EN

to follow [followed|followed] {ige}

volume_up
1. általános
We are keeping an eye on the ball and will follow the situation on the ground.
Trzymamy rękę na pulsie i będziemy śledzić rozwój sytuacji.
We will follow this process, and not only the harmonisation, with great interest.
Będziemy z wielką uwagą śledzić nie tylko harmonizację, ale cały proces.
The ECOFIN Council will continue to follow the situation closely.
Rada ECOFIN będzie nadal uważnie śledzić sytuację.
- (EL) Mr President, the Slovenian Presidency is very fortunate to be following on from two successful presidencies.
Prezydencja słoweńska ma szczęście następować po dwóch bardzo pomyślnych prezydencjach.
What's going to follow from that behavior is play.
To, co następuje po takim zachowaniu, to zabawa.
Developments happen, and policy and legislation follow later.
Następują pewne zmiany, a polityka i prawodawstwo pojawiają się później.
Pentamidine may cause hypoglycaemia, which may sometimes be followed by hyperglycaemia.
Pentamidyna może spowodować hipoglikemię, po której niekiedy może nastąpić hiperglikemia.
Pentamidine may cause hypoglycaemia, which may sometimes be followed by hyperglycaemia.
Pentamidyna spowodować może hipoglikemię, po której niekiedy może nastąpić hiperglikemia.
They will be part of the political response that will follow later this year.
Będą one częścią reakcji politycznej, która nastąpi nieco później, w tym roku.
to follow (és: to come, to set in)
Please follow the instructions provided with the Avostartclip.
Proszę postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną z przyrządem Avostartclip.
Follow the directions given by your doctor closely and use the instructions below as a guide:
Należy przestrzegać zaleceń lekarza oraz postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
Please carefully follow the instructions of the veterinarian.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami lekarza weterynarii.
Będziemy dokładnie obserwować jej działania.
Physicians should evaluate patients for a history of drug abuse and follow such patients closely.
Lekarz powinien ocenić na podstawie wywiadu, czy pacjent nie nadużywał leków i starannie obserwować takiego pacjenta.
Physicians should evaluate patients for a history of drug abuse and follow such patients closely.
Lekarz powinien ocenić na podstawie wywiadu uzależnienie pacjenta od narkotyków i uważnie obserwować takiego pacjenta.
This will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.
Będzie to dowodem, że nowi członkowie są zdolni nie tylko podążać za resztą, ale i przewodzić.
This is the path I think we could all follow together.
Jest to droga, którą w moim przekonaniu moglibyśmy wspólnie podążać.
This new law led the EU to follow a twin-track approach, as you have already mentioned.
Te nowe przepisy sprawiły, że UE - o czym już wspomniano - zaczęła podążać dwoma ścieżkami.
Take the syringe and follow the “ INSTRUCTIONS FOR INJECTION” information below.
Dalej należy postępować według „ INSTRUKCJI PODAWANIA ZASTRZYKU ” zamieszczonej poniżej.
It is important to follow clear rules in providing this assistance.
Istotne jest, by udzielając tej pomocy postępować według jasnych reguł.
Please read the instructions carefully and follow them step by step.
Należy ją przeczytać uważnie i postępować według niej, krok po kroku.
2. "sth"
to follow
volume_up
nadążyć {i.} (za czymś)
But they went up here, and India was trying to follow.
Skoczyli do góry, Indie starały się nadążyć.
I kind of erased everything in my brain to follow that.
Żeby za nim nadążyć, musiałem oczyścić umysł.
Mr President, following that may not be easy!
Niełatwo za tym wszystkim nadążyć!
to follow
volume_up
nadążać {foly. ige} (za czymś)
Society like never before must follow this rapid technological change and learn to handle the torrent of information.
Społeczeństwo musi bardziej niż kiedykolwiek nadążać za tymi szybkimi zmianami technologicznym i uczyć się, aby poradzić sobie z zalewem informacji.
3. "from sth"
to follow
In particular, they failed to evaluate the abuses of purchasing power which may follow from such concentration.
W szczególności nie udało im się ocenić jak powszechne są przypadki nadużywania siły nabywczej, które mogą wynikać z takiej koncentracji.
These principles follow on logically from the work that was started when REACH was being discussed.
Zasady te wynikają w sposób logiczny z prac zapoczątkowanych na etapie dyskusji na temat systemu REACH.
It does not therefore follow from the Santa Casa case that the Court has given Member States greater leeway to impose restrictions.
Ze sprawy Santa Casa nie wynika zatem, by Trybunał dał państwom członkowskim większą swobodę narzucania ograniczeń.

Példamondatok a(z) "to follow" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Englishrecommended follow up measures to further investigate the safety of lumiracoxib.
zalecił działania uzupełniające w celu dalszego zbadania bezpieczeństwa stosowania
EnglishI follow with displeasure the disputes over both new and historical possessions.
Z niezadowoleniem śledzę spory dotyczące tak nowych, jak i historycznych posiadłości.
EnglishWe are therefore learning lessons from the crisis, and I repeat, our acts follow us.
Wyciągamy zatem wnioski z kryzysu i, jak mówiłem, nasze czyny podążają za nami.
EnglishThey will be part of the political response that will follow later this year.
Będą one częścią reakcji politycznej, która nastąpi nieco później, w tym roku.
EnglishI would just like to follow up on the question asked by my colleague, Mr Evans.
Chciałbym tylko dodać coś do pytania zadanego przez mojego kolegę, pana posła Evansa.
EnglishWe therefore follow the recommendations of the Data Protection Supervisor.
Dlatego powinniśmy przestrzegać zaleceń Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
EnglishHowever, it is not enough for EU institutions and bodies merely to follow the law.
Nie wystarczy jednak, by instytucje i organy UE jedynie przestrzegały prawa.
EnglishTo conclude, I do, of course, encourage the agencies to follow this example.
Kończąc, pragnę oczywiście zachęcić inne agencje do pójścia za tym przykładem.
EnglishTo bring up the outlines, follow these instructions for viewing Street View imagery.
Aby wyświetlić ich kontury, wykonaj te instrukcje wyświetlania zdjęć widoku ulicy.
EnglishI hope that all will follow the example of the European Union in this respect.
Mam nadzieję, że wszyscy będą naśladować przykład Unii Europejskiej w tym względzie.
EnglishResponse rates at the end of follow-up for the two studies are presented in Table 5.
Odsetki odpowiedzi pod koniec okresu obserwacji obu badań przedstawiono w tabeli 5.
EnglishHowever, the other countries do not appear to be prepared to follow suit.
Jednakże pozostałe kraje nie wydają się gotowe do skorzystania z tego przykładu.
EnglishWe are not fulfilling our responsibilities if we do not follow the scientific evidence.
Nie realizujemy naszych obowiązków, jeżeli nie kierujemy się dowodami naukowymi.
EnglishThese are three questions which follow on from what my colleagues have asked.
To są trzy kwestie, które nawiązują do pytań zadawanych przez moich kolegów.
Englishrecommended follow-up measures to further investigate the safety of parecoxib.
oceny bezpieczeństwa sercowo- naczyniowego oraz ciężkich reakcji skórnych.
EnglishThe Kaplan-Meier estimate for survival after 36-month follow-up is 68 %.
Estymator Kaplana- Meiera dla przeżycia po 36 miesiącach obserwacji wynosi 68 %.
EnglishThey can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
Może podążyć drogą życiową podobną do drogi swoich rodziców albo wybrać zupełnie inną.
EnglishThe EU will continue to follow closely and participate actively in this process.
UE będzie wciąż blisko śledziła i aktywnie uczestniczyła w tym procesie.
EnglishFollow your doctor's instructions exactly and never change the dose yourself.
Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza i nigdy samodzielnie nie zmieniać dawek.
EnglishThese findings showed reversibility over a follow-up period of 18 months.
Wyniki te wskazują na odwracalność w okresie obserwacji trwającym 18 miesięcy.