EN secure
volume_up
{melléknév}

secure (és: safe, sure)
They need to feel secure against international crime, against uncontrolled migration.
Veilig voor internationale criminaliteit en veilig voor ongecontroleerde migratie.
Ladders in several sections shall be so used as to ensure that they are secure.
Meerdelige ladders moeten zodanig gebruikt worden dat zij veilig staan.
Nuclear materials are currently clearly not secure and not safe.
Nucleaire stoffen zijn momenteel duidelijk niet betrouwbaar en niet veilig.
secure (és: safe)
It was only by using methods of this sort that Lukashenko was able to secure power for himself.
Alleen met dergelijke methoden kon Loekasjenko de macht voor zich behouden.
Every effort must be made to secure the maximum number of jobs.
Er moet alles aan worden gedaan om zoveel mogelijk banen te behouden.
Our objective is quite simply to secure existing jobs and companies and to create new ones.
Onze doelstelling is eenvoudig: bestaande arbeidsplaatsen en bedrijven behouden en nieuwe scheppen.
secure (és: safe)
secure (és: safe)
The basis of a secure environment for growing up is often an upbringing in a secure family.
Fundamenteel voor het opgroeien in een veilige omgeving is dat een kind wordt grootgebracht in een gezin waarin het zich geborgen weet.

Példamondatok a(z) "secure" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAlthough this compromise can now secure a broad majority, I do not support it.
Hoewel dit compromis nu een brede meerderheid kan krijgen ondersteun ik het niet.
EnglishThe aim of this report is to secure a vote against all forms of fundamentalism.
De bedoeling van dit verslag is om alle soorten fundamentalisme te verwerpen.
EnglishThe environmental article will not secure the necessary environmental protection.
Het artikel over het milieu zal niet voor de nodige milieubescherming zorgen.
EnglishIf the socialists vote differently, you need us to secure a majority on this point.
Als de socialisten anders stemmen, hebt u ons nodig om de meerderheid te halen.
EnglishIn that case we shall never fully enjoy the happiness of a peaceful and secure world.
En zullen we nooit ten volle het geluk van een vreedzame en veilige wereld smaken.
EnglishTests should continue to be carried out at 30 months in order to obtain secure results.
We moeten de grens bij 30 maanden laten, dan krijgen we betrouwbare resultaten.
EnglishConsensus on an issue of this sort is extraordinarily difficult to secure.
Het is niet gemakkelijk om over dergelijke vraagstukken een consensus te bereiken.
EnglishIt is extremely important that we are now able to secure a continuation of this work.
Het is zeer belangrijk dat wij nu in staat worden gesteld dit werk voort te zetten.
EnglishOnly a dialogue - involving terrorists if necessary - can secure sustainable peace.
Alleen een dialoog, ook met eventuele terroristen, kan zorgen voor een duurzame vrede.
EnglishFor this reason, we have to attempt to secure democracy and stability there.
Daarom moeten we proberen om daar te zorgen voor democratie en stabiliteit.
EnglishEveryone has to commit to the existence of two secure and viable countries.
Iedereen moet zich verbinden aan het model van twee veilige en levensvatbare staten.
EnglishIs it truly operational and capable of making a contribution to a secure peace?
Kan ze werkelijk worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de vrede?
EnglishMoreover, the States on the edges of the Schengen zone are considered to be " secure ".
De landen buiten het Schengengebied worden bovendien als " zeker " beschouwd.
EnglishIt is important that we work together to ensure a safer and more secure Europe.
Het is belangrijk dat wij samenwerken om te komen tot een veiliger en beschermder Europa.
EnglishAnd the Moon and the reflection on the Moon will have a secure place in your heart.
De maan en het reflecteren op de maan hebben een vaste plaats in je hart.
EnglishBut even if no solution is found, air strikes alone cannot secure our objectives.
Ook als de onderhandelingen mislukken zijn luchtaanvallen op zichzelf echter onvoldoende.
EnglishWe wish to support the Afghan people in their efforts to secure peaceful development.
Wij willen het Afghaanse volk helpen een vreedzame ontwikkeling tot stand te brengen.
EnglishI have endeavoured to secure the widest possible support for the report.
Ik heb geprobeerd een zo breed mogelijk draagvlak te vinden voor het verslag.
EnglishSo, there is nothing new about the Commission's commitment to secure actuarial balance.
De intentie van de Commissie om actuarieel evenwicht te bewaren is dus niets nieuws.
EnglishIn any event, the Commission has its place and is striving to secure genuine reform.
In ieder geval doet de Commissie haar uiterste best om deze hervormingen te realiseren.