angol-lengyel fordítás erre a szóra: to keep pace

EN

"to keep pace" lengyel fordítás

EN to keep pace
volume_up
{ige}

1. általános

to keep pace

2. "with sb"

to keep pace (és: to keep up)
volume_up
nadążyć {i.} (za kimś)
How are we going to perform our social and political reform to keep pace with economic growth, to keep sustainability and stability?
W jaki sposób zamierzamy zreformować się społecznie i poliytycznie, aby nadążyć za gospodarczym wzrostem i utrzymać zrównoważony rozwój i stabilność?
to keep pace (és: to keep up)
volume_up
nadążać {foly. ige} (za kimś)

Példamondatok a(z) "to keep pace" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI therefore call on you to keep up the pace and to make every effort.
Dlatego wzywam Państwa do utrzymania tempa i dołożenia wszelkich starań.
EnglishIt was promised that the negotiating process would keep pace with reforms in Turkey.
Składano obietnice, że proces negocjacji będzie dotrzymywać kroku wprowadzanym w Turcji reformom.
EnglishOur regulatory and supervisory framework must remain robust and keep pace with market developments.
Nasze ramy regulacyjne i nadzorcze muszą pozostać solidne i dotrzymywać kroku rozwojowi rynku.
EnglishIt seems that the current solutions are failing to keep pace with the rate of change in global finance.
Wydaje się, że obecne rozwiązania nie nadążają za dynamiką przemian w światowych finansach.
EnglishI appeal to the Council and Commission to keep up with the pace of work.
Wzywam Radę i Komisję do utrzymania tego tempa prac.
EnglishHowever, we must always look ahead at the same time, to be able to keep pace with developments.
Jednak jednocześnie musimy wciąż wybiegać myślą w przyszłość, aby być w stanie dotrzymać kroku postępowi.
EnglishWe are reminded that the rise in incomes should keep pace with the medium-term growth in productivity.
Przypomina nam się, że wzrost płac powinien dotrzymywać kroku średniookresowemu wzrostowi wydajności.
EnglishEurope must keep pace, focusing on our comparative advantages in this 21st century of globalisation.
Europa musi dotrzymywać innym kroku, skupiając się na swoich względnych atutach w tym XXI wieku globalizacji.
EnglishIndeed, the Commission had promised that the negotiation process would keep pace with the reform process in Turkey.
Rzeczywiście, Komisja obiecała, że tempo procesu negocjacyjnego będzie dostosowywane do tempa procesu reform w Turcji.
EnglishOil production in the short term is unlikely to keep pace with the sustained strong demand of developing economies.
Produkcja ropy wkrótce nie będzie w stanie dotrzymać kroku zrównoważonemu, silnemu zapotrzebowaniu gospodarek krajów rozwijających się.
EnglishLet us work together to keep up the pace of action in 2009, so that Europe continues to deliver concrete results for the benefit of our citizens.
Pracujmy nad tym, aby utrzymać tempo działań w 2009 roku, tak aby Europa dalej przynosiła naszym obywatelom wymierne rezultaty.
EnglishHowever, in order to keep pace with the changing reality in today's world, joint responsibility with the European Union is needed.
Aby jednak dotrzymać kroku zmieniającej się rzeczywistości w dzisiejszym świecie, niezbędna jest współodpowiedzialność w ramach Unii Europejskiej
EnglishI do not stop halfway, even when the route turns into a slope or a gradient; one must keep up a reasonable pace to get to the summit.
Nie zatrzymuję się w połowie drogi, nawet kiedy droga robi się coraz bardziej stroma i pochyła; trzeba utrzymywać właściwe tempo, aby dotrzeć na szczyt.
EnglishProduction must increase globally to keep pace with international demand, although this must not be left to the main exporting countries.
Produkcja musi wzrosnąć na całym świecie, tak aby dotrzymywała kroku popytowi światowemu, ale nie można tego pozostawić głównym krajom eksportującym.
EnglishThe policy is not an end in itself but has the purpose of creating realistic programmes that the population and the economy can keep pace with.
Polityka ta nie jest celem samym w sobie, lecz ma na celu opracowanie realistycznych programów, których wymogom będą mogli sprostać ludzie i gospodarka.
EnglishIncreasingly often the Commission is not managing to keep pace, and not only in this matter, with the exceptionally rapid development of the Internet and various kinds of online activity.
Coraz częściej Komisja nie nadąża, nie tylko w tej sprawie, za niezwykle szybkim rozwojem Internetu i różnego rodzaju aktywności on-line.
EnglishOf course, the list of products is constantly being amended and extended to keep pace with the results of research and the latest developments in the pharmaceutical world.
Wykaz tych produktów jest oczywiście stale zmieniany i poszerzany, co ma odzwierciedlać rezultaty badań naukowych i najnowsze osiągnięcia w świecie farmaceutyki.
EnglishWe can still hope that the resolution adopted here will encourage the Union to honour its commitments and to help developing countries keep pace with globalisation.
Możemy nadal mieć nadzieję, że przyjęta tutaj rezolucja zachęci Unię do dotrzymywania swoich zobowiązań i pomoże krajom rozwijającym się dotrzymywać kroku postępującej globalizacji.
EnglishAfter all, we do need common rules in a number of areas, among other things to keep pace with the growth and development of the volume of trade on the Internet, for example.
Przede wszystkim, potrzebujemy wspólnych przepisów w wielu obszarach, między innymi aby dotrzymać kroku wzrostowi i rozwojowi przepływów handlowych, na przykład przez Internet.
EnglishWhen we call for economic governance of the euro area, it means that, faced with the volatility of the markets, we need to equip ourselves with the means to react and to keep pace with the markets.
Kiedy domagamy się zarządzania gospodarczego strefą euro, oznacza to, że wobec zmienności rynków musimy zapewnić sobie środki reagowania i utrzymania tempa rynków.