angol-holland fordítás erre a szóra: request

EN

"request" holland fordítás

EN request
volume_up
{főnév}

request
The Committee on Agriculture therefore supports this request for urgent procedure.
De landbouwcommissie staat dus positief tegenover dit verzoek om urgentverklaring.
Does anybody wish to explain the request of the Independence and Democracy Group?
Wil iemand het verzoek van de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie toelichten?
I ask those Members who support Mrs Roth's request to rise from their seats.
Ik verzoek de leden die het verzoek van mevrouw Roth ondersteunen, op te staan.
request (és: demand, question)
So the request is for this oral question to be added to the week's agenda.
Het voorstel luidt dus, deze mondelinge vraag voor deze week op de agenda te plaatsen.
It was a unanimous and urgent request from the whole of the Foreign Affairs Committee.
Dat was een unanieme en dringende vraag van de hele commissie buitenlandse zaken.
I wonder whether you could put that request to it at some stage this week.
Mijn vraag is of u deze week een verzoek daartoe tot de Commissie kunt richten.
request (és: order)
What would be the request that justified such a transmission?
Welke aanvraag zou doorgifte van gegevens rechtvaardigen?
Slovenia has submitted its request for accession.
Slovenië heeft de aanvraag om toetreding gedeponeerd.
Such a request must be made by at least 32 Members.
Zo'n aanvraag dient gedaan te worden door tenminste 32 leden.

Szinonimák (angolul) a(z) request szóra:

request

Példamondatok a(z) "request" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis request has been incorporated into the report of the committee responsible.
Deze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
EnglishThere must always be a right of appeal if the request for asylum is refused.
Er moet bij afwijzing van het asielverzoek altijd een beroep op de rechter zijn.
EnglishAs I have never seen this assessment, I should like to remind him of this request.
Die evaluatie heb ik nog nooit gezien, dus doe ik bij deze een nieuw beroep op hem.
EnglishI have naturally passed this request on to the Italian Minister for Justice.
Ik heb dit natuurlijk ook zo doorgegeven aan de Italiaanse minister van Justitie.
EnglishMadam President, I should like to speak against this request by Mr FabreAubrespy.
Mevrouw de Voorzitter, ik verzet mij tegen dit amendement van de heer FabreAubrespy.
EnglishDoes anyone wish to speak in favour of this request for referral back to committee?
Is er een collega die voor dit voorstel tot terugverwijzing wenst te spreken?
EnglishI would also like to request the floor regarding Amendments Nos 11 and 5.
Ik zou graag het woord willen voeren met betrekking tot de amendementen 11 en 5.
EnglishMy contribution will be confined to reiterating yet again my request for cofinancing.
In mijn bijdrage wil ik enkel voor de zoveelste keer hameren op de cofinanciering.
EnglishIn conclusion, I request an oral amendment which I hope can be accepted.
Tot slot wil ik een mondeling amendement indienen dat hopelijk wordt aangenomen.
EnglishIt does not appear that our negotiating partners are ready to satisfy such a request.
Kennelijk zijn onze gesprekspartners echter niet bereid om deze eis in te willigen.
EnglishI trust that the budget authorities will receive this request positively.
Ik vertrouw erop dat de begrotingsautoriteit die ook ter beschikking zal stellen.
EnglishWe made a unanimous request in Parliament for the support of apiculture.
Wij eisten hier in het Parlement unaniem hulp voor het behoud van de bijenteelt.
EnglishAs a consequence, this type of request could be made by the British lorry drivers.
Daarom kunnen de Britse vrachtwagenchauffeurs dit soort eisen formuleren.
EnglishParliament already made this request last year and is repeating it this year.
Zoals trouwens reeds vorig jaar en opnieuw dit jaar door het Parlement wordt gevraagd.
EnglishMr President, my request does not concern the electronic voting system.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb geen opmerkingen over de elektronische stemming.
EnglishThe same is true of the amendments which request obligatory consultations.
Hetzelfde geldt voor de amendementen waarin wordt aangedrongen op verplicht overleg.
EnglishI should like to request that we keep to a standard voting time, i. e. eleven o ' clock.
Misschien kunt u ervoor zorgen dat de stemmingen altijd om 11.00 uur beginnen.
EnglishWe must as a matter of urgency request the WTO to provide safeguard clauses.
Het wordt hoog tijd dat we van de WTO verlangen dat zij beschermingsclausules opstelt.
EnglishWith regard to paragraph 5 from the Greens, we request split voting there as well.
Inzake de paragraaf van de Fractie De Groenen wensen wij eveneens een gedeelde stemming.
EnglishThey have asked us to do this and there is no reason not to meet their request.
Ze hebben daarom gevraagd en er is geen reden om er niet op in te gaan.