angol-holland fordítás erre a szóra: protest

EN

"protest" holland fordítás

NL

"protest" angol fordítás

EN

EN protest
volume_up
{főnév}

protest
Sometimes people get killed, and sometimes people set themselves on fire to protest.
Soms worden mensen vermoord en soms steken mensen zichzelf uit protest in brand.
There are signs of increasing protest, reaction and solidarity.
Er komt meer protest, er wordt meer tegengas gegeven en de solidariteit wordt sterker.
I find this very disturbing and want to register a protest in this House.
Ik vind dit erg zorgwekkend en wil hiertegen protest aantekenen in dit Parlement.
protest (és: demurral, trouble)
We further protest against the report's advocacy of the militarisation of the EU.
Voorts maken wij bezwaar tegen het in het verslag vervatte pleidooi voor militarisering van de EU.
Mrs Thyssen, if you wish to make a protest, I will ask you to speak at the end of the debate.
Mevrouw Thyssen, als u ergens bezwaar tegen wilt maken, zal ik u aan het slot van het debat het woord geven.
Mr President, I wish to protest strongly at the way in which this debate is being conducted.
Mijnheer de Voorzitter, ik maak ernstig bezwaar tegen de wijze waarop het debat verloopt.
protest
I support the protest action which has been taken here today.
Ik steun de protestactie die vandaag is gehouden.
The Interior Minister has interfered and continues to interfere with a legitimate trade union protest by Slovak police officers.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft zich gemengd in een legitieme, door de vakbond georganiseerde protestactie van Slowaakse politiefunctionarissen.
We should similarly be aware of both these facts, and ensure that this does not constantly give rise to further protest campaigns in Mostar.
Dat zijn twee dingen die wij niet uit het oog mogen verliezen en wij moeten ervoor zorgen dat dit niet voortdurend tot nieuwe protestacties in Mostar leidt.
protest (és: objection)

Szinonimák (angolul) a(z) protest szóra:

protest

Példamondatok a(z) "protest" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe Liberals would like to protest strongly against this trial on several grounds.
Wij liberalen zijn om verschillende redenen fel gekant tegen deze rechtszaak.
EnglishWho am I to protest that one type of discrimination is worse than another?
Het is verre van mij te betogen dat de ene discriminatie erger is dan de andere.
EnglishTo conclude, let me once again protest strongly in this House about sex tourism.
Tot slot wil ik bij deze gelegenheid het sekstoerisme nogmaals ten strengste afwijzen.
EnglishSo I do not have a supplementary question, I just want to register my protest.
Ik heb dus geen aanvullende vraag; ik wil alleen dat mijn ongenoegen wordt genotuleerd.
EnglishI would ask for my protest at this accusation to be recorded in the Minutes.
Ik wijs dit verwijt van de hand en verzoek u dat in de Notulen op te nemen.
EnglishHowever, this proposal instead met with heavy protest from certain Member States.
Dat voorstel is echter op stevig verzet van bepaalde lidstaten gestuit.
EnglishNow we have lost that opportunity, and I therefore protest at this hypocrisy!
Dat heeft men niet gedaan en daarom keer ik mij nu tegen de huichelarij!
EnglishThis is something against which every parliamentarian should really protest vigorously.
Dat is iets waar elke parlementariër eigenlijk onmiddellijk voor moet gaan stijgeren.
EnglishIt was a positive protest, shall we say, and I hope Mr Marín will take it as such.
Ik zou de heer Marín willen verzoeken het als dusdanig te beschouwen.
EnglishI must protest at the way in which you have conducted this matter.
Ik protesteer ten stelligste tegen de manier waarop u deze zaak hebt aangepakt.
EnglishYoung people in France are right to protest and we stand by them.
Terecht komen de jongeren in Frankrijk in opstand, en wij zijn solidair met hen.
EnglishIf this really is the humanism of my Government, I must protest.
Als dit de menselijkheid van de Portugese regering is, protesteer ik daartegen.
EnglishI must protest at the way in which groups of visitors who come here to Strasbourg are treated.
Ik protesteer tegen deze behandeling van groepen die in Straatsburg op bezoek komen.
EnglishMr President, I protested then and I would like to protest again.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb toen geprotesteerd en ik wil dat nu ook doen.
EnglishLet us honour his memory and his non-violent protest in this House.
Laat ons hier zijn nagedachtenis en zijn geweldloze actie in ere houden.
EnglishAnd finally, thousands of people were able to protest in Ghent without any incidents.
En tenslotte, er zijn duizenden mensen die in Gent konden betogen zonder dat er incidenten waren.
EnglishManufacturers may protest, but stricter measures are unavoidable.
Aan strengere maatregelen valt niet te ontkomen, ook al spartelen de fabrikanten tegen.
EnglishThere has already been a protest in Brussels and there will, no doubt, be many more.
Er waren kort geleden ook al protesten in Brussel en er zullen er ongetwijfeld nog veel meer volgen.
EnglishEvery time I protest, I am told that this is exceptional.
Telkens protesteer ik, en telkens luidt het antwoord dat dit een uitzondering is.
EnglishAs I stated before, 20 000 demonstrators have taken to the streets in protest.
20.000 demonstranten, ik zei het al, gingen de straat op.