angol-lengyel fordítás erre a szóra: consequent

EN

"consequent" lengyel fordítás

EN consequent
volume_up
{melléknév}

1. filozófia

consequent
volume_up
konsekwentny {mn hímn.} (wynikający logicznie)
However, the consequent average annual reduction in the consumption of pesticides will enable users to make savings that will compensate for any increase in prices.
Jednak konsekwentna coroczna redukcja zużycia pestycydów pozwoli użytkownikom na oszczędności, które zrównoważą jakiekolwiek podwyżki cen.
The EU ought to provide consequent aid to Greece as soon as possible, and seriously improve its capacities and means in terms of civil protection and emergency action.
UE powinna jak najszybciej dostarczyć konsekwentną pomoc dla Grecji i poważnie poprawić swoje możliwości i środki ochrony ludności i działania w sytuacjach kryzysowych.

2. "on/upon/to sth"

consequent
volume_up
następujący {mn hímn.} (po czymś)
With repeated administration and consequent plasma concentration accumulation, the rate of elimination approached zero-order kinetics.
Wraz z powtarzaniem dawkowania i następującą kumulacją stężenia w osoczu, poziom eliminacji osiągał kinetykę zerowego rzędu.
consequent
volume_up
wynikający {mn hímn.} (z czegoś)
How could we justify the consequent impact on employment growth in a time of crisis?
Jak moglibyśmy uzasadnić wynikające z tego konsekwencje dla zatrudnienia w czasach kryzysu?
(SV) Madam President, there are three crises in the world and in Europe right now: the financial crisis, the consequent job crisis and the climate crisis.
Obecnie świat i Europę nękają trzy kryzysy: kryzys finansowy, wynikający z niego kryzys zatrudnienia i kryzys klimatyczny.
There are Roma in Finland too; there, the problem is mainly the low standard of education and consequent unemployment.
Romowie są również w Finlandii; tam problemem jest głównie niski poziom edukacji i wynikające z tego bezrobocie.

Szinonimák (angolul) a(z) consequent szóra:

consequent

Példamondatok a(z) "consequent" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHow could we justify the consequent impact on employment growth in a time of crisis?
Jak moglibyśmy uzasadnić wynikające z tego konsekwencje dla zatrudnienia w czasach kryzysu?
EnglishThis is not because of climate change and the consequent warming up of the normally cold High North.
Nie chodzi o zmiany klimatu i w konsekwencji ocieplenie zwykle lodowatej dalekiej północy.
EnglishAlready the smoking ban has closed hundreds of public houses with the consequent loss of jobs.
Zakaz palenia już spowodował, że setki lokali zostało zamkniętych, a w konsekwencji ludzie stracili pracę.
EnglishPermit me to also address the Japanese natural disaster and the consequent industrial disaster.
Pozwolę sobie również odnieść się do klęski żywiołowej w Japonii i będącą jej skutkiem katastrofy przemysłowej.
EnglishI agree with the need and consequent allocation of additional expenditure, beyond the ceilings of headings 1 and 4.
Zgadzam się z potrzebą konsekwentnego przyznania dodatkowych wydatków powyżej pułapów w dziale 1 i 4.
EnglishThere are Roma in Finland too; there, the problem is mainly the low standard of education and consequent unemployment.
Romowie są również w Finlandii; tam problemem jest głównie niski poziom edukacji i wynikające z tego bezrobocie.
EnglishThis may be due to the lipophilicity of sodium phenylbutyrate and consequent differences in volume of distribution.
Może to być spowodowane lipofilnością fenylomaślanu sodu oraz wynikającymi z tego różnicami w objętości dystrybucji.
EnglishIt is therefore the occasion for our Parliament to stress the benefits consequent to a genuinely completed single market.
Nasz Parlament ma więc okazję, aby podkreślić korzyści wynikające z rzeczywiście istniejącego jednolitego rynku.
EnglishThe Member States have done their work with different degrees of efficiency and commitment with consequent success.
Państwa członkowskie wywiązały się z zadania w bardzo różnym stopniu, jeżeli chodzi o skuteczność i zobowiązanie do sukcesu.
EnglishWith repeated administration and consequent plasma concentration accumulation, the rate of elimination approached zero-order kinetics.
Wraz z powtarzaniem dawkowania i następującą kumulacją stężenia w osoczu, poziom eliminacji osiągał kinetykę zerowego rzędu.
Englishconsequent increases in plasma renin activity, aldosterone secretion and urinary potassium loss, and a decrease in serum potassium.
Aliskiren/ hydrochlorotiazyd W badaniach klinicznych produkt Rasilez HCT podawano raz na dobę ponad 3 900 pacjentom z nadciśnieniem.
EnglishThe consequent increase in dopaminergic stimulation can lead to the dopaminergic side effects observed after treatment with COMT inhibitors.
W rezultacie zwiększona stymulacja dopaminergiczna może prowadzić do działań niepożądanych obserwowanych po leczeniu inhibitorami COMT.
EnglishI share the rapporteur's concern about the economic and financial crisis that we are going through, and the consequent lack of investment.
Podzielam obawy sprawozdawczyni co do kryzysu gospodarczego i finansowego, jaki przechodzimy oraz co do wynikającego stąd braku inwestycji.
EnglishIf there have been a number of changes in terms of recent developments, this confirms both the urgent nature of the situation and consequent determination.
Jeśli w doniesieniu do ostatnich wydarzeń doszło do szeregu zmian, potwierdza to zarówno pilny charakter tej sytuacji, jak też stałą determinację.
EnglishHowever, the consequent average annual reduction in the consumption of pesticides will enable users to make savings that will compensate for any increase in prices.
Jednak konsekwentna coroczna redukcja zużycia pestycydów pozwoli użytkownikom na oszczędności, które zrównoważą jakiekolwiek podwyżki cen.
EnglishThe consequent increase in dopaminergic stimulation can lead to the dopaminergic side effects observed after treatment with COMT inhibitors.
W rezultacie zwiekszonej dopaminergicznej stymulacji może dojść do działań niepożądanych obserwowanych po leczeniu inhibitorami COMT o charakterze dopaminergicznym.
EnglishIt is essential to take into account the ageing of the population and its consequent effects on society: economic effects, social effects and health effects.
Konieczne jest uwzględnienie kwestii starzenia się ludności i skutków, jakie niesie dla społeczeństwa: skutków gospodarczych, społecznych i zdrowotnych.
EnglishAnimals showing a polyuria-polydipsia (excessive water intake and consequent excretion of a large volume of urine) should also not be treated with this product.
Nie należy stosować preparatu Incurin u zwierząt z objawami poliurii/ polidypsji (nadmierne przyjmowanie wody i w konsekwencji wydalanie dużych ilości moczu).
EnglishWhat we are now seeing is the process of the last few years going into reverse, with the financial system grappling with the consequent need to deleverage.
Od kilku lat jesteśmy świadkami procesu odwracana się trendu; system finansowy boryka się z wynikającą z tej sytuacji koniecznością wyjścia z nadmiernego zadłużenia.
EnglishToday, in the light of recent international events and the consequent decisions of the governments of the Member States in this regard, the issue is highly topical.
Dziś, w świetle ostatnich wydarzeń międzynarodowych i związanych z nimi decyzji rządów państw członkowskich w tym względzie problem ten nabiera ogromnego znaczenia.