angol-lengyel fordítás erre a szóra: member

EN

"member" lengyel fordítás

EN member
volume_up
{főnév}

member (és: adherent, fellow, limb)
volume_up
członek {hímn.}
Member of the Commission. - I wish to thank all Members for their comments.
Członek Komisji. - Chciałbym podziękować wszystkim posłom uwagi.
We note that no member of the opposition will have a parliamentary seat.
Stwierdzamy, że żaden członek opozycji nie zdobył miejsca w parlamencie.
He started as a boy member of the children's orchestra in his hometown, Barquisimeto.
Zaczął jako chłopiec, członek dziecięcej orkiestry w rodzinnej miejscowości, Barquisimeto.
member (és: element)
volume_up
człon {hímn.}

Szinonimák (angolul) a(z) member szóra:

member

Példamondatok a(z) "member" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.
EnglishIn this respect, the Commission must provide financial support to Member States.
W zwiąkzu z tym Komisja musi zapewnić państwom członkowskim wsparcie finansowe.
EnglishNevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Niemniej należy zachęcać państwa członkowskie, by nadal podążały w tym kierunku.
EnglishNothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
Nic nie odróżnia imigrantów od lokalnych pracowników w państwach członkowskich UE.
EnglishA fellow Member is still waiting for Commissioner Reding's reply to a question.
Jeden z posłów nadal oczekuje, by komisarz Reding odpowiedziała na jedno z pytań.
Englishthe right to move and reside freely within the territory of the Member States;
swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich,
EnglishHowever, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
Jednakże ciągle główna inicjatywa w tym zakresie należy do państw członkowskich.
EnglishCommissioner, you should not be impervious to the traditions of the Member States.
Panie komisarzu! Nie powinien pan być nieczuły na tradycję państw członkowskich.
EnglishWith this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.
EnglishThis is particularly important for the European Union's poorer Member States.
Ma to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishNow the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.
Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.
EnglishIt is estimated that all Member States will have negative growth rates this year.
Według szacunków wszystkie państwa członkowskie odnotują w tym roku ujemny wzrost.
EnglishA single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.
Wspólna polityka rolna dla 27 państw członkowskich jest równie nieodpowiednia.
EnglishI welcome the rapid reaction of the European Commission and the Member States.
Cieszy mnie szybka reakcja ze strony Komisji Europejskiej i państw członkowskich.
EnglishMust every Member State implement this service correctly and in its entirety?
Czy każde państwo członkowskie musi wprowadzić tę usługę prawidłowo i w całości?
EnglishIf the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Jeżeli wszystkie państwa członkowskie zastosują te wymogi, to wyniki będą pomyślne.
EnglishIt is very clear here that the Member States are not fulfilling their obligations.
Bardzo wyraźnie widać, że państwa członkowskie nie spełniają swoich zobowiązań.
EnglishWe will not be told what to do by any representatives of any other Member State.
Żaden przedstawiciel żadnego z państw członkowskich nie będzie nam mówił, co robić.
EnglishWe have the problem of funding the system of health care in the Member States.
Mamy problem z finansowaniem systemu opieki zdrowotnej w państwach członkowskich.
EnglishIt would only undermine superior national regulations in many EU Member States.
Podważyłaby jedynie nadrzędne przepisy krajowe w wielu państwach członkowskich UE.