EN complete
volume_up
{melléknév}

1. általános

complete (és: all, entire, full, whole)
volume_up
cały {mn hímn.}
And it's continuous across the complete spectrum of the various kind of realities that you confront with your ideas.
Ciągnęło się to przez cały zakres różnego rodzaju rzeczywistości, które konfrontujesz ze swoimi pomysłami.
Thrombin is central to the complete process of blood clotting.
Trombina ma kluczowe znaczenie w całym procesie krzepnięcia krwi.
It is recommended that individuals who receive the first dose should complete the course with Fendrix.
Zaleca się, aby osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, zakończyły cały cykl szczepienia preparatem Fendrix.
complete (és: comprehensive, entire, exhaustive, firm)
volume_up
pełny {mn hímn.}
In total you should receive 5 doses of Zenapax for a complete treatment course.
Łącznie pacjent otrzymuje 5 dawek leku Zenapax jako pełny kurs leczenia.
Tip: Always add five categories for a complete listing.
Wskazówka: zawsze dodawaj pięć kategorii, aby uzyskać pełny wpis.
Third, coherence: we have to ask ourselves whether our system of fiscal rules is complete.
Po trzecie, spójność: musimy zadać sobie pytanie, czy nasz system zasad fiskalnych jest pełny.
complete (és: entire, exhaustive, full, rounded)
volume_up
kompletny {mn hímn.}
It is a complete passport and we welcome it.
Jest to kompletny paszport i przyjmujemy tę koncepcję z zadowoleniem.
Perhaps we need to wait for complete chaos or for the euro to disappear.
Być może trzeba zaczekać na kompletny chaos lub na zniknięcie euro.
A voluntary register is complete nonsense and will not result in increased transparency.
Dobrowolny rejestr to kompletny nonsens i w żadnym razie nie przyczyni się do zwiększenia przejrzystości.
complete (és: full, portly, replete)
volume_up
pełen {mn hímn.}
[ To be completed nationally ] For a full list of excipients, see section 6.1.
[ Do uzupełnienia na szczeblu krajowym ] Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6. 1.
The second element is that the full and complete participation of Ireland in the European Union still remains, in their opinion, completely desirable.
Drugi element polega na tym, że ich zdaniem nadal wskazany jest pełen i całkowity udział Irlandii w Unii Europejskiej.
We want to form a complete picture of all the funding for energy and climate policy, because it is almost impossible to do so at present.
Pragniemy stworzyć pełen obraz wszystkich funduszy przeznaczonych na politykę energetyczną i klimatyczną, ponieważ na chwilę obecną jest to praktycznie niemożliwe.
complete (és: profound, flat out, flat-out)
volume_up
zupełny {mn hímn.}
A complete lack of foresight is evident.
Widoczny jest zupełny brak zdolności przewidywania.
For small producers these not inconsiderable costs may be a complete waste of money.
Dla małych producentów ten wcale niemały koszt może być zupełną stratą pieniędzy.
The perpetrators of these acts committed in May 2006 still enjoy complete impunity.
Sprawcy tych czynów popełnionych w maju 2006 roku cieszą się nadal zupełną bezkarnością.
volume_up
bezwzględny {mn hímn.}
What nonsense, complete and utter nonsense!
Cóż za nonsens, całkowity i bezwzględny nonsens!
Secondly, it must show complete and absolute respect for human rights and the rights of minorities.
Po drugie, musi okazywać pełne i bezwzględne poszanowanie praw człowieka oraz praw mniejszości.
complete (és: absolute, entire, out-and-out, overall)
volume_up
całkowity {mn hímn.}
Another problem is the complete imbalance between freedom and security.
Kolejnym problemem jest całkowity brak równowagi pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem.
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
% of allogeneic patients showed complete chimerism.
U 93 % pacjentów po alloprzeszczepach obserwowano całkowity chimeryzm.
complete (és: comprehensive, extensive)
volume_up
kompleksowy {mn hímn.}
For these reasons, in 2008 the Commission will develop a complete initiative to improve disaster prevention generally.
W związku z tym w 2008 roku Komisja opracuje kompleksowe działania, mające na celu ogólną poprawę instrumentów służących zapobieganiu klęskom.
Now that you've trouble shot and fine-tuned your complete UC solution, it's time to bring it to the users
Firma wyeliminowała problemy i dopasowała kompleksowe rozwiązanie UC do własnych potrzeb. Teraz czas na wdrożenie rozwiązania w całej organizacji.
The European Parliament's draft resolution paints a comprehensive picture of the results achieved and the tasks to be completed.
W projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego maluje się kompleksowy obraz osiągniętych już wyników i zadań do wykonania.
complete (és: arrant, egregious, total)
volume_up
wierutny {mn hímn.}

2. matematika: "angle"

complete
volume_up
pełny {mn hímn.} (kąt)
In total you should receive 5 doses of Zenapax for a complete treatment course.
Łącznie pacjent otrzymuje 5 dawek leku Zenapax jako pełny kurs leczenia.
Tip: Always add five categories for a complete listing.
Wskazówka: zawsze dodawaj pięć kategorii, aby uzyskać pełny wpis.
Third, coherence: we have to ask ourselves whether our system of fiscal rules is complete.
Po trzecie, spójność: musimy zadać sobie pytanie, czy nasz system zasad fiskalnych jest pełny.

Példamondatok a(z) "complete" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English., we hope to produce a more complete understanding of…
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
EnglishThe bioavailability of bivalirudin for intravenous use is complete and immediate.
Biodostępność biwalirudyny po podaniu dożylnym jest natychmiastowa i całkowita.
EnglishThe internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.
Rynek wewnętrzny istnieje od 20 lat, ale jego budowa jeszcze się nie zakończyła.
EnglishThis will complete the European Union system of protection of fundamental rights.
Będzie to zwieńczeniem systemu ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej.
EnglishWhen verification is complete, business information changes will show up on Google.
Po zakończeniu weryfikacji zmiany w informacjach o firmie będą widoczne w Google.
EnglishThis is a mechanism which is necessary to complete the framework of the Treaty.
Jest to mechanizm konieczny do ukończenia prac nad konstruowaniem ram traktatowych.
EnglishOnce your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.
Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.
EnglishFor small producers these not inconsiderable costs may be a complete waste of money.
Dla małych producentów ten wcale niemały koszt może być zupełną stratą pieniędzy.
EnglishA complete set of instructions is provided in the Annex to the Package Leaflet.
Pełna instrukcja jest dołączona w formie aneksu do „ Ulotki dla Pacjenta ”.
EnglishPatients with complete ankylosis of the spine were not included in the study.
Pacjenci z całkowitym zesztywnieniem kręgosłupa nie byli włączeni do badania.
EnglishThe EU is based on a single market but this single market is still not complete.
UE opiera się na jednolitym rynku, ale ten rynek nadal nie jest ukończony.
EnglishWe continue to encourage the Member States to provide more complete figures.
Nadal zachęcamy państwa członkowskie, aby dostarczały bardziej kompletne dane.
EnglishAbsorption The absorption of risperidone from RISPERDAL CONSTA is complete.
Wchłanianie Wchłanianie rysperydonu z produktu Rispolept Consta jest całkowite.
EnglishEach Stalevo tablet contains one complete dose of levodopa, carbidopa and entacapone.
Każda tabletka Stalevo zawiera jedną pełną dawkę lewodopy, karbidopy i entakaponu.
EnglishThe Council of Ministers was divided, with a complete lack of direction.
Rada Ministrów była podzielona i zupełnie nie wiedziała, w jakim kierunku pójść.
EnglishAt present, 15% of young people do not complete a full secondary education.
W tej chwili 15 % młodych ludzi nie uzyskuje pełnego średniego wykształcenia.
EnglishThe bioavailability of glimepiride after oral administration is complete.
Biodostępność podanego doustnie glimepirydu z przewodu pokarmowego jest całkowita.
EnglishThe time to reach complete excretion (faecal plus urinary) was 3 to 5 days.
Czas całkowitego wydalania orlistatu (z kałem i z moczem) wynosi 3 do 5 dni.
EnglishBleeding, partial or complete blocking of blood vessels, reduced blood pressure
krwotok, częściowe lub całkowite zablokowanie naczyń krwionośnych, zmniejszone ciśnienie
EnglishThe Commission sets great store by the complete, correct application of the Directive.
Komisja przywiązuje wielką wagę do pełnego i prawidłowego stosowania tej dyrektywy.