angol-lengyel fordítás erre a szóra: side by side

EN

"side by side" lengyel fordítás

EN side by side
volume_up

We are also working side by side in other areas, such as the permanent crisis mechanism.
Pracujemy też wspólnie w innych obszarach, na przykład stałego mechanizmu kryzysowego.
Different labour markets should operate side by side.
Różne rynki pracy powinny funkcjonować wspólnie.
I feel it would be very important for us to appear together, side by side, at the Roma hearing on 14 February and to act for this minority.
Uważam za bardzo istotne, abyśmy wspólnie stawili się na przesłuchaniu w sprawie Romów dnia 14 lutego i działali w imieniu tej mniejszości.
What do the folks who make it all the way to side-by-side burial plots have in common?
Co łączy wszystkich, którzy razem docierają do grobowej deski?
We bring mothers who have HIV, who've been through these PMTCT programs in the very facilities, to come back and work side by side with doctors and nurses as part of the health care team.
Werbujemy matki, które mają HIV i przeszły przez te wszystkie programy PMTCT, w różnych ośrodkach, aby pracowały razem z lekarzami i pielęgniarkami jako część zespołu medycznego.
side by side (és: abreast)
This is a good sign: agriculture and energy side by side, working together.
To dobry znak: rolnictwo i energetyka ramię w ramię, we współpracy.
Walking, it's funny, when you walk, you walk side-by-side in the same common direction.
To zabawne, gdy idziecie, poruszacie się ramię w ramię we wspólnym kierunku.
Men tend to get intimacy from side-by-side doing.
Mężczyźni natomiast, zyskują bliskość w działaniu ramię w ramię.

Szinonimák (angolul) a(z) side by side szóra:

side by side

Hasonló fordítások a(z) "side by side" szóra lengyelül

side főnév
side melléknév
Polish
by prepozíció

Példamondatok a(z) "side by side" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
♫ Nasz sukces przesądzony, choć kontrakt z Verve zamiast Sony byłby bardziej trafiony.
EnglishIn that way, security and competition will be able to sit side by side.
W ten sposób możliwe będzie pogodzenie bezpieczeństwa i konkurencyjności.
EnglishAnd I want you to release that negative energy by shaking it from side to side.
Uwolnij tą negatywną energię potrząsając butelką na boki.
EnglishSecond, side by side with regional cooperation, better policies are needed in navigation.
Po drugie, należy opracować skuteczniejszą strategię nawigacyjną.
EnglishAnd we did side-by-side tests, and here you can see the charcoal briquettes and here the cow dung.
Zrobiliśmy badania porównawcze i tutaj możecie zobaczyć brykiety węglowe, a tutaj obornik.
EnglishWhen you put them side-by-side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are.
Układając je koło siebie nawet nie trzeba czytać linków by zobaczyć różnicę.
EnglishPeople from these three faiths - Christianity, Judaism and Islam - have lived side by side for centuries.
Ludzie tych trzech wyznań - chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu - przez wieki żyli obok siebie.
EnglishAnd I was sitting side by side with one of our very courageous lawyers, and said, "How can we get this out?
Siedziałam obok jednego z naszych bardzo odważnych prawników i powiedziałam: "Jak możemy to zrobić?
EnglishSeats also move sideways allowing more width and comfort for passengers sitting side by side.
Fotele te mogą być również rozsuwane na boki, co zapewnia więcej miejsca i wygody siedzącym obok siebie pasażerom.
EnglishIf you see them side by side, there's yellow and brown.
Z jednej strony są żółte, z drugiej brązowe.
EnglishSometimes in rice we found incredible increases in yield when you mix different varieties of rice side by side.
Czasami w uprawch ryżu znajdujemy ogromny wzrost wydajności w polu kiedy zmieszamy różne odmiany ryżu obok siebie.
EnglishEurope has always stood side by side with anyone fighting for freedom by peaceful and democratic means.
Europa zawsze towarzyszyła w walce, którą inni prowadzili w imię wolności, przy użyciu pokojowych i demokratycznych środków.
EnglishStanding side by side with those who are fighting for democracy and freedom should be a foregone conclusion for us in Europe.
Dla Europy oczywista powinna być konieczność stanięcia u boku tych, którzy walczą o demokrację i wolność.
EnglishIn fact, it's the exact same picture side by side.
W rzeczywistości są to te same zdjęcia.
EnglishFor example, you can't move columns in the table from side to side, since doing so would disrupt the structure of the table.
Na przykład nie można przesuwać kolumn w tabeli z jednej strony na drugą, ponieważ zaburzyłoby to strukturę tabeli.
EnglishThe passion has migrated to the other side, the side which speaks ill of Europe, on the right wing of the political spectrum.
Pasja powędrowała na drugą stronę, na prawe skrzydło politycznego spektrum, stronę która ma skrzywioną percepcję Europy.
EnglishHe said, 'The passion has migrated to the other side, the side which speaks ill of Europe, on the right wing of the political spectrum.
Powiedział on: "Pasja przeszła na drugą stronę, na stronę, która źle mówi o Europie, na prawe skrzydło politycznego spektrum.
EnglishIn those camps, illegal immigrants worked in terrible conditions side by side with citizens of European Union Member States.
To tam w strasznych warunkach pracowali obok siebie zarówno nielegalni imigranci, jak i obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishAt present, many different judicial systems operate side by side in the European Union, each within national borders.
Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonuje w równoległy sposób wiele różnych systemów sądownictwa – każdy w ramach granic danego państwa członkowskiego.
EnglishRemove the cap from the powder vial by gently moving it from side to side several times, whilst at the same time pulling upwards.
Usunąć z fiolki z proszkiem kapturek ochronny poprzez delikatne, powtarzane kilkakrotnie, ruchy okrężne, pociągając jednocześnie ku górze.