pozostających w domu” odniosła największy sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
EnglishThe problem is that there are women who want or would like to stay at home.
Chodzi o to, że są kobiety, które chciałyby zostać w domu.
EnglishLet's think about Mexican streets: they're unsafe because of violence, so people stay at home.
Rozważmy teraz meksykańskie ulice: są niebezpieczne z powodu przemocy, więc ludzie pozostają w domu.
EnglishOne issue that feminism has had an ongoing discussion of is that of the stay-at-home mother.
Jedną z kwestii, która dzięki feminizmowi jest stale przedmiotem dyskusji, jest problem pozostających w domu matek.
EnglishEqually, this new directive must not compromise standards of care for those people who do chose to stay at home.
Nowa dyrektywa nie może również podważać standardów opieki nad tymi, którzy zdecydują się pozostać na miejscu.
EnglishThat is only for rich families, in which the women can stay at home and see the family budget reduced.
Jest to system tylko dla bogatych rodzin, gdzie kobiety mogą zostać w domu i przyglądać się zmniejszonemu budżetowi rodzinnemu.
EnglishIt is better if we allow people to stay at home.
Lepiej pozwólmy ludziom pozostać u siebie.
EnglishWhy are we not creating the conditions for that capital to stay at home to create jobs and make wealth?
Dlaczego nie stwarzamy warunków, w których mógłby on pozostać na miejscu, umożliwiać tworzenie miejsc pracy i wypracowanie bogactwa?
EnglishThose who oppose reform should stay at home in their nation-states and support those who are working for Europe.
Ci, którzy sprzeciwiają się reformie, powinni zostać w domach, w swoich państwach narodowych, i wspierać pracujących na rzecz Europy.
EnglishMr President, one issue that feminism has had an ongoing discussion about is that of the stay-at-home mother.
Panie przewodniczący! Jedną z kwestii, która dzięki feminizmowi jest stale przedmiotem dyskusji, jest problem pozostających w domu matek.
EnglishMy belief is that, if we can make the country more stable, people can stay at home - which is where they want to be.
Wierzę, że jeśli będziemy umieli w większym stopniu ustabilizować sytuację w kraju, to ludzie będą mogli pozostać w domach - tam, gdzie chcą być.
EnglishHow must they feel, being forced to stay at home and be supported by their parents, and not even able to think of starting a family?
Jak muszą się czuć młodzi ludzie zmuszeni do pozostania w domu na utrzymaniu rodziców, nie mogąc nawet pomyśleć o założeniu rodziny?
EnglishIn this case, we have two choices: the first is to tell our citizens to stay at home, because we always have the best legal systems at home.
W tym wypadku mamy dwojaki wybór: możemy kazać naszym obywatelom zostać w domu, ponieważ w domu mamy zawsze najlepszy system prawny.
EnglishStay-at-home moms.
EnglishThis will enable us to back up the economic development efforts with a high quality of life, which will make our citizens stay at home in Europe.
Umożliwi nam to wspieranie wysiłków w zakresie rozwoju gospodarczego poprzez zapewnianie wysokiej jakości życia, które skłoni naszych obywateli do pozostania w Europie.
EnglishIt is not the children who stay behind who should be helped; it is the families and the entire populations from these countries who should be helped and encouraged to stay at home.
Należy pomagać nie pozostawionym dzieciom, lecz rodzinom i całej ludności tych krajów - należy im pomagać oraz zachęcać ich, by zostali u siebie.
EnglishMr President, many speakers stress the fact that all patients, whether they travel or stay at home, are entitled to high-quality, safe health care.
Panie przewodniczący! Wielu przedmówców podkreślało fakt, że wszyscy pacjenci, czy podróżują, czy zostają w domu, uprawnieni są do wysokiej jakości i bezpiecznej opieki zdrowotnej.
EnglishI also agree with Mr Moreno that we wish to help countries with a high level of emigration develop so that their citizens are more inclined to stay at home.
Zgadzam się też z panem Moreno, że chcemy pomagać krajom, w których występuje wysoki poziom emigracji, w rozwoju, aby ich obywatele byli bardziej skłonni pozostać na miejscu.
EnglishOf course, there must be solidarity between the generations, but this solidarity must not result in women being forced to stay at home to look after the elderly and children.
Solidarność międzypokoleniowa jest oczywiście potrzebna, ale nie może prowadzić do zmuszania kobiet do pozostania w domu i opiekowania się dziećmi oraz osobami starszymi.
English~~~ In the suburbanized, dual-income United States, stay-at-home moms are actually missing the social infrastructure that comes from extended family and local, small-scale neighborhoods.
W urbanizowanej, zamożniejszej części Stanów, matkom pozostającym w domu brakuje relacji wyrastających z posiadania dużej rodziny oraz niewielkich społeczności osiedlowych.