angol-holland fordítás erre a szóra: to defy

EN

"to defy" holland fordítás

EN to defy
volume_up
[defied|defied] {ige}

How do we treat men who defy an unjust law...... who will not fight...... but will not comply?
Hoe gaan we om met mensen die een onrechtvaardige wet trotseren... en die niet vechten, maar ook niet gehoorzamen?
Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions?
Of nog beter, hoe verklaar je dat anderen in staat zijn dingen te bereiken die alle aannames lijken te trotseren?
They remind us that we can change the world if we defy the impossible and we refuse to fear failure.
Ze herinneren ons eraan dat we de wereld kunnen veranderen als we het onmogelijke trotseren en weigeren angst te hebben om te mislukken.
The one thing they have to learn is that you cannot defy the laws of mathematics.
Zij moeten leren dat men de wiskundige wetten niet kan tarten.
The walls which have been built there completely defy any kind of international logic or law.
De muren die zijn opgetrokken, tarten elke internationale logica of wet.
Magicians play with fire and steel, defy the fury of the buzzsaw, dare to catch a bullet or attempt a deadly escape.
Goochelaars spelen met vuur en staal, tarten de furie van de kettingzaag, durven een kogel opvangen of een dodelijke ontsnapping wagen.
Her supporters know that by gathering together they are defying the ruling junta.
Haar aanhangers weten dat zij de militaire machthebbers uitdagen met deze samenkomsten.
I want the verb to be "educate," or "activate," or "engage," or "confront," or "defy," or "create."
Het nieuwe werkwoord wordt "onderwijzen" of "activeren" of "engageren" of "confronteren" of "uitdagen" of "creëren."
I'd like to tell you about a magical place called DARPA where scientists and engineers defy the impossible and refuse to fear failure.
Ik wil je wat vertellen over de magische plaats DARPA waar wetenschappers en ingenieurs het onmogelijke uitdagen en weigeren bang te zijn om te mislukken.
to defy (és: to incite, to provoke)

Példamondatok a(z) "to defy" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI defy the Council to give me the bare facts and leave out the empty rhetoric.
Ik daag de Raad uit om hier met feiten en zonder loze retoriek op in te gaan.
EnglishI would defy all advocates of this new role to refute this.
Ik daag alle voorstanders van deze nieuwe functie uit om dat nu eens te weerleggen.
EnglishMake it one which firmly condemns those governments which defy an EU arms embargo.
Dit is precies wat met het amendement van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie wordt beoogd.
EnglishThat would offend and it would defy the settled political will of Northern Ireland's people.
Dat zou in flagrante strijd zijn met de onwrikbare politieke wil van de Noord-Ierse bevolking.
EnglishI defy any rescue boat within a million miles to miss this baby.
Ik daag elk passerend schip uit om dit schatje te missen
EnglishAnd I defy you to name any other branch of science that still depends on hundreds of year-old technology.
Noem mij een andere tak van wetenschap die nog steeds afhankelijk is van eeuwenoude technologie.
EnglishAgain the minister has got it wrong: his proposal is an attempt to defy economic gravity.
Wederom heeft de minister het bij het verkeerde eind: zijn voorstel is een poging om de economische noodzaak te ontkennen.
EnglishAnd yet, you yourself defy all those characterizations.
Toch ontkracht jij zelf al die karakteriseringen.
EnglishThe sums in question sometimes defy belief.
De bedragen waarom het gaat zijn soms onvoorstelbaar hoog.
EnglishThe things which happened truly defy description.
Wat gebeurde tart werkelijk alle verbeelding.
EnglishI defy Mr Pirker to demonstrate to the House that this is one of the proposals in Mrs Buitenweg's report.
Ik daag de heer Pirker uit de Vergadering te bewijzen dat dit een van de voorstellen in het verslag van mevrouw Buitenweg is.
EnglishI defy anyone to disagree with that.
Ik daag iedereen uit het daarmee oneens te zijn.
EnglishDon't be easy on those who defy.
EnglishThere are still territories outside the control of state authorities where criminal gangs openly defy international authority.
Er zijn nog steeds regio's en een aantal verschillende economische activiteiten waarop de autoriteiten niet streng genoeg toezicht houden.
EnglishTo put forward the reduction in working hours as a solution to the unemployment crisis in Europe is a proposal which attempts to defy logic.
Arbeidstijdverkorting voorstellen als een oplossing voor de werkloosheidscrisis in Europa is een poging om de logica te weerleggen.
EnglishIndeed, I defy anybody, Mr President, to predict what will happen during the vote tomorrow as things stand, for these reforms are, as I said, extremely wide-ranging and incoherent.
Volgens mij kan namelijk niemand vandaag weten wat er morgen tijdens de stemming gaat gebeuren, aangezien deze hervormingen behoorlijk uitgebreid zijn en geen onderling verband hebben.
EnglishNow I defy you to come up with any other physical activity -- and please don't say golf -- something that actually is hard -- where geriatrics are performing as well as they did as teenagers.
Ik daag je uit om een andere fysieke activiteit te noemen -- alsjeblieft geen golf -- iets dat echt moeilijk is -- waarbij oude mensen het even goed doen als toen ze tieners waren.
EnglishEven with the hindsight of 48 years, we are proud of the fact that we, Hungarians, were the first to defy the Soviet dictatorship and protest against the Communist tyranny and occupation.
Zelfs terugblikkend na 48 jaar zijn wij trots op het feit dat wij Hongaren de eersten waren die de Sovjet-dictatuur trotseerden en protesteerden tegen de communistische tirannie en bezetting.