EN founding
volume_up
{főnév}

founding
founding

Példamondatok a(z) "founding" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI ask you, what happened to the founding myth of the European idea, in this case?
Pytam, cóż się w tym wypadku stało z założycielskim mitem idei europejskiej?
EnglishThis destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.
Ten los połączył nas dla naszego wspólnego dobra, zgodnie z wizją ojców założycieli.
EnglishAbove all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
Ojcowie założyciele chcieli budować Europę przede wszystkim po to, by krzewić pokój.
EnglishAre the values handed down to us by the founding fathers of Europe still meaningful?
Czy wartości, które przekazali nam ojcowie-założyciele Europy, wciąż mają znaczenie?
EnglishThis is childish and unworthy of the founding fathers' European vision.
Jest to dziecinne i niegodne dla założycielskiej ojcowskiej europejskiej wizji.
EnglishJust now, Mr Zwiefka spoke of utopia, recalling the founding fathers.
Przed chwilą pan poseł Zwiefka mówił o mrzonce, przywołując ojców założycieli.
EnglishThis was also the underlying idea of the founding fathers of the Economic and Monetary Union.
Była to również myśl przewodnia ojców założycieli Unii Gospodarczej i Monetarnej.
EnglishThis was the founding fathers' genuine wish for the creation of the European Union.
Dokładnie tego pragnęli ojcowie założyciele, tworząc Unię Europejską.
EnglishMoreover, the European Union must not forget its founding principles.
Ponadto Unia Europejska nie może zapominać o swoich zasadach założycielskich.
EnglishThis is scandalous and this situation needs to change 90 years after the founding of the ILO.
Taka sytuacja jest niedopuszczalna i 90 lat po założeniu MOP musi się zmienić.
EnglishRespect for human rights is a founding principle of the European Union.
Poszanowanie praw człowieka stanowi podstawową zasadę Unii Europejskiej.
EnglishSo the founding fathers said, "We've got some money to spend. ~~~ What can we build here?"
Więc ojcowie-założyciele uznali: "Mamy trochę kasy do wydania" "Co możemy tu wybudować?
EnglishThis was recognised by the founding states after the Second World War.
Ta prawda została uznana przez państwa założycielskie po zakończeniu II wojny światowej.
EnglishIt is a founding country of the European Union and one that will very soon take up the Presidency.
To jeden z krajów-założycieli Unii Europejskiej i niedługo obejmie prezydencję.
EnglishFounding Member States: Germany, France, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg.
 Założycielskie państwa członkowskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.
EnglishThis section on the founding fathers is therefore a work in progress.
Ta część poświęcona ojcom-założycielom jest w trakcie przygotowywania.
EnglishI have to say that in these six months we have caught a taste of the time of the founding fathers.
Przyznam, że przez te sześć miesięcy poczuliśmy się jak za czasów ojców założycieli.
EnglishThat was the basis of the financing of the Union by the founding fathers.
Według jej ojców-założycieli była to podstawa finansowania Unii.
EnglishHere is our founding meeting. ~~~ But this is being announced today.
Oto nasze spotkanie założycielskie, ale ogłaszamy to dopiero dzisiaj.
EnglishIt's because of what happened in 1776 with the Founding Fathers.
To z powodu tego, co stało się w 1776 za pośrednictwem Ojców Założycieli.