angol-holland fordítás erre a szóra: to require

EN

"to require" holland fordítás

EN to require
volume_up
[required|required] {ige}

They require cereal feeding and they require housing.
Zij hebben een voeder van granen nodig en moeten op stal gehouden worden.
This is an implementation matter which will require some detailed consideration.
Dat is een kwestie van toepassingsmodaliteiten die wij grondig zullen moeten onderzoeken.
I think that the provisions which we have implemented require further thought.
Ik denk dat we eerst de door ons aangebrachte bepalingen beter moeten bestuderen.
Better prognostics require a more complex research programme.
Betere voorspellende uitspraken vereisen een complexere onderzoeksaanpak.
Many technical issues and adaptations require the availability of comitology powers.
Er zijn talloze technische kwesties en aanpassingen die comitologiebevoegdheden vereisen.
Plants for unsorted waste require more advanced equipment.
Installaties voor ongesorteerd afval vereisen een meer geavanceerde uitrusting.
to require (és: to postulate)
As such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
I think we can and must require these monitoring reports to have substance.
Ik vind dat wij kunnen en moeten eisen dat deze verslagen ook een inhoud hebben.
We will require that the agencies show the greatest attention to cost management.
We zullen eisen dat de bureaus de kostenbeheersing uitermate serieus nemen.
to require (és: to need, to crave)
Of course, that would require the cooperation of the Member States.
Daarvoor zouden wij natuurlijk de medewerking van de lidstaten nodig hebben.
This fledgling democracy will require support for some time to come.
Deze prille democratie zal de komende tijd steun nodig hebben.
These are refrigerators that require no electricity; they're pot within a pot design.
Dit zijn koelkasten die geen elektriciteit nodig hebben, het is "pot in een pot"-design.
The Commission's proposal is sound and does not require amendment.
Het voorstel van de Commissie is goed genoeg om niet geamendeerd te hoeven worden.
Certain actions are administrative and do not require scientific expertise.
Sommige procedures zijn administratief en hoeven niet door wetenschappelijk onderzoek te worden onderbouwd.
Under these conditions, enlargement does not require any acceleration of the federalist programme.
Voor de uitbreiding hoeven wij de uitvoering van het federalistische programma derhalve niet te bespoedigen.
The two situations are quite different and require different responses.
De twee situaties zijn verschillend en vergen verschillende antwoorden.
Some of the improvements here will require a revision of the Treaty.
Bepaalde verbeteringen op dat gebied zullen een Verdragswijziging vergen.
This will also require financial efforts, which we are ready to consider.
Dat zal ook financiële inspanningen vergen, en we zijn bereid daarover na te denken.
to require (és: to need)
Moreover, there are a number of amendments that require specific comments.
Daarnaast zijn er een aantal amendementen die enig specifiek commentaar behoeven.
These are all fundamental questions which require answers.
Dit zijn essentiële vragen die een antwoord behoeven.
Only general services with an obvious international dimension require minimum standards at European level.
Alleen algemene diensten met een duidelijke internationale dimensie behoeven minimumnormen op Europees niveau.
Is it totalitarian to require reading, writing and arithmetic?
Is het totalitair om lezen, schrijven en rekenen te verlangen?
We know that this requires a proactive approach and that we can count on your determination.
Daar is wil voor nodig, en wij rekenen wat dat betreft op uw vastberadenheid.
On that point, the Commissioner should know that aid will be required.
Daarvoor kan de commissaris ook op onze steun rekenen.
We do not regard it as necessary for Europe to require ecobalances to be produced before government grants are made.
Wij vinden het niet nodig dat wij op Europees niveau voorschrijven dat men, om overheidssteun te kunnen krijgen, een milieubalans moet opstellen.
But we need the detail, we need the detail that is required in our Rules of Procedure and in the Framework Agreement.
Maar we hebben de details nodig, de details die ons Reglement en de kaderovereenkomst voorschrijven.
Otherwise, environments of different quality would be required for different people, dependent on where they happened to live.
Anders zouden wij immers verschillende milieukwaliteiten voorschrijven voor verschillende mensen, afhankelijk van waar zij toevallig wonen.
We are already well into the 1999 period, and these transfers require study and a programme.
1999 is al vrij ver gevorderd en voor deze overdracht zijn hoe dan ook studies en programma's noodzakelijk.
The Commission shall take appropriate steps requiring any company concerned to reimburse any aid granted in breach of the conditions laid down in this Title.
De Commissie neemt passende maatregelen om steun die is verleend zonder dat de in deze titel bepaalde voorwaarden zijn nagekomen, van de betrokken ondernemingen terug te vorderen.
to require (és: to demand, to postulate)
However, we are required to take a stand on other issues, such as the issue we are examining.
Toch zijn er andere onderwerpen die onze aandacht opeisen, zoals het punt dat we nu behandelen.
Indeed - as we all know - the European project did not end in Amsterdam, and the immediate future will be full of events which require our undivided attention.
We weten immers allemaal dat Europa niet ophoudt in Amsterdam en in de nabije toekomst gaan er veel dingen gebeuren die al onze aandacht zullen opeisen.

Példamondatok a(z) "to require" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishRemember that all these measures will require additional funds from the fishermen.
Wel moet worden bedacht dat al deze maatregelen de vissers extra geld gaan kosten.
EnglishThere are other important topics which require a solution at international level.
Andere belangrijke thema's vragen om een oplossing op internationaal niveau.
EnglishThis will require flexibility on all sides, including the European Parliament.
Dit vereist flexibiliteit van alle partners, ook van het Europees Parlement.
EnglishNevertheless, we require more effective cooperation, and, indeed, more cooperation.
Wij hebben echter meer doeltreffende samenwerking en meer samenwerking nodig.
EnglishThis will also require an Intergovernmental Conference, at the appropriate time.
Hiervoor is te zijner tijd ook een Intergouvernementele Conferentie nodig.
EnglishThe ETUC certainly does not require any coaching or particular support in its work.
Het EVV behoeft zeker geen bijscholing of bijzondere steun voor zijn werkzaamheden.
EnglishA single text and a single regulation require that we have a single management unit.
Naast één tekst en één regeling moet er nu ook een specifieke beheerseenheid komen.
EnglishThat does not require European agreement, for that is already the case now.
Daar zijn geen Europese afspraken voor nodig, want dat mag namelijk nu ook al.
EnglishA modification of the list would therefore require a new Council decision.
Voor wijziging van deze lijst zou dus een nieuw besluit van de Raad nodig zijn.
EnglishThese countries, and the Comoros in particular, desperately require our presence.
Deze landen, en in het bijzonder de Comoren, hebben onze aanwezigheid zeer hard nodig.
EnglishA thorough reform of the administration will require a great deal of energy.
Ook een grondige hervorming van de administratie zal nog veel energie vragen.
EnglishAll such projects require the injection of a vast amount of political capital.
Dit soort projecten vergt altijd een flinke injectie van politiek kapitaal.
EnglishIn that way, they will achieve the dignity and receive the education that they require.
Op deze manier verkrijgen zij de waardigheid en de opleiding die zij verdienen.
EnglishCO2 emissions are a cross-border problem and require a European approach.
CO2 -uitstoot is een grensoverschrijdend probleem en vergt een Europese aanpak.
EnglishThe Council decided that any postponement of that date would require unanimity.
De Raad besloot dat er eenparigheid van stemmen vereist is om die datum uit te stellen.
EnglishIf you require any further explanation, as usual I will be only too happy to provide it.
Als u meer uitleg wilt, sta ik zoals altijd tot uw beschikking om deze te geven.
EnglishThis will require the rapid implementation of the decisions that are taken.
Daarvoor is wel een snelle tenuitvoerlegging van de genomen besluiten nodig.
EnglishIf this policy is to hold together, we also require binding rules on ozone emissions.
Om dit beleid te handhaven, zijn er ook bindende regels nodig voor emissie van ozon.
EnglishBut traditional incubators require electricity and cost up to 20 thousand dollars.
Maar traditionele couveuses werken op elektriciteit en kosten meer dan 20,:,000 dollar.
EnglishInfrastructure upgrading in candidate countries will require massive investment.
De verbetering van de infrastructuur van de kandidaat-landen vergt een enorme investering.