angol-lengyel fordítás erre a szóra: sole


Erre gondoltál: solić
EN

"sole" lengyel fordítás

PL

"sól" angol fordítás

volume_up
sól {nőn.}
EN

EN sole
volume_up
{főnév}

1. anatómia

2. halismeret

sole (és: sole fish, dover sole)
volume_up
sola {nőn.}
Research shows that two-thirds of European fish stocks are under threat, including very well-known species such as sole, plaice and cod.
Badania pokazują, że 2/3 europejskich zasobów rybnych jest zagrożonych, w tym bardzo popularne gatunki, takie jak sola, gładzica czy dorsz.

3. sportok

sole
volume_up
podstawa {nőn.} (kija)
Therapeutic drug monitoring should not be the sole basis for adjusting sirolimus therapy.
Monitorowanie stężeń terapeutycznych nie powinno być jedyną podstawą modyfikowania terapii syrolimusem.
sole
We need to employ someone to glue and to screw the sole of the feet.
Musimy kogoś zatrudnić, żeby kleił i przykręcał podeszwy stóp.
So there were no longer shoe makers, but now there are people slapping soles on people's shoes.
Nie było więc już szewców, teraz są ludzie przybijający podeszwy do butów.
Shoes for Nike, where the uppers are polyesters, infinitely recyclable, the bottoms are biodegradable soles.
Buty dla Nike, gdzie górna warstwa jest z poliestru, nieskończenie przetwarzalna, a u dołu są biodegradowalne podeszwy.

4. egyéb

sole

5. "of sock"

sole (és: foot, pes)
volume_up
stopa {nőn.}
And their feet were straight feet; and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot; and they sparkled like burnished brass.
Nogi ich były nogi proste, a stopa nóg ich jako stopa nogi cielęcej, a lśniały się właśnie jako miedź wypolerowana;
flushed or painful palms or soles (hand foot syndrome)
zaczerwienienie lub bolesność dłoni lub stóp („ zespół ręka- stopa ”)
Every place whereon the sole of your foot shall tread shall be yours: from the wilderness, and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the hinder sea shall be your border.
Wszelkie miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, wasze będzie; od puszczy i Libanu, od rzeki, rzeki Eufrates, aż do morza ostatniego będzie granica wasza.

6. "of the foot & of shoe"

sole
volume_up
podeszwa {nőn.} (stopy i buta)
We need to employ someone to glue and to screw the sole of the feet.
Musimy kogoś zatrudnić, żeby kleił i przykręcał podeszwy stóp.
So there were no longer shoe makers, but now there are people slapping soles on people's shoes.
Nie było więc już szewców, teraz są ludzie przybijający podeszwy do butów.
Shoes for Nike, where the uppers are polyesters, infinitely recyclable, the bottoms are biodegradable soles.
Buty dla Nike, gdzie górna warstwa jest z poliestru, nieskończenie przetwarzalna, a u dołu są biodegradowalne podeszwy.

Szinonimák (angolul) a(z) sole szóra:

sole

Szinonimák (lengyelül) a(z) sól szóra:

sól

Példamondatok a(z) "sole" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishTobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
Uprawa tytoniu to jedyne źródło dochodów dla około 130 000 europejskich rolników.
EnglishThis one's sole aim is to provide the very things that I think are missing.
Jej jedynym celem jest, dostarczanie wszystkich rzeczy, których według mnie brakuje.
EnglishIt is no longer enough to have economic growth as the sole criterion for decision making.
Wzrost gospodarczy nie może być już wyłącznym kryterium podejmowania decyzji.
EnglishWe accepted authoritarian regimes, when their sole aim was to confirm our fears.
Akceptowaliśmy despotyczne reżimy, a ich zasadniczym celem było potwierdzanie naszych lęków.
EnglishIt must have only one objective, one sole concern: the people, the children of Haiti.
Musi mieć tylko jeden cel, jedną jedyną troskę: lud Haiti, dzieci Haiti.
EnglishThe European Union has sole responsibility for external trade policy.
Unia Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie zewnętrznej polityki handlowej.
EnglishThe Lisbon Strategy's sole priority should be the wellbeing of citizens.
Jedynym priorytetem strategii lizbońskiej powinien być dobrobyt obywateli.
EnglishThe main characteristics of such a system is that there's one sole contact point to the ground.
System charakteryzuje się tym, że istnieje tylko jeden punkt łączący z podłożem.
EnglishIn any case, Member States must assume sole responsibility in this area.
W każdym razie wyłączna odpowiedzialność w tej dziedzinie spada na państwa członkowskie.
EnglishFurthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
Idąc dalej, czy państwo, czy też własność publiczna, pozostaje jedynym podmiotem polityki wodnej?
EnglishHis sole crime is to have spoken about human rights in Russia.
Sacharowa. Jego jedyna wina polega na tym, że mówi o prawach człowieka w Rosji.
EnglishFamily policy is the sole responsibility of individual Member States.
Polityka rodzinna należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich.
EnglishThe sole aim is to lay off 24 workers, 12 of whom are trade unions representatives.
Jedynym celem jest zwolnienie z pracy 24 pracowników, z których 12 należy do związków zawodowych.
EnglishInteraction studies have been performed with amprenavir as the sole protease inhibitor.
Badania interakcji zostały przeprowadzone z amprenawirem jako pojedynczym inhibitorem proteazy.
EnglishThis comes under the sole responsibility of the Member States.
Funkcja ta leży w wyłącznym zakresie odpowiedzialności państw członkowskich.
EnglishMarket surveillance is the sole responsibility of the Member States.
Nadzór rynku stanowi wyłączną odpowiedzialność państw członkowskich.
EnglishWe cannot interfere in a matter in which the United States' Government has sole competence.
Nie możemy wchodzić w sprawę, w której rząd Stanów Zjednoczonych posiada wyłączne kompetencje.
EnglishI need hardly say that it is not the sole cause of migration, for which there are many reasons.
Nie muszę chyba mówić, że nie są one jedynym powodem dla migracji, mającej wiele przyczyn.
EnglishLike Mrs De Keyser, I think that their sole purpose is to legitimise the government in place.
Tak samo jak pani De Keyser sądzę, że ich jedynym celem jest uprawomocnienie obecnego rządu.
EnglishMr Gahler also took excellent account of the sole indigenous European people, the Sami.
Pan poseł Gahler doskonale zajął się również sprawą jedynego pierwotnego ludu Europy - Lapończyków.