EN

help {főnév}

volume_up
There are mechanisms for providing help, and the Commission services acted immediately.
Są mechanizmy zapewniające pomoc i służby Komisji zareagowały natychmiastowo.
The situation is so serious that immediate external help is required.
Sytuacja jest tak poważna, że niezbędna jest natychmiastowa pomoc zewnętrzna.
We would prefer help for redundant workers to be funded by national governments.
Wolelibyśmy, żeby rządy krajowe zapewniały pomoc zwalnianym pracownikom.
And so we had, as was the norm, live-in domestic help, who would often come from nearby rural villages.
Mieliśmy, co było powszechne, żyjącą z nami pomoc domową z pobliskiej wsi.
Take hold of shield and buckler, And stand up for my help.
Porwij pukierz i tarczę, a powstań na ratunek mój.
Ogień! ~~~ Ratunku! ~~~ Niech ktoś mi pomoże!
Claire: Ratunku!
help
volume_up
sukurs {hímn.} [rég]
help (és: assistance)

Szinonimák (angolul) a(z) help szóra:

help

Példamondatok a(z) "help" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe suggestions contained in the report will help us to implement this proposal.
Sugestie zawarte w omawianym sprawozdaniu pomogą nam we wdrożeniu tego wniosku.
EnglishIt would help organisations to proceed more easily from ISO to EMAS standards.
Pomógłby on organizacjom w łatwiejszym przejściu ze standardów ISO do norm EMAS.
EnglishTo help you remember, write down the date you opened it in the space on the box.
W celu zapamiętania daty otwarcia butelki, należy zanotować ją na opakowaniu.
EnglishThe information recorded and made public in this register will help you to know:
Dzięki informacjom zapisanym i upublicznionym w tym rejestrze można dowiedzieć się:
EnglishWe are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
Mamy z pewnością wpływ na to, by uchronić wspólny rynek przed protekcjonizmem.
EnglishI will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.
EnglishThis will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.
Przyczyni się to do wczesnej diagnozy przypadków i zwiększenia dostępu do leczenia.
EnglishPut not your trust in princes, Nor in the son of man, in whom there is no help.
Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.
EnglishAll thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.
Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.
EnglishCA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
CA: Czy możesz nam powiedzieć coś o sobie, jak doszedłeś do tego wszystkiego.
EnglishThat will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.
Pomoże nam to zapewnić poparcie obywateli, w tym moich współobywateli, Holendrów.
EnglishCHAMPIX is a a non-nicotine medicine which is used to help you stop smoking.
CHAMPIX to niezawierający nikotyny lek wspomagający zaprzestanie palenia tytoniu.
EnglishThe rules that Parliament is adopting do, I think, help to achieve this objective.
Przepisy, które przyjmuje Parlament, pomagają, jak uważam, w osiągnięciu tego celu.
EnglishThe antibodies will help to protect against the diseases caused by these viruses.
Przeciwciała pomagają chronić organizm przed chorobami wywoływanymi przez te wirusy.
EnglishIsolating Iran would help neither its people nor its neighbours in the region.
Izolacja Iranu nie pomogłaby ani jego ludności, ani sąsiadom w tym regionie.
EnglishIndication of economic, social and other elements would also help in this regard.
Pomocne w tym miejscu będzie też wskazanie na elementy ekonomiczne, społeczne i inne.
EnglishThese links help politicians to take better decisions in the public interest.
Powiązania te pomagają politykom podejmować lepsze decyzje w interesie ogółu.
EnglishAccording to the rapporteur, this will help to tackle the falling demographic trend.
Według sprawozdawczyni pomoże to zrównoważyć spadkową tendencję demograficzną.
EnglishThe antibodies will help to protect against diseases caused by these viruses.
Przeciwciała pomagają chronić organizm przed chorobami wywoływanymi przez te wirusy.
EnglishTadalafil Lilly will not help you if you do not have erectile dysfunction.
Tadalafil Lilly nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.