angol-lengyel fordítás erre a szóra: perseverance

EN

"perseverance" lengyel fordítás

EN perseverance
volume_up
{főnév}

Next, perseverance at the Africa summit; someone mentioned that, perseverance.
Kolejna sprawa - wytrwałość w dążeniu do organizacji szczytu afrykańskiego; ktoś przywołał tę wytrwałość.
That means that, through our perseverance, we have achieved quite a number of things for many people.
Oznacza to, że poprzez naszą wytrwałość, osiągnęliśmy wiele rzeczy dla wielu ludzi.
I would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.
Chciałbym zachęcić pana do wytrwałości w pozostałych kwestiach.
perseverance (és: determination, persistence)

Szinonimák (angolul) a(z) perseverance szóra:

perseverance

Példamondatok a(z) "perseverance" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishTo emerge from such a trauma takes time and perseverance, and we too must be patient.
Aby podnieść się z takiej traumy potrzeba czasu i wytrwałości; musimy też okazać cierpliwość.
EnglishI would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.
Chciałbym zachęcić pana do wytrwałości w pozostałych kwestiach.
EnglishIn order to achieve this, I wish us great strength and perseverance in the coming years.
Życzę nam wszystkim wielkiej siły i wytrwałości w nadchodzących latach, byśmy zdołali to osiągnąć.
EnglishThis will require perseverance and sustained effort.
Do tego będzie potrzeba wytrwałości i wytężonego wysiłku.
EnglishIt was finally issued by the Spanish Presidency, which has demonstrated exceptional tact and perseverance.
Zostało ono w końcu ogłoszone przez prezydencję hiszpańską, która wykazała się wyjątkowym taktem i wytrwałością.
EnglishCouncil and Commission, I wish you all possible wisdom and perseverance in the active stabilisation of Afghanistan.
Przedstawicielom Rady i Komisji życzę wszelkiej wiedzy i wytrwałości potrzebnych do czynnej stabilizacji Afganistanu.
EnglishCommissioner, I would in particular like to wish you much success and perseverance in your efforts to bring Moldova closer to Europe.
Panie komisarzu! Życzę panu wielu sukcesów i wytrwałości w pańskich staraniach na rzecz zbliżenia Mołdawii do Europy.
EnglishIt is also the Gdańsk Shipyard that the leaders of the free world came to in the 1980s to encourage perseverance in the fight.
To do Stoczni Gdańskiej również w latach osiemdziesiątych przyjeżdżali przywódcy wolnego świata, zachęcając do wytrwałości w walce.
EnglishStudents lack perseverance.
Englishwith all prayer and supplication praying at all seasons in the Spirit, and watching thereunto in all perseverance and supplication for all the saints,
W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych,
EnglishIt makes him a better student at school because it inspires in him a sense of responsibility, perseverance and punctuality that will greatly help him at school.
Robi z niego lepszego ucznia, ponieważ inspiruje go do poczucia odpowiedzialności, wytrwałości i punktualności, co bardzo pomaga w szkole.
EnglishRussia's future is linked to Europe's and must be developed with perseverance, without complacency and despite the many difficulties that currently exist.
Przyszłość Rosji jest związana z przyszłością Europy. Należy pracować nad nią wytrwale, bez samozadowolenia i nie bacząc na liczne istniejące dziś trudności.
EnglishI wish Commissioner Füle much wisdom, perseverance and, indeed, the full support of our Parliament in establishing and making the most of responsible contact with Belarus.
Życzę komisarzowi Fülemu dużej mądrości, wytrwałości i faktycznie pełnego wsparcia Parlamentu w nawiązaniu i utrzymywaniu jak najbardziej odpowiedzialnych kontaktów z Białorusią.
EnglishI have to report that our efforts have borne fruit, thanks to the perseverance of both the rapporteurs and all the experts who worked together with their counterparts in the Council.
Muszę zakomunikować, że dzięki wytrwałości sprawozdawców oraz wszystkich ekspertów, którzy współpracowali ze swoimi odpowiednikami w Radzie, nasze wysiłki zaowocowały.
EnglishI should just like to revert back very briefly to what I consider to be the single greatest achievement of the Portuguese Presidency and that is your perseverance with the Africa Summit.
Pozwolę sobie powrócić na chwilę do kwestii, którą uważam za jedyne największe osiągnięcie prezydencji portugalskiej, czyli do państwa wytrwałości, jeśli chodzi o szczyt UE-Afryka.
EnglishMadam President, I should first of all like to offer my sincere thanks to the rapporteur, Mrs Doyle, for her perseverance and the result that was ultimately achieved during the negotiations.
w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Pani przewodnicząca! Najpierw chciałbym szczerze podziękować pani sprawozdawczyni Doyle za jej upór i za wynik, jaki ostatecznie osiągnęła w negocjacjach.