angol-lengyel fordítás erre a szóra: plus

EN

"plus" lengyel fordítás

PL
PL
PL
PL

"plus" angol fordítás

volume_up
plus {hímn.}

EN plus
volume_up
{főnév}

plus (és: advantage, pro)
volume_up
plus {hímn.}
As you know, we have a framework for cooperation that we call Berlin Plus.
Jak państwo wiedzą, dysponujemy ramami współpracy o nazwie Berlin Plus.
I'll do 57,000 squared, plus 683 squared, plus 57,000 times 683 times two.
Podniosę 57.000 do kwadratu, plus 683 do kwadratu, plus 57.000 razy 683 razy dwa.
But the writer of the song is entitled to life plus 70 years.
Jednak autor piosenki ma prawo do ochrony obejmującej okres jego życia plus 70 lat.

Szinonimák (angolul) a(z) plus szóra:

plus

Szinonimák (lengyelül) a(z) plus szóra:

plus

Példamondatok a(z) "plus" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishRisperidone plus 9-hydroxy-risperidone form the active antipsychotic fraction.
Rysperydon i 9- hydroksyrysperydon tworzą aktywną frakcję przeciwpsychotyczną.
EnglishIn urine, risperidone plus 9-hydroxy-risperidone represent 35-45 % of the dose.
W moczu, rysperydon oraz 9- hydroksy- rysperydon reprezentuje 35- 45 % dawki.
EnglishRisperidone plus 9-hydroxy-risperidone form the active antipsychotic fraction.
Rysperydon i 9- hydroksyrysperydon tworzą czynną frakcję przeciwpsychotyczną.
EnglishPlus, now with YouTube, that connection's not even limited to the room we're in.
A teraz, kiedy mamy You Tube nie jesteśmy ograniczeni do jednego pokoju.
EnglishIt required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
Wymagało to chęci oraz umiejętności zaakceptowania wymaganego kompromisu.
EnglishThe time to reach complete excretion (faecal plus urinary) was 3 to 5 days.
Czas całkowitego wydalania orlistatu (z kałem i z moczem) wynosi 3 do 5 dni.
EnglishI thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Sądziłam, że autor pytania oraz dwaj inni posłowie mają prawo do pytania uzupełniającego.
EnglishSuch conditions should be corrected before the administration of PritorPlus.
intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczenia spożycia soli, biegunki lub wymiotów.
EnglishA few hours later, it had gone up to 23.6 million dollars, plus shipping and handling.
Parę godzin później, jej cena wzrosła do 23,6 milionów dolarów, łącznie z dostawami.
EnglishThe Committee on Budgetary Control considered this experience to be a huge plus.
Komisja Kontroli Budżetowej uznała to doświadczenie za ogromną zaletę.
EnglishThe recommended daily dose is 100 mg vildagliptin plus 2000 mg metformin hydrochloride.
Zalecana dawka dobowa wynosi 100 mg wildagliptyny i 2000 mg chlorowodorku metforminy.
EnglishHowever, when considering the Commission as a whole, the sum of the minuses is a plus.
Jednak gdy spojrzymy na Komisję jako całość, suma minusów jest dodatnia.
EnglishSuch conditions should be corrected before the administration of MicardisPlus.
intensywnego leczenia moczopędnego i (lub) ograniczenia spożycia soli, biegunki lub wymiotów.
EnglishWhat we really need is something to replace the automobile for those 50-plus mile trips.
Naprawdę potrzebujemy czegoś co zastąpi samochody w podróży na tych ponad 80 km trasach.
EnglishOnly a socialist from Yorkshire could accept that two plus two is five.
Tylko socjalista z Yorkshire był w stanie przyznać, że dwa i dwa to pięć.
Englishif you are taking certain medicines for treating depression (selective MAO-A plus MAO-B
jeżeli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (selektywne inhibitory
EnglishSo we like to see profits, plus positive social and environmental benefits, when we invest.
Chcemy mieć zyski oraz pozytywne skutki społeczne i środowiskowe, gdy w coś inwestujemy.
EnglishYou guys have heard of leveling up and plus-one strength, and plus-one intelligence.
Słyszeliście o kolejnych poziomach i sile +1 czy inteligencji +1.
EnglishThe lawyers have reached agreement on the drafting of the text for the Treaty plus its annexes.
Prawnicy doszli do porozumienia w sprawie sporządzenia tekstu Traktatu i załączników.
EnglishConcomitant use of a selective MAO-A inhibitor plus a selective MAO-B inhibitor and entacapone
Jednoczesne podawanie selektywnego inhibitora MAO- A z selektywnym inhibitorem MAO- B i