angol-holland fordítás erre a szóra: security

EN

"security" holland fordítás

EN security
volume_up
{főnév}

security (és: safety)
Real security, security checks, security watch, security clearance.
Echte veiligheid, veiligheidscontroles, bewaking, veiligheidsmachtiging.
Second, I should like to mention security and the definition of security.
Ten tweede wil ik de veiligheid noemen en met name de definitie van veiligheid.
The Middle East is a region whose security affects our security in Europe.
De veiligheid in het Midden-Oosten is van belang voor de veiligheid in Europa.
This has critical repercussions, and not just on social security systems.
Dit heeft niet enkel ernstige gevolgen voor de sociale zekerheid.
With regard to pensions, it is the issue of security which is crucial to people.
Wat pensioen aangaat, is het gevoel van zekerheid van zeer groot belang voor de mensen.
Mrs Oomen-Ruijten mentioned the restrictions placed on social security.
Mevrouw Oomen-Ruijten noemde de beperkingen inzake sociale zekerheid.
security (és: protection, safety, shelter)
Subject: Electronic and electromagnetic security of EU institutions
Betreft: Elektronische en elektromagnetische beveiliging van de EU-instellingen
Without security the Lisbon objectives will not be implemented.
Zonder beveiliging zullen de doelstellingen van Lissabon niet worden gerealiseerd.
This will deal with the whole area of nuclear safety and security.
Het pakket bestrijkt alle facetten van nucleaire veiligheid en beveiliging.
security (és: guarantee, pledge, warrant)
It must also be a guarantee of our social security system.
Hij moet ook een waarborg zijn voor ons stelsel van sociale bescherming.
Immigration alone, of course, will not safeguard our social security systems.
Immigratie vormt natuurlijk niet de enige waarborg voor onze socialezekerheidsstelsels.
This solvency margin, which is a guarantee of security for those who buy insurance, it reinforces the protection of consumers.
Deze solvabiliteitsmarge, die een waarborg is voor de verzekeringsnemers, versterkt de bescherming van de consument.
security (és: house, panel, pledge)
volume_up
pand {het}
security (és: safety)
They are innocent and defenceless and they seek security.
Kinderen zijn weerloos en spontaan en zoeken geborgenheid.
It mocks our citizens who expect protection and security from the European Union.
Het is een slag in het gezicht van de burgers, die van de Europese Unie bescherming en geborgenheid verwachten.
Asylum seekers look for safety and a sense of security and do not wish their name to be on display across Europe.
Asielzoekers zoeken veiligheid en geborgenheid en willen niet dat hun naam in heel Europa geëtaleerd wordt.
Finaliteit van de afrekening en onderpand
The Commission is proposing a European Parliament and Council Directive on settlement finality and collateral security.
De Commissie stelt een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voor betreffende de finaliteit van de afrekening en onderpand bij betalingssystemen.
security (és: deposit, caution money)
He will have suffered the lot, detention as well as having to lodge a very substantial security.
Hij heeft het zwaar te verduren gehad: hij heeft vastgezeten en een zeer hoge borgsom moeten betalen.
In order for these risks to be assessed, the guarantee should be fixed at the closest possible level to the customs debt for which the security or guarantee is provided.
Voor een correcte beoordeling van het risico moet de zekerheid dan ook worden vastgesteld op een bedrag dat zo dicht mogelijk ligt bij de douaneschuld waarvoor een borgsom of zekerheid wordt geëist.
security (és: pledge)
I think we can agree that financial security will become an important factor in the proper implementation of the directive.
Ik denk dat u het met me eens bent dat financiële borgstelling een belangrijke factor zal zijn bij de juiste tenuitvoerlegging van de richtlijn.
In the light of this, it appears premature to impose fully-fledged financial security for all Annex I operators within a few years.
In dit verband lijkt het voorbarig om al binnen een paar jaar complete financiële borgstelling op te leggen aan alle exploitanten die vallen onder bijlage I.
Fifthly, the committee is in favour of voluntary financial security measures and of capping liability and is against compulsory insurance.
Ten vijfde spreekt de Commissie juridische zaken zich uit voor vrijwillige financiële borgstelling en maximale aansprakelijkheidsgrenzen en tegen een verplichte verzekering.

Szinonimák (angolul) a(z) security szóra:

security

Példamondatok a(z) "security" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOn the one hand, we need a standardization of security markings on credit cards.
De eerste is de uniformering van de veiligheidskenmerken van de kredietkaarten.
EnglishIt will be necessary to create greater legal security in the electronic market.
Het is noodzakelijk de elektronische marktruimte meer rechtszekerheid te geven.
EnglishThe European Union has responded with caution, particularly on security grounds.
De Europese Unie staat hier terughoudend tegenover, met name om veiligheidsredenen.
EnglishEurope's current fundamental security structures are fulfilling their tasks well.
De huidige militaire veiligheidsorganen in Europa vervullen hun taak naar behoren.
EnglishIt is true that Europe has its reasons for wanting a seat on the Security Council.
Europa heeft inderdaad zijn redenen om een zetel te wensen in de Veiligheidsraad.
EnglishIt is perhaps the most important security challenge facing us in the next century.
Water wordt wellicht het belangrijkste veiligheidsvraagstuk van de volgende eeuw.
EnglishThis is going towards the needs of a common foreign and security and defence policy.
Dat bedrag is nodig voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
EnglishOthers have raised legitimate concerns about food security in poorer countries.
Anderen hebben hun terechte zorg geuit over de voedselgarantie in de armere landen.
EnglishAll of us would like to strengthen the security of the supply of electricity.
We willen allemaal de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening waarborgen.
EnglishFourthly, we wish to deal with the Council in terms of foreign policy and security.
Het vierde amendement betreft het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Raad.
EnglishMr Van den Bos said there is too much monoculture and too little food security.
De heer Van den Bos zei dat er te veel monocultuur en te weinig voedselzekerheid is.
EnglishThe legislation already in force is adequate to safeguard security of supply.
Er bestaat afdoende wetgeving van kracht die voorzieningszekerheid garandeert.
EnglishThe security staff who I believe were involved include Mr Zylka and Mr Dekhudt.
De betreffende veiligheidsmensen waren volgens mij de heer Zylka en de heer Dekhudt.
EnglishIn Helsinki a standing committee on political and security matters was set up.
In Helsinki werd een permanent comité voor politieke en veiligheidszaken opgericht.
EnglishThe second point is that Chile is currently a member of the Security Council.
Het tweede punt is het huidige lidmaatschap van Chili van de Veiligheidsraad.
EnglishIt is a matter of legal security, an efficient administration and effective democracy.
Het gaat om rechtszekerheid, een effectief bestuur en een effectieve democratie.
EnglishThe security interests of Estonia, Latvia and Lithuania must be taken seriously.
De veiligheidsbelangen van Estland, Letland en Litouwen moeten serieus worden genomen.
EnglishInformation security is a political question, and that is why we have to resolve it.
Informatiebeveiliging is een politieke kwestie en daarom moeten wij haar oplossen.
EnglishObviously, there need to be stringent security requirements for European ports.
Vanzelfsprekend moeten er hoge eisen worden gesteld aan de Europese havens.
EnglishThe security situation does not allow it just as it does not allow NGOs to be there.
De onveiligheid maakt dat niet alleen voor hen, maar ook voor de NGO's onmogelijk.