angol-lengyel fordítás erre a szóra: nowadays

EN

"nowadays" lengyel fordítás

EN nowadays
volume_up
{határozószó}

Nowadays, the European regulatory framework is a model for other jurisdictions.
Obecnie europejski system regulacyjny może służyć za przykład dla innych.
Nowadays, unfortunately, politicians often do not have such information.
Obecnie, niestety, politycy często nie dysponują tego rodzaju informacjami.
The political and regulatory context in this area is different nowadays.
Kontekst polityczny i regulacyjny w tej kwestii uległ obecnie zmianie.
Nowadays, everything is very much up for grabs.
Teraz wszystko jest dostępne.
Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.
Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.
Nowadays, Member States which have been much less developed in the past in relation to the EU average are now among the most developed in the world.
Dziś państwa członkowskie, które w przeszłości były o wiele gorzej rozwinięte w stosunku do średniej unijnej znajdują się teraz wśród najlepiej rozwiniętych na świecie.
The dominant kind of snobbery that exists nowadays is job snobbery.
A dominujący rodzaj snobizmu w dzisiejszych czasach dotyczy pracy.
Nowadays this idea has a dramatic name: Spaceship Earth.
W dzisiejszych czasach ta idea nosi dramatyczne imię: statek kosmiczny Ziemia.
Global food stocks are much more restricted nowadays than in the past.
Światowe zapasy żywności są w dzisiejszych czasach ograniczone bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości.
nowadays (és: today)

Szinonimák (angolul) a(z) nowadays szóra:

nowadays

Példamondatok a(z) "nowadays" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishNowadays, developing countries are strategic partners for the European Union.
Dziś kraje rozwijające się są partnerami strategicznymi Unii Europejskiej.
EnglishWe have so much technology nowadays that these interfaces should start conforming to us.
Mamy tyle nowoczesnych technologii - interfejs powinien być dopasowany do nas.
EnglishWith the markets nowadays having the first and the last word, we need to ask ourselves why.
Rynki mają dziś pierwsze i ostatnie słowo i należy zapytać, dlaczego tak jest.
EnglishNowadays, there must be a seamless transfer from one Presidency to another.
Dziś potrzebujemy gładszych przejść od jednej prezydencji do drugiej.
EnglishEurope is definitely more different nowadays to the Europe of 20 years ago.
Europa jest dziś bez wątpienia bardziej zróżnicowana niż 20 lat temu.
EnglishSo, various ways to map and tag are also the work of many designers nowadays.
Tak więc, różne sposoby na mapowanie i znakowanie to zajęcie wielu współczesnych projektantów.
EnglishMachine translation nowadays is starting to translate some sentences here and there.
Tłumaczenia maszynowego używa się tu i ówdzie do tłumaczenia zdań.
EnglishNowadays, the chairmen are leading the way in the clean-up operation.
Dziś przewodniczący stanowią przykład w trakcie operacji oczyszczania.
EnglishIn actual fact, customs, as the report explicitly says, are a multifunctional tool nowadays.
Rzeczywiście, cła, jak sprawozdanie wyraźnie pokazuje, są dziś wielofunkcyjnym narzędziem.
EnglishAnd in fact, we can use data from all kinds of sources nowadays [to do this].
I ponadto, moglibyśmy użyć danych z różnego rodzaju źródeł.
Englishthere are many servants now-a-days that break away every man from his master.
dziś się namnożyło sług, którzy uciekają od panów swoich.
EnglishDesign nowadays, if you mean it, you don't start with styling sketches.
Ja zacząłem od mnóstwa pomysłów. ~~~ Około 8 albo 9 lat temu.
EnglishRegulating European parties means nowadays creating a civic space without borders.
Dziś uregulowanie działalności europejskich partii oznacza stworzenie przestrzeni obywatelskiej bez granic.
EnglishSo nowadays in the operating room, we no longer need to use sunlight.
Dziś na sali operacyjnej nie polegamy na świetle słonecznym.
EnglishNowadays I feel the future of Europe lies in its geography.
Dziś czuję, że przyszłość Europy leży w jej geografii.
EnglishNo one is interested nowadays in a two-track Europe.
Dzisiaj nikt nie jest zainteresowany dwutorowością Europy.
EnglishHe feels the way they are harvesting yaks nowadays.
Dalai Lama odczuwa obecny sposób hodowli jaków.
EnglishPublic acceptance and understanding are nowadays an integral part of EU policy and form the basis for the EU's functioning.
Akceptacja i zrozumienie społeczne są dziś integralną częścią polityki i podstawą funkcjonowania UE.
EnglishGirl 2: I think we -- the reasons, one of the reasons we put computer before TV is because nowadays, like, we have TV shows on the computer.
Myślę, że Internet cenimy bardziej niż TV ponieważ mamy już programy TV na komputerze.
EnglishNowadays, simply putting to sea in fishing vessels has become uneconomical.
Oczywiście stało się to po wielu latach zaniedbań i braku wyobraźni instytucji do tego powołanych.