angol-lengyel fordítás erre a szóra: prerequisites

EN

"prerequisites" lengyel fordítás

EN prerequisites
volume_up
{többes szám}

prerequisites (és: constraints, exigencies)
volume_up
wymogi {nőn. tsz}
Correct diet and physical exercise are prerequisites for normal growth and healthy development in children.
Prawidłowa dieta i wysiłek fizyczny to wymogi warunkujące prawidłowy wzrost i zdrowy rozwój dzieci.
(FI) Mr President, within the context of the definition of refugee in the Geneva Convention, the prerequisites for receiving asylum have to be examined separately for each individual.
W kontekście definicji uchodźcy zawartej w konwencji genewskiej wymogi konieczne do otrzymania azylu muszą być zbadane osobno dla każdej osoby.
prerequisites
However, the first test had to be postponed until late January because the prerequisites had not been met.
Jednak pierwszy test musiał zostać przesunięty na koniec stycznia, ponieważ nie zostały spełnione warunki wstępne.
The essential prerequisites for continuing negotiations with Turkey are the full implementation of the Ankara Protocol and the recognition of the EU Member State of Cyprus.
Zasadnicze warunki wstępne dla kontynuowania negocjacji z Turcją to pełne wdrożenie protokołu z Ankary oraz uznanie państwa członkowskiego UE, czyli Cypru.

Szinonimák (angolul) a(z) prerequisite szóra:

prerequisite

Példamondatok a(z) "prerequisites" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
Jakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.
EnglishThe prerequisites are there, but this does not automatically mean that we will succeed.
To, że posiadamy takie atrybuty nie oznacza automatycznie, że odniesiemy sukces.
EnglishOne of the prerequisites for the functioning of democracy is participation.
Jednym z warunków koniecznych funkcjonowania demokracji jest uczestnictwo.
EnglishI believe that the prerequisites for a successful EEAS are in place.
Wierzę zatem, że spełnione zostały wszelkie warunki niezbędne do sukcesu ESDZ.
EnglishTransparency and traceability in the work are necessary prerequisites.
Niezbędnymi warunkami wstępnymi są przejrzystość i możliwość śledzenia prac.
EnglishThey are prerequisites for macroeconomic stability, growth and cohesion in the euro area.
Bez nich nie osiągnie się wzrostu, spójności i stabilności makroekonomicznej w obszarze euro.
EnglishTransparency and openness, among other things, are the prerequisites for a reasonable Middle East policy.
Przejrzystość i otwartość to jedne z przesłanek sensownej polityki bliskowschodniej.
EnglishWhat are the prerequisites for successful action in the European Union?
Jakie niezbędne warunki trzeba wypełnić, aby działania podejmowane w Unii Europejskiej zakończyły się powodzeniem?
EnglishIf those prerequisites are met, then we can agree.
Jeśli te warunki zostaną spełnione, możemy dojść do porozumienia.
EnglishSo in fact, intergalactic space does contain all the prerequisites for the open-ended creation of knowledge.
Tak więc, przestrzeń międzygalaktyczna zawiera wszystkie warunki do tworzenia elastycznej wiedzy.
EnglishWe should also create the prerequisites for the free movement of Roma, without them being expelled again.
Powinniśmy również stworzyć Romom warunki do swobodnego przepływu i zapobiec ich dalszemu wydalaniu.
EnglishThese are two prerequisites that are essential, in my view, for approval to be given to such an agreement.
Te dwa warunki mają według mnie zasadnicze znaczenie dla wyrażenia zgody na zawarcie tego typu umowy.
English(PL) Madam President, the common market and unrestricted trade are key prerequisites to economic development.
Pani Przewodnicząca! Wspólny rynek, handel bez ograniczeń to podstawowe czynniki rozwoju gospodarczego.
EnglishThe Lisbon Treaty creates the institutional prerequisites for this, but nothing can take the place of political will.
Traktat lizboński stwarza ku temu warunki instytucjonalne, ale nic nie może zastąpić woli politycznej.
EnglishHarmonisation of family and working life is one of the main prerequisites for increasing female employment.
Harmonizacja życia rodzinnego i zawodowego jest jednym z warunków wstępnych dla zwiększenia zatrudnienia kobiet.
EnglishOne of the most important prerequisites for successfully combating human trafficking is strengthening the rights of the victims.
Jednym z najważniejszych warunków skutecznej walki z handlem ludźmi jest zwiększenie praw ofiar.
EnglishOne of the prerequisites for fruitful cooperation would be an end to the decades-long military conflicts in Africa.
Jednym z zasadniczych warunków owocnej współpracy będzie zakończenie wieloletnich konfliktów wojskowych w Afryce.
EnglishOut in intergalactic space, those three prerequisites for the open-ended creation of knowledge are at their lowest possible supply.
W przestrzeni międzygalaktycznej, te trzy wymagania do tworzenia elastycznej wiedzy są akurat najmniej dostępne.
EnglishMoreover, the prerequisites of an imminent release do not exist, as the families of the hostages cannot pay the requested ransom.
Co więcej nie ma warunków do ich natychmiastowego uwolnienia, ponieważ rodziny zakładników nie są w stanie zapłacić żądanego okupu.
EnglishThe concept, as Mrs Kinnock rightly says, of good governance and respect for democracy are prerequisites for European Union aid.
Jak słusznie powiedziała posłanka Kinnock, warunkiem wstępnym pomocy UE jest koncepcja dobrego zarządzania i poszanowania demokracji.