EN housing
volume_up
{főnév}

1. általános

housing (és: apartments, homes)
volume_up
mieszkania {nőn. tsz}
(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
Wszyscy wiemy, że prawo do mieszkania jest prawem podstawowym.
The issue concerned is who is to be allocated housing?
Kwestia dotyczy tego, komu mają być przydzielane mieszkania?
Question 2 also refers to a universal right to housing.
Pytanie 2 również dotyczy powszechnego prawa do mieszkania.
housing
I understand that housing and education are the priorities of the European Commission.
Rozumiem, że priorytetami dla Komisji Europejskiej są warunki mieszkaniowe i edukacja.
These are essentially densely built-up areas that are deprived socially, economically and in terms of housing.
Są to głównie tereny o gęstej zabudowie, gdzie istnieją złe warunki mieszkaniowe zarówno pod kątem społecznym jak i ekonomicznym.
What we need is a European policy of decent housing for all, a binding and ambitious EU social housing policy.
Potrzebujemy polityki europejskiej zapewniającej wszystkim przyzwoite warunki mieszkaniowe, wiążącej i ambitnej społecznej polityki mieszkaniowej.
housing
housing (és: pad)
volume_up
czaprak {hímn.} (pod siodło)

2. "provision of houses"

3. technika: "casing"

housing
volume_up
obudowa {nőn.}
The top housing is made of white plastic contains a lithium battery and electronics.
Wierzchnia obudowa z białego tworzywa sztucznego zawiera baterię litową i elementy elektroniczne.
Obudowa bez osłony przeciwsłonecznej
Obudowa z osłoną przeciwsłoneczną
housing (és: lee)
volume_up
osłona {nőn.}
Obudowa z osłoną przeciwsłoneczną
Obudowa bez osłony przeciwsłonecznej

4. építkezés

Szinonimák (angolul) a(z) housing szóra:

housing

Példamondatok a(z) "housing" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe used bottom housing of IONSYS contains a dangerous amount of fentanyl.
Dolna część obudowy użytego systemu IONSYS zawiera niebezpieczną dawkę fentanylu.
EnglishI do not believe either that there should be a single definition of social housing.
Ja również nie uważam, aby konieczna była jedna definicja mieszkalnictwa socjalnego.
EnglishOne such measure concerns the planning of housing developments for tourism purposes.
Jeden z takich środków dotyczy planowania zabudowy mieszkalnej do celów turystycznych.
EnglishToday, the transit, the Main Street and the new housing have all been built.
Do dziś zbudowano już komunikację publiczną, Ulicę Główną i nowe budynki.
EnglishThe same applies to healthcare, housing and a host of other issues.
To samo dotyczy ochrony zdrowia, zakwaterowania i całego szeregu innych kwestii.
EnglishThis includes education, employment, health, housing and infrastructure.
Obejmuje to edukację, zatrudnienie, opiekę zdrowotną, zakwaterowanie i infrastrukturę.
EnglishShould the same principles function in relation to public aid in social housing?
Czy powinny funkcjonować te same zasady w stosunku do pomocy publicznej w budownictwie socjalnym?
EnglishFor 2011, our priorities will be housing, sanitation and healthcare.
Naszymi priorytetami w 2011 roku jest budowa mieszkań, kanalizacja i opieka zdrowotna.
EnglishThe housing office is unable to build new structures, and existing structures are falling apart.
Urząd kwaterunkowy nie może wybudować nowych domów, a te istniejące rozpadają się.
EnglishAnd it can be sort of crazy-making, housing both the mystic and the warrior in one body.
Czasem można dostać kręćka, jeśli w jednym ciele gości się jednocześnie mistyka i wojownika.
EnglishPull the red tab to separate the bottom housing from the top housing.
Pociągnąć za czerwoną zawleczkę, aby oddzielić dolną część obudowy od górnej części obudowy.
EnglishHowever, as I have already said, housing in general is not the same as social housing.
Jak już jednak powiedziałem, mieszkalnictwo ogólnie nie jest tożsame z mieszkalnictwem socjalnym.
English(RO) Social housing does indeed come under services of general interest.
(RO) Mieszkalnictwo socjalne faktycznie wchodzi w zakres usług świadczonych w interesie ogólnym.
EnglishEligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (
EFRR: kwalifikowanie interwencji w zakresie mieszkalnictwa dla społeczności zepchniętych na margines (
EnglishWe went to Africa, originally to look at the housing issue.
Pojechaliśmy do Afryki, pierwotnie - aby spojrzeć na problemy mieszkaniowe.
EnglishThe President of the Commission did not mention this specific problem in relation to housing.
Przewodniczący Komisji nie wspomniał o tym szczególnym problemie związanym z mieszkalnictwem.
EnglishNext, they can make an enormous contribution in the major sectors, in the housing and transport sectors.
Ponadto TIK mogą wnieść ogromny wkład w ważne sektory: mieszkalnictwa i transportu.
EnglishThe third: a question of income limits for access to social housing.
Trzecia: pytanie w kwestii limitów dochodu umożliwiających dostęp do mieszkalnictwa socjalnego.
EnglishFor the Democratic Movement, the housing issue is also one of urbanism and build quality.
Dla Ruchu Demokratycznego kwestia mieszkalnictwa jest także kwestią urbanistyki i jakości budynków.
EnglishI would also need to add that the Commission only verifies aid given to housing companies.
Chciałbym także dodać, że Komisja weryfikuje jedynie pomoc udzielaną przedsiębiorstwom budowlanym.