angol-lengyel fordítás erre a szóra: assignment

EN

"assignment" lengyel fordítás

EN assignment
volume_up
{főnév}

1. általános

assignment (és: chore, duty, exercise, function)
volume_up
zadanie {seml.}
Here I got a prison assignment. ~~~ This was a prison assignment which was one big den of criminals.
Dostałam zadanie w więzieniu, które było pełne kryminalistów.
I now went to a prison assignment as a police officer.
Jako policjantka miałam zadanie w więzieniu.
(Laughter) So, the assignment I've been given ~~~ may be an insuperable obstacle for me, but I'm certainly going to try.
(Śmiech) Tak więc postawione przede mną zadanie może być przeszkodą nie do przejścia, ale dołożę starań.
I don't know what you heard, but this is a temporary assignment.
Nie wiem co ci mówili, ale to tymczasowy przydział.
Początkowy przydział do leczenia

2. "specific duty"

assignment (és: mission)
volume_up
misja {nőn.}
Assignment conferred on a Member: see Minutes
Powierzenie misji posłowi: Patrz protokól

3. jog

assignment (és: conveyance)
volume_up
cesja {nőn.}

4. IT

assignment

5. oktatás

assignment

Szinonimák (angolul) a(z) assignment szóra:

assignment

Példamondatok a(z) "assignment" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn Part II, treatment assignment was double-blind with respect to Avastin.
W części II stosowano zasadę podwójnie ślepej próby w odniesieniu do preparatu Avastin.
EnglishGovernments do not recommend people for a particular assignment, but for an office.
Rządy nie rekomendują osób do konkretnego zadania, lecz na stanowisko.
EnglishThe last question of the assignment is: how do you plan to use your life to positively impact other people?
Ostatnim pytaniem było, to w jaki sposób żyć by pozytywnie wpłynąć na innych.
EnglishSo are we going to get a model for the assessment and assignment of external costs, yes or no?
Tak więc otrzymamy model służący do oceny i przyporządkowanie tych zewnętrznych kosztów, tak, czy nie?
EnglishNow, Sudhir got to know very well the guy who had the unfortunate assignment of trying to take the Iowa franchise.
Sudhir dobrze poznał pechowca, któremu zlecono przejęcie franczyzy w Iowie.
EnglishSo, I am a Jungian psychoanalyst, and I went to Afghanistan in January 2004, by chance, on an assignment for Medica Mondiale.
Przybyłam do Afganistanu w styczniu 2004. ~~~ Pracowałam dla Medica Mondiale.
EnglishSeptember 2008: Assignment issued to students.
Wrzesień 2008: udzielenie zleceń uczniom, podział zadań
EnglishInitially, I was working on a National Geographic assignment -- conventional, single frame, still photography.
Początkowo pracowałem nad zleceniem dla National Geographic: robiłem konwencjonalne, pojedyncze i nieruchome zdjęcia.
EnglishI must stress the importance of linking this certification process with the assignment of credits in higher education.
Muszę podkreślić znaczenie powiązania procesu certyfikacji z procesem przyznawania punktów w szkolnictwie wyższym.
EnglishAssignment conferred on a Member: see Minutes
Powierzenie misji posłowi: Patrz protokól
EnglishAnd I went off on assignment and came back a week later, and Father Keene said, "I've got to talk to you about Hyun-Sook."
Wyjechałem na zlecenie i wróciłem po tygodniu, a ojciec Keene powiedział: "Muszę z panem porozmawiać o Hyun Soon".
EnglishI therefore sincerely congratulate her on carrying out this tough assignment, and I hope that there will not be too many amendments.
Dlatego serdecznie gratuluję Pani wykonania tej ciężkiej pracy i życzę, aby nie było zbyt wielu poprawek.
EnglishI thought this was a great assignment.
Bawiąc się wymyśliłem coś takiego.
EnglishBut I was off on assignment.
muszę tam wrócić i z nią porozmawiać".
EnglishSupport for the modernisation of existing prefabricated buildings should be an assignment for the European Parliament in the new term.
Wsparcie modernizacji istniejącego budownictwa z wielkiej płyty winno się stać jednym z zadań Parlamentu Europejskiego nowej kadencji.
EnglishIndeed, CRAs played a significant role in the build-up to the financial crisis through the assignment of faulty ratings to structured finance instruments.
Nadając nierzetelne ratingi strukturyzowanym instrumentom finansowym, agencje przyczyniły się do powstania kryzysu.
EnglishAnd we find that we've been able to manualize many of them, and we actually carry out random assignment efficacy and effectiveness studies.
Odkryliśmy, że większość z nich można sprowadzić do prostych instrukcji, które właśnie rozdajemy losowo osobom badanym sprawdzając w badaniach ich skuteczność.
EnglishPrior to initial dosing, patients should have their IgE level determined by any commercial serum total IgE assay for their dose assignment.
Przed podaniem pierwszej dawki leku u pacjentów należy oznaczyć całkowite stężenie IgE w surowicy przy pomocy jednego z dostępnych testów, w celu ustalenia dawki.
EnglishThe opening up of strategic sectors and the assignment of essential public assets to private initiative is another characteristic of the European Union.
Otwarcie sektorów strategicznych i przyznawanie niezbędnych środków publicznych inicjatywie prywatnej to kolejna charakterystyczna cecha Unii Europejskiej.
EnglishHowever, we are not in favour of the automatic assignment of new funds to the European agricultural sector as a result of financial loss associated with the consideration of animal welfare.
Nie popieramy jednak pomysłu automatycznego przyznania europejskiemu sektorowi rolnemu nowych środków w związku ze stratami finansowymi związanymi z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt.