angol-lengyel fordítás erre a szóra: influence

EN

"influence" lengyel fordítás

EN

influence {főnév}

volume_up
influence (és: ascendancy, impact)
Influence of concomitant medicinal products on enfuvirtide metabolism:
Wpływ jednocześnie stosowanych produktów leczniczych na metabolizm enfuwirtydu:
It is indeed necessary to recognise that we have greater influence if we act together.
Naprawdę bezwzględnie należy zrozumieć, że działając wspólnie mamy większy wpływ.
I hope that their influence will increase further for the Member States.
Mam nadzieję, że ich wpływ w odniesieniu do państw członkowskich będzie rosnąć.
I am thinking about Europe's cultural influence in the world - that influence seems to be getting smaller, and this worries me greatly.
Chodzi o oddziaływanie kulturowe Europy w świecie - ten wpływ wydaje się malejący, co mnie bardzo niepokoi.
As well as an economic power, the European Union is also a cultural power whose influence goes far beyond its borders.
na piśmie- (PT) Unia Europejska, jest potęgą kulturalną, podobnie jak potęgą gospodarczą, której oddziaływanie sięga daleko poza jej granice.
I think that this report is an important one, given the influence of the tourism sector on the European Union's economy and the proportion of jobs it provides.
Sądzę, że to sprawozdanie jest ważne, zważywszy na oddziaływanie sektora turystyki na unijną gospodarkę i na jego udział w rynku pracy.

Szinonimák (angolul) a(z) influence szóra:

influence

Példamondatok a(z) "influence" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOn diversifying supplies, the Commission has little margin for influence here.
W kwestii dotyczącej dywersyfikacji dostaw, Komisja ma niewielkie pole do działania.
EnglishAnd so the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.
Celem wywierania wpływu jest mówić głośno, za tych, którzy nie mają wpływu.
EnglishWe have no influence over how Christians are treated in many countries of the world.
Nie mamy wpływu na to jak chrześcijanie są traktowani w wielu krajach świata.
EnglishCertain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.
Niektóre państwa dążą do uczynienia z krajów regionu Afryki swojej strefy wpływów.
EnglishNational influence has to be prevented. Unlimited independence is needed.
Należy unikać wpływów narodowych, zaś potrzebna jest nieograniczona niezależność.
EnglishEverybody here thinks they are getting more and more power, and more and more influence.
Każdy z nas tutaj sądzi, że zdobywa coraz większą władzę i coraz większe wpływy.
EnglishParliament exercises influence over other European institutions in several ways.
Parlament na wiele sposobów wpływa na pozostałe instytucje europejskie.
EnglishIt will allow the EU to exert a real influence in the international arena.
Umożliwi to Unii Europejskiej wywieranie realnego wpływu na arenie międzynarodowej.
EnglishIt is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
Prawdą jest, że była ona zbytnio pochłonięta konfliktami dotyczącymi władzy i wpływów.
English1. civilian measures to restrict and control the influence of the military in Turkey;
1. środki cywilne na rzecz ograniczenia i kontroli wpływów wojska w Turcji;
EnglishI would ask Mr Barroso to use his influence to counteract this evolution.
Prosiłabym pana Barroso, aby użył swoich wpływów do przeciwdziałania temu zjawisku.
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Jeśli na to nie przystajemy, to nie mamy na co liczyć, nie będziemy mieć żadnych wpływów.
EnglishMany factors influence people's ability to remember things and learn something new.
Wiele czynników wpływa na zdolność ludzi do zapamiętywania i uczenia się nowych rzeczy.
EnglishConcomitant food intake does not significantly influence the bioavailability of irbesartan.
Jednoczesne spożywanie pokarmu nie wpływa znacząco na biodostępność irbesartanu.
EnglishThis may influence Europe's whole economic situation and competitiveness.
Mogłoby to zaważyć na całej sytuacji gospodarczej i konkurencyjności Europy.
EnglishThe global financial crisis is actually providing opportunities for influence.
Światowy kryzys gospodarczy w zasadzie umożliwia nam wywieranie wpływu.
EnglishMahmoud Abbas seems to be a paper tiger, no longer wielding much influence to speak of.
Mahmoud Abbas jawi się jako papierowy tygrys, którego głos już nie jest tak wpływowy.
EnglishThe EU must exert its influence in international trade to initiate a change.
UE musi skorzystać ze swojego wpływu na handel międzynarodowy, aby zapoczątkować zmianę.
EnglishAnd stakeholders with specific trade-offs will try to influence the decision.
I zainteresowani specyficznymi ustępstwami spróbują wpłynąć na decyzję.
EnglishTaking food and drink has no influence on your treatment with CellCept.
Przyjmowanie pożywienia i napojów nie ma wpływu na leczenie lekiem CellCept.