EN benefit
volume_up
{főnév}

benefit (és: account, advantage, avail, gain)
There are no controlled trials demonstrating a clinical benefit or increased survival.
Brak badań klinicznych wykazujących korzyść kliniczną lub wydłużone przeżycie.
The streamlining of revenue-generating regulations has a twofold benefit.
Usprawnienie regulacji dotyczących projektów generujących dochód przynosi podwójną korzyść.
So this will provide a basic benefit for millions of European citizens.
Zatem przyniesie to zasadniczą korzyść milionom Europejczyków.
benefit (és: certificate, provision)
Applicants are people in difficulty for whom the benefit is generally the only source of income.
Osoby wnioskujące o przyznanie świadczeń to z reguły osoby przeżywające trudności, dla których świadczenie jest jedynym źródłem dochodu.
This amount is then adjusted to reflect the actual time you were covered in that country (called the pro rata benefit).
świadczenie proporcjonalne).

When he lost his job again, he could have applied for benefits in Hungary but decided to go back to Germany where he obtained the benefit without difficulties.
Kiedy ponownie utracił pracę, mógł ubiegać się o zasiłek na Węgrzech, zdecydował się jednak wrócić do Niemiec, gdzie bez problemu przyznano mu to świadczenie.
benefit (és: advantage, asset, pro, quality)
volume_up
zaleta {nőn.}
Indeed, the case involving Tamás Deutsch demonstrates its direct benefit.
W istocie sprawa Tamása Deutscha dowodzi zalet takiego podejścia.
Another thing is sometimes science leads to really big societal benefits and technologies, or businesses, or whatever, that come out of it.
Inną zaletą nauki jest czasem to, że prowadzi do naprawdę wielkich korzyści dla społeczeństwa i technologii, albo dla biznesu czy czegokolwiek innego.
Unfortunately, consumers are still struggling with problems relating to making use of the benefits of competition.
Niestety nadal konsumenci borykają się z problemami korzystania z zalet konkurencji.
benefit (és: benefice)

Szinonimák (angolul) a(z) benefit szóra:

benefit

Példamondatok a(z) "benefit" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe costs to manufacturers will be far outweighed by the overall economic benefit.
Ogólne korzyści gospodarcze znacznie przewyższą koszty, jakie poniosą producenci.
EnglishThe financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.
Instrumenty finansowe takie jak JESSICA, JEREMIE i JASPERS bardzo w tym pomagają.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishSecurity would benefit, as would transparency and citizenship at European level.
Zwiększą się wówczas bezpieczeństwo i przejrzystość na szczeblu europejskim.
EnglishMy primary concern is for usefully employed individuals, not benefit tourists.
Martwię się głównie o osoby autentycznie pracujące, w odróżnieniu od turystów.
EnglishBanks benefit from preferential interest rates in order to guarantee their profits.
Banki korzystają z preferencyjnych stóp procentowych, aby zapewnić sobie zyski.
EnglishCyproheptadine or dantrolene may benefit patients experiencing such reactions.
W takich przypadkach korzystne może być podanie cyproheptadyny lub dantrolenu.
EnglishI would not like to see this benefit for SMEs have an impact on purchase prices.
Nie chciałbym jednak, żeby ta sytuacja korzystna dla MŚP odbiła się na cenach zakupu.
EnglishThese consumers must benefit most from the energy efficiency improvements made.
Tacy konsumenci muszą mieć największe korzyści z poprawy efektywności energetycznej.
EnglishThe first benefit of compassion is that it creates highly effective business leaders.
Pierwszą korzyścią ze współczucia jest to, iż tworzy bardzo efektywnych liderów.
EnglishThe benefit and tolerability of treatment should be reviewed within 14 days.
Korzyści z leczenia i jego tolerancja powinny być zweryfikowane w ciągu 14 dni.
EnglishThese results show that IONSYS has a benefit in controlling pain after an operation.
Wyniki te pokazują skuteczność systemu IONSYS w kontrolowaniu bólu pooperacyjnego.
EnglishGet a significant professional development benefit, and give your business a
Uzyskaj znaczne korzyści profesjonalnego rozwoju oraz zafunduj swojej firmie cenną
EnglishThere will be enormous benefit to both Europe and Korea on the signing of this deal.
Podpisanie tej umowy przyniesie zarówno Europie, jak i Korei ogromne korzyści.
EnglishOur Union would benefit greatly from the creation of a common ethical space.
Stworzenie wspólnej przestrzeni etyki byłoby bardzo korzystne dla naszej Unii.
EnglishI should like to thank Mr Liberadzki for his work, which will benefit us all.
Dziękuję Panu, Panie Pośle Liberadzki, za pana wkład pracy dla dobra nas wszystkich.
EnglishOf course, the breeders benefit too, because their financial losses are reduced.
Oczywiście hodowcy także odnoszą korzyści, ponieważ ich straty finansowe są redukowane.
EnglishProducts that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues (
Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (
EnglishThe therapeutic benefit should regularly (at least every three months) be reassessed.
Należy regularnie (nie rzadziej niż co 3 miesiące) oceniać korzyści leczenia.
EnglishHas the existing system really facilitated trade for the States that benefit from it?
Czy istniejący plan faktycznie ułatwił handel tym krajom, które z niego korzystają?