EN to qualify
volume_up
[qualified|qualified] {ige}

1. általános

to qualify (és: to classify)
volume_up
kwalifikować {foly. ige}
You may qualify for permanent residence earlier, if you have stopped working because:
Możesz kwalifikować się do pobytu stałego wcześniej, jeśli nie pracujesz już ze względu na:
So a place like the Costa Rica Dome could not technically qualify the time it's in the high seas.
Więc takie miejsca jak "Kopuła kostarykańska" nie mogłoby się kwalifikować będąc w danej chwili w obszarze wód otwartych.
kwalifikować się do
to qualify (és: to empower)
to qualify (és: to license)
volume_up
uprawniać {foly. ige}
The German authorities dismissed her application because she hadn't been working there for 5 years (the minimum period to qualify for a German invalidity pension).
Władze Niemiec oddaliły jej wniosek, ponieważ nie przepracowała w ich kraju 5 lat (minimalny okres uprawniający do uzyskania renty inwalidzkiej).
to qualify
to qualify
volume_up
uzdolnić {bef. ige}

2. "modify"

to qualify (és: to precise)
to qualify (és: to pinpoint)
volume_up
sprecyzować {bef. ige}
My understanding is that there is no room for this proposal, but the situation has to be qualified.
Jak rozumiem, na wniosek ten nie ma miejsca, lecz trzeba sprecyzować, jak wygląda sytuacja.
volume_up
precyzować {foly. ige}
to qualify
volume_up
uściślać {foly. ige}

3. "for benefit, legal aid"

spełniać warunki konieczne do
to qualify

4. "obtain diploma, degree"

to qualify
to qualify

5. "for sth"

to qualify
volume_up
mieć kwalifikacje {i.} (do czegoś)
mieć kwalifikacje do

6. sportok

to qualify
You may qualify for permanent residence earlier, if you have stopped working because:
Możesz kwalifikować się do pobytu stałego wcześniej, jeśli nie pracujesz już ze względu na:
kwalifikować się do
It says 'you have a duty yourself to put your country in order if you want to continue to qualify for these benefits'.
Przekaz jest następujący: "Macie obowiązek uporządkować sprawy w waszym kraju, jeżeli chcecie nadal kwalifikować się do tych świadczeń”.
to qualify
Criteria are criteria, and these requirements need to be met in order to qualify for the visa waiver.
Kryteria to kryteria, i aby zakwalifikować się do zniesienia wiz, należy spełnić określone wymagania.
Producers will need to meet new and strict criteria, justly so, in order to qualify for the ecolabel.
Producenci będą musieli, słusznie, spełnić nowe i rygorystyczne kryteria, aby zakwalifikować się do przyznania oznakowania ekologicznego.
zakwalifikować się do

7. nyelvészet

to qualify
They never really codify it or qualify it or quantify it, and say, "This is what I believe in.
Oni nigdy tak naprawdę... oni nigdy tak naprawdę nie skodyfikują tego, nie zakwalifikują tego bądź nie określą ilościowo, i nie powiedzą: "Oto, w co wierzę.
The Governing Council, acting by the qualified majority provided for in Article 10(3), shall determine the extent to which and the form in which the capital shall be paid up.4.
    Rada Prezesów, stanowiąc większością kwalifikowaną głosów przewidzianą w artykule 10 ustęp 3, określa wymaganą wysokość i sposoby objęcia kapitału.4.
The European Court of Justice specifies under which conditions individuals, or the associations representing them, are qualified to request the annulment of a decision taken by the Commission.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości określa, na jakich warunkach osoby prywatne lub reprezentujące je stowarzyszenia mogą ubiegać się o unieważnienie decyzji podjętej przez Komisję.

Példamondatok a(z) "to qualify" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishNow the benchmark will qualify as a criterion once it has been through the Council.
Teraz model referencyjny przyjęty przez Radę będzie uznany za kryterium.
EnglishAs far as mere opinions are concerned, these, of course, do not qualify as advertising.
Samo wyrażanie opinii nie jest oczywiście traktowane jako reklama.
EnglishA declaration of bankruptcy of a steel company shall not qualify as capacity reduction.
Ogłoszenie upadłości spółki z sektora hutnictwa nie stanowi obniżenia zdolności produkcyjnych.
EnglishWe didn't qualify for medical treatment, no food stamp, no GR,
Nie mieliśmy praw do opieki zdrowotnej, kuponów żywnościowych, zasiłków od hrabstwa,
EnglishBy their nature, such activities do not qualify as development assistance.
Działania te z natury nie kwalifikują się jako pomoc rozwojowa.
EnglishThere is also madness, for how else can we qualify the action of the Lord's Resistance Army?
Istnieje również szaleństwo, bo jak inaczej można zakwalifikować działalność Bożej Armii Oporu?
EnglishHe sued to be allowed to run, and he won the suit, but didn't qualify by time.
Walczył w sądzie o zezwolenie mu uczestnictwa i wygrał proces, jednak nie zakwalifikował się, ze względu na czas.
EnglishIf it follows its elder brother's example, it will not pass its exams or qualify for anything.
Jeżeli będzie brać przykład ze starszego brata, to tak jak on nie zda matury i nawet nie skończy studiów wyższych.
EnglishWhen abstaining in a vote, any member of the Council may qualify its abstention by making a formal declaration.
Każdy członek Rady, który wstrzymuje się od głosu, może jednocześnie złożyć formalne oświadczenie.
EnglishIf she had had five tumours she would have been treated, but she had seven and did not qualify under the criteria.
Gdyby miała pięć guzów, leczono by ją, ale miała siedem i według kryteriów nie kwalifikowała się.
EnglishSurely this would qualify as a mass influx.
Z pewnością taki napływ kwalifikowałby się do kategorii masowego.
EnglishThat is to say, those who qualify are accepted.
Oznacza to, że ci, którzy się kwalifikują, są przyjmowani.
English(ES) Ladies and gentlemen, I agree with many of the points that have been made, but must qualify some others.
(ES) Panie i panowie! Zgadzam się z wieloma uwagami, które wymieniono, ale muszę też odnieść się do kilku innych.
EnglishNational authorities cannot require your income to be above the level that would qualify you for basic income support.
Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku.
EnglishNational authorities may not require your income to be above the level that would qualify you for basic income support.
Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku.
EnglishI believe a structural fund should be available to all regions across Europe if they qualify post-2013.
Uważam, że fundusz strukturalny powinien być dostępny dla wszystkich regionów w Europie, jeśli kwalifikują się po 2013 roku.
EnglishIf these standards were applied to the EU Member States, several of them would not qualify for EU accession.
Gdyby standardy te stosować względem państw członkowskich UE, niektóre z nich nie kwalifikowałoby się do przystąpienia do UE.
EnglishIf there still are politicians unaware of the Communist record in eastern Europe, this does not qualify them for an informed opinion.
Politycy, którzy nie znają komunistycznej historii Europy wschodniej nie mogą wyrażać wiarygodnych opinii.
EnglishIn the end, that is also a condition for a European political party to qualify for funding from the European Parliament.
Na koniec, taki jest też warunek uzyskania przez europejską partię polityczną finansowania od Parlamentu Europejskiego.
EnglishAccording to our Terms and Conditions, active accounts need to reach the payment threshold in order to qualify for a payment.
Zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi, aby móc odbierać płatności, aktywne konta muszą osiągnąć próg weryfikacji.