EN seal
volume_up
{főnév}

1. általános

seal (és: signet, stamp, cachet, sigil)
It is changed as clay under the seal; And [all things] stand forth as a garment:
Aby się odmieniała jako glina, do której pieczęć przykładają, a oni aby się stali jako szatą nakryci.
Set me as a seal upon thy heart, As a seal upon thine arm: For love is strong as death; Jealousy is cruel as Sheol; The flashes thereof are flashes of fire, A very flame of Jehovah.
Przyłóż mię jako pieczęć na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego
seal (és: signet, stamp)
seal (és: washer)
High density polyethylene bottles, with a child resistant polypropylene cap and an induction seal.
Butelki polietylenowe (HDPL) z nakrętką polipropylenową zabezpieczającą przed odkręcaniem przez dzieci i wewnętrzną uszczelką.
Each carton contains one single-use type I glass vial with a rubber butyl stopper and a " flip-off " aluminium seal.
Każde pudełko tekturowe zawiera jedną fiolkę przeznaczoną do jednorazowego użycia ze szkła typ I z korkiem z gumy butylowej i aluminiową uszczelką typu " flip- off ".
The powder is contained in colourless glass vials (2 ml) with a laminated stopper, sealed with a yellow flip-off cap on the aluminium overseal.
Proszek jest umieszczony w bezbarwnych fiolkach szklanych (2 ml) z laminowanym korkiem, zamkniętych aluminiową uszczelką i żółtą nasadką do zerwania.
seal (és: filling)
volume_up
plomba {nőn.}
The Type I glass vial is closed with a grey butyl rubber stopper with a green flip-off seal.
Fiolka ze szkła Typu I jest zamknięta szarym korkiem z gumy butylowej zabezpieczonym zieloną zrywaną plombą.
The bottles are sealed with an aluminium seal.
Butelki są zapieczętowane za pomocą aluminiowej plomby.
Cardboard box with one 60 ml type III glass bottle closed with a polypropylene stopper with a polyethylene seal and a detachable lock-ring.
Szklana butelka typ III o pojemności 60 ml, opatrzona polipropylenowym korkiem z polietylenową plombą oraz odczepianym pierścieniem zabezpieczającym, umieszczona w kartonowym pudełku.

2. állattan

seal
volume_up
foka {nőn.}
Ultimately consumers will decide if they want to buy seal products.
Ostatecznie to konsumenci zadecydują, czy zechcą kupować produkty z fok.
Seal hunting occurs in Sweden, but it is controlled protective hunting.
W Szwecji odbywają się polowania na foki, ale są to polowania kontrolowane, mające na celu ochronę gatunku.
We have all been appalled by the pictures of Canadian seal hunting.
Wszystkimi nami wstrząsnęły zdjęcia z kanadyjskich polowań na foki.

3. "in logistics"

seal
volume_up
linka celna {nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) seal szóra:

seal

Példamondatok a(z) "seal" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English. - We understand and share concerns about the trade in seal products.
na piśmie. - Rozumiemy i podzielamy zastrzeżenia dotyczące handlu produktami z fok.
EnglishVials of glass Type I with bromobutyl rubber stopper and aluminium flip-off seal.
Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i alumniowym kapslem.
EnglishJody and Nick, you have come together in this church so that the Lord may seal...
Jody i Nick, przybyliście razem do tego kościoła, aby Bóg połączył was...
English[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.
Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.
EnglishHe that hath received his witness hath set his seal to [this], that God is true.
Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
EnglishThe second issue is the EU's ban on seal products and it is highly important.
Kwestia druga dotyczy zakazu obrotu produktami z fok i jest ogromnie ważna.
EnglishPolypropylene bottle with tamper-evident seal and polyethylene screw cap.
Butelka polipropylenowa z zabezpieczonym zamknięciem i nakrętką polietylenową.
English. - I am pleased today that we voted to ban the EU trade in seal products.
na piśmie. - Cieszę się, że zagłosowaliśmy dzisiaj za zakazem handlu produktami z fok w UE.
Englishml Type 1 glass vial with an elastomeric stopper and aluminium seal with flip-off cap.
Fiolka 30 ml ze szkła typu 1 z elastomerową zatyczką i aluminiowym kapslem typu flip- off.
English(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.
(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.
EnglishSo we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
Podpływamy do zatoczki w nadmuchiwanym pontonie, a tam ogromny lampart morski.
Englishsealed with an aluminium seal, packed as 10 vials in 1 styrofoam box
zabezpieczonym aluminiowym kapslem, w 1 pudełku z pianki polistyrenowej styrofoam go
EnglishUse an alcohol swab to wipe the rubber seal on the end of the pen.
Przetrzeć wacikiem nasączonym alkoholem gumowy korek na końcu wstrzykiwacza.
EnglishI believe that a discussion and an agreement of this kind should include the issue of the seal cull.
Uważam, że tego rodzaju rozmowy i umowa powinny obejmować kwestię zabijania fok.
EnglishMoreover, a clear majority of citizens are in favour of a complete ban on trade in seal products.
Ponadto wyraźna większość obywateli popiera całkowity zakaz handlu produktami z fok.
EnglishUltimately consumers will decide if they want to buy seal products.
Ostatecznie to konsumenci zadecydują, czy zechcą kupować produkty z fok.
EnglishNorway and Russia are the other main countries conducting a large-scale commercial seal hunt.
Pozostałymi krajami polującymi na foki komercyjnie i na wielką skalę są Norwegia i Rosja.
EnglishType I glass vial with butyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
Szklane fiolki Typ I z butylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
Englishwith an aluminium seal, packed as 35 vials in 1 styrofoam box
zabezpieczonym aluminiowym kapslem, w 1 pudełku z pianki polistyrenowej styrofoam wo
Englishwith an aluminium seal, packed as 12 vials in 1 styrofoam box
zabezpieczonym aluminiowym kapslem, w 1 pudełku z pianki polistyrenowej styrofoam po