angol-lengyel fordítás erre a szóra: to derive

EN

"to derive" lengyel fordítás

volume_up
to derive {tárgyatl. i}

EN to derive
volume_up
[derived|derived] {ige}

1. általános

The European Union will derive greater strength from the enlightened participation of its citizens in this project, unique in modern history.
Unia Europejska będzie czerpać swoją siłę z oświeconego udziału swoich obywateli w tym projekcie - unikalnym w nowoczesnej historii.
The army derives most of its strength from the support of the West.
Większość swej siły armia ta czerpie ze wsparcia Zachodu.
So again, this is all derived accurately from the science.
To, co pokazałem precyzyjnie czerpie z nauki.
I derive this principle from a Christian image of humanity.
Zasada ta wywodzi się z chrześcijańskiego wizerunku człowieczeństwa.
My name actually derives from the shoes formerly worn by shepherds.
Tak naprawdę moje nazwisko wywodzi się od butów noszonych niegdyś przez pasterzy.
It's derived from the word " Armageddon ".
Nazwa wywodzi się od słowa " Armageddon ".
to derive
volume_up
wywodzić się {visszah. i}
to derive
volume_up
wywieść się {visszah. i}

2. "substance from sth"

to derive
volume_up
otrzymywać {foly. ige} (z czegoś)
Neonatal piglets derive passive immunity via ingestion of colostrum from vaccinated sows/ gilts.
Nowonarodzone prosięta otrzymują odporność bierną pobierając siarę od szczepionych loch/ loszek.
Hypersensitivity to the active substance, any of the excipients or to E. coli derived proteins.
Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą lub białka otrzymywane z E. coli.
Your doctor may recommend that you consider vaccination against hepatitis A and B if you regularly/ repeatedly receive human plasma-derived coagulation factor IX
Lekarz może zalecić, aby rozważyć szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B w przypadku, gdy regularnie/ wielokrotnie otrzymujesz czynnik IX otrzymywany z osocza.

3. "pleasure, joy from sth"

to derive
volume_up
znaleźć {i.} (w czymś)
to derive
volume_up
znajdować [znajduję|znajdowałbym] {foly. ige} (w czymś)
Negligible amounts of drug-derived radioactivity were recovered in blood, urine, and faeces 8 weeks post-dose.
Pomijalne stężenia radioaktywnego leku znajdowały się we krwi, moczu i kale 8 tygodni po podaniu dawki.
Special precautions for the disposal of unused veterinary medicinal product or waste materials derived from the use of such products
4/ 17 Opakowania zbiorcze zawierające 50 butelek jednodawkowych liofilizatu i 50 butelek po 1 ml rozpuszczalnika Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.
Stem cell-derived retinal transplants, now in a research phase, may one day restore vision, or part vision, to millions of patients with retinal diseases worldwide.
Przeszczepy komórek siatkówki znajdujące się obecnie w fazie badań, mogą w przyszłości przywrócić wzrok, choćby częściowo, milionom pacjentom z chorobami spojówek na całym świecie.

4. nyelvészet

to derive
volume_up
derywować {foly. ige}

Példamondatok a(z) "to derive" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Wiele osób uważa, że może osiągnąć osobiste korzyści dzięki zniszczeniu lasów.
EnglishConsequently, this urgency is also present in the initiatives that derive from it.
Tak więc wyłaniające się w jej ramach inicjatywy również cechują się szybkim tempem.
EnglishThe benefits which will derive from such an agreement far outweigh the economic cost.
Korzyści, które wynikną z takiego porozumienia, w znacznej mierze przewyższą koszty.
EnglishMy reservations regarding the report in question derive from this preliminary consideration.
Moje zastrzeżenia co do przedmiotowego sprawozdania dotyczą tego pierwszego względu.
EnglishNeonatal piglets derive passive immunity via ingestion of colostrum from vaccinated sows/ gilts.
Potomstwo szczepionych loch i loszek uzyskuje odporność bierną pobierając siarę.
EnglishThus they will be in a position to derive even greater benefit from the advantages of the internal market.
Dzięki temu powstaną dla nich jeszcze większe korzyści płynące ze wspólnego rynku.
EnglishNeonatal piglets derive passive immunity via ingestion of colostrum from vaccinated sows/ gilts.
Nowonarodzone prosięta uzyskują odporność bierną pobierając siarę szczepionych loch/ loszek.
EnglishNeonatal piglets derive passive immunity via ingestion of colostrum from vaccinated sows/ gilts.
Nowonarodzone prosięta otrzymują odporność bierną pobierając siarę od szczepionych loch/ loszek.
EnglishI derive this principle from a Christian image of humanity.
Zasada ta wywodzi się z chrześcijańskiego wizerunku człowieczeństwa.
EnglishIt is often individuals who create such mistrust and who derive a personal interest from doing so.
Często to właśnie jednostki wywołują taki brak zaufania, czyniąc to we własnym osobistym interesie.
EnglishMoreover, I would like to support the Commission's efforts to derive maximum benefit from such an agreement.
Ponadto popieram starania Komisji zmierzające do maksymalnych korzyści z takiego porozumienia.
EnglishI think that Iceland is capable of assuming the obligations which derive from being an EU Member State.
Myślę, że Islandia jest zdolna przyjąć zobowiązania wynikające ze statusu państwa członkowskiego UE.
EnglishWe know that many policies which are important to the European Union derive from it.
Wiemy, że objętych tą strategią jest w naturalny sposób wiele obszarów polityki, które są istotne dla Unii Europejskiej.
EnglishProgeny of vaccinated gilts and sows derive a passive immunity via the colostrum and milk.
Potomstwo uodparnianych loszek i macior uzyskuje bierną odporność poprzez przeciwciała zawarte w siarze i mleku matek.
EnglishIt is no secret that the sources of our European identity derive directly from the Christian tradition.
Nie jest tajemnicą, iż źródła naszej europejskiej tożsamości ściśle wywodzą się z tradycji chrześcijaństwa.
EnglishIt's a sensitivity to the physical environment, the ability to pick out patterns in an environment -- derive a gist.
To wrażliwość na środowisko fizyczne, zdolność wyłapywania wzorców w środowisku -- pojmowanie sedna.
EnglishAll governments, even tyrannies, ultimately derive their power from the consent of the people that they govern.
Przecież władza wszystkich rządów, nawet tyranii, jest pochodną zgody rządzonych przez nich społeczeństw.
English(PL) Mr President, Christianity has always been an indicator of European identity, and the European Union's values derive from it.
(PL) Panie Przewodniczący! Wyznacznikiem tożsamości europejskiej zawsze było chrześcijaństwo.
EnglishAnd what benefit does an individual derive from taking an HIV test in a country that has no social protection system?
I jaki zysk miałaby taka osoba z badania na obecność wirusa, jeżeli mieszka w kraju, gdzie nie ma systemu opieki społecznej?
EnglishWe agree that research is not a synonym for innovation; innovation stands on its own, though it might derive from research.
Zgadzamy się, że badania nie są synonimem innowacji; innowacje są pojęciem samodzielnym, choć mogą być wynikiem badań.