EN deals
volume_up
{többes szám}

deals (és: agreements, contracts)
volume_up
umowy {nőn. tsz}
Only such policies can prevent Schröder-Putin deals from ever being repeated.
Tylko dzięki takiej polityce powstrzymamy ponowne umowy na linii Schröder-Putin.
Deals can only be done if there is an established law.
Umowy można zawierać tylko jeżeli istnieje ustalone prawo.
Deals like this are the result of years of really hard work.
Takie umowy to efekt lat ciężkiej pracy.
deals (és: businesses)
volume_up
interesy {nőn. tsz}
Now there are real deals to be had at bargain prices.
Teraz można robić świetne interesy po korzystnych cenach.
Does Durant still do his deals at the Port Hotel?
Czy Durant nadal załatwia swoje interesy w Port Hotel?
You feel it everywhere: from negotiations on climate change to Iran, to big energy deals in Africa or central Asia.
Można to odczuć wszędzie: od negocjacji w sprawie zmian klimatu po Iran, wielkie interesy energetyczne w Afryce czy Azji Środkowej.
deals (és: bargains, systems)
volume_up
układy {nőn. tsz}
They may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
Mogą być one nawet uczciwe, lecz układy te zachodzą poza komisją.
I am afraid that private deals by leaders behind closed doors are not the way to make EU legislation.
Sądzę, że prywatne układy przywódców za zamkniętymi drzwiami nie są sposobem opracowania prawodawstwa UE.
I do not know what is going on behind the scenes, as the previous speaker just said, and what deals are being done that we do not know about.
Nie wiem, co się dzieje za kulisami, jak powiedziała moja przedmówczyni, ani jakie układy są zawierane, o których nic nie wiemy.
deals (és: agreements, settlements)
volume_up
porozumienia {nőn. tsz}
We had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
Oczekiwaliśmy porozumienia w sprawie finansowania umów z Bali i Poznania dotyczących klimatu.
Too often, airports are secretive about the deals they strike, even when they are owned or part-owned by public authorities.
Zbyt często porty lotnicze utrzymują w tajemnicy zawierane przez siebie porozumienia, nawet w przypadkach, kiedy są w pełni lub częściowo własnością organów władzy publicznej.
The report deals with a number of essential points as well as calls for Basel III to be implemented in the most appropriate way and with respect for the differences in the financial systems.
Sprawozdanie dotyczy wielu ważnych problemów, a także wzywa do możliwie najbardziej odpowiedniego porozumienia Bazylea III z poszanowaniem dla różnic między systemami finansowymi.

Példamondatok a(z) "deals" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn parallel, the Commission deals with anti-competitive behaviour as a priority.
Jednocześnie Komisja zajmuje się antykonkurencyjnymi działaniami jako priorytetem.
EnglishThere were no oceanic deals where countries were compensated for not fishing.
Nie było takich umów, w której państwa dostawałyby zapłatę za niewyławianie ryb.
EnglishI am very pleased with this Directive, which deals with several important issues.
Cieszy mnie wprowadzenie tej dyrektywy, która mówi o kilku bardzo ważnych rzeczach.
EnglishIt must be under the authority of the commissioner who deals with these matters.
Powinien on pozostać pod władzą komisarza, który zajmuje się tymi sprawami.
EnglishThe report also deals with the role of competition policy during the crisis.
Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy także roli polityki konkurencji w czasie kryzysu.
EnglishAnd a story that actually deals with new issues like the environmental crisis.
W historii, która opowiada o współczesnych problemach, takich jak kryzys ekologiczny.
EnglishThe report deals with these areas and incorporates them into a comprehensive strategy.
W sprawozdaniu uwzględniono te obszary i włączono je do wszechstronnej strategii.
EnglishThis text deals both with the nuclear issue and with the human rights situation.
Tekst dotyczy zarówno kwestii jądrowej, jak również stanu praw człowieka.
EnglishI also welcome the fact that it deals with the question of speculation in commodities.
Z zadowoleniem przyjmuję także fakt, że mowa w nim o kwestii spekulacji towarami.
English- (CS) The bill under discussion deals with the problem of revenue-generating projects.
- Projekt, nad którym debatujemy, dotyczy problemu projektów generujących dochód.
EnglishThis directive deals with exhaust emissions from diesel engines installed in tractors.
Dyrektywa dotyczy emisji spalin z silników wysokoprężnych montowanych w ciągnikach.
EnglishWe also need the bureaucracy that deals with this information to be efficient, however.
Musimy jednak mieć także sprawną biurokrację, zajmującą się tymi informacjami.
EnglishThe Rüffert case relates to an ILO Convention that deals with public procurement.
W sprawie Rüffert++ odniesiono się do konwencji MOP, która dotyczy zamówień publicznych.
EnglishAnd it's more recently a unifying way to think about how the brain deals with uncertainty.
Od niedawna stosuje się ją do analizy tego, jak mózg radzi sobie z niepewnością.
EnglishActually, the Romanian Government deals fully with the integration of this minority.
W istocie rzeczy rząd rumuński sam zajmuje się integracją tej mniejszości.
EnglishCould I ask, in particular, for consistency in how the Commission deals with citizens?
Czy mogłabym w szczególności prosić o konsekwencję w podejściu Komisji do obywateli?
EnglishThe report deals with the implementation of the excessive deficit procedure.
Tematem tego sprawozdania jest wdrożenie procedury nadmiernego deficytu.
EnglishThe ICAO is the organisation which deals with aviation matters at an international level.
ICAO jest organizacją zajmującą się sprawami lotnictwa na szczeblu międzynarodowym.
EnglishThis particular project deals with the deployment of the traffic management system.
Ten konkretny projekt dotyczy wprowadzenia systemu zarządzania ruchem.
EnglishThis report deals with taxation and development in developing countries.
W sprawozdaniu poruszono kwestie opodatkowania i postępu w krajach rozwijających się.