angol-holland fordítás erre a szóra: to beg

EN

"to beg" holland fordítás

EN to beg
volume_up
[begged|begged] {ige}

I beg you not to rob these people of their last hope.
Ik zou u met klem willen vragen om deze mensen niet alle hoop te ontnemen!
We beg the Commission earnestly to take serious note of these markers and to include them in its deliberations.
Wij vragen de Commissie vriendelijk deze uitgangspunten serieus en in aanmerking te nemen.
If that is an insult to the entire group, I can only beg for leniency!
Als dat de hele fractie kwetst, dan vraag ik u mij te verontschuldigen!
Let us beg our governments to stop blocking ELISE.
Laten wij onze regeringen verzoeken ELISE niet langer te blokkeren.
Like Mr Cot, I beg the Commissioner to make sure that this is done.
Net zoals de heer Cot verzoek ik de commissaris hieraan gehoor te geven.
I beg the Parliament, in its vote tomorrow, to keep the door open this time.
Ik verzoek het Parlement dat ook morgen bij de stemming te doen.
Late that night, I heard my mother begging my father, "Please do something Ramu.
Later die nacht, hoorde ik mijn moeder bij mijn vader smeken: "Alsjeblieft doe iets Ramu.
The sheik knew that he would surely die now, without even the right to beg for mercy.
De Sjeik wist dat hij gedood zou worden... zonder zelfs het recht te hebben, om genade te smeken.
And, above all, the Ukrainians are tired of our criticisms; they beg us to criticize them less and help them more.
En bovenal zijn de Oekraïners onze kritiek beu, zij smeken om minder kritiek en meer hulp.
If children are constantly hungry, they will begin to beg and even steal.
Als kinderen voortdurend honger lijden, gaan ze bedelen en zelfs uit stelen.
Many kids in the world can't go to school because they have to go beg and find a meal.
Veel kinderen in de wereld kunnen niet naar school omdat ze moeten bedelen en eten moeten vinden.
And so the media industries begged, insisted, demanded that Congress do something.
Dus gingen de mediabedrijven bedelen, insisteren, eisen dat het Congres iets zou doen.
to beg

Példamondatok a(z) "to beg" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMrs Wallström, I really do beg you to take this message back to the Commission.
Mevrouw Wallström, ik verzoek u dringend dit door te geven aan de Commissie.
EnglishI beg of you, therefore, that we do not follow the Commission's proposal to the end.
Laten wij de Commissie dan ook niet tot het einde volgen in wat zij ons voorstelt.
EnglishI beg you, Mr Yiannitsis, spare us all a disappointment in this respect.
Alstublieft, mijnheer de minister, bespaar ons allemaal een afgang op dat punt.
EnglishI beg your pardon, but you must read your Rules of Procedure very carefully.
Neem u mij niet kwalijk, maar u moet het Reglement eens zorgvuldig lezen.
EnglishMr President, I beg leave to speak under Rule 146 of our Rules of Procedure.
Mijnheer de Voorzitter, ik vraag het woord uit hoofde van artikel 146 van ons Reglement.
EnglishIf I may beg your indulgence, I would like to share some of my initial impressions with you.
Als u nog even geduld heeft, wil ik mijn eerste indrukken hier met u delen.
EnglishMr President, I beg permission to raise a matter concerning human rights.
-- Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe een mensenrechtenkwestie aan de orde te stellen.
EnglishIf that is an insult to the entire group, I can only beg for leniency!
Als dat de hele fractie kwetst, dan vraag ik u mij te verontschuldigen!
EnglishThat such a ban endangers the availability of medical drugs, I beg to doubt.
Dat zo'n verbod de beschikbaarheid van geneesmiddelen in gevaar brengt, waag ik te betwijfelen.
EnglishI beg the Parliament, in its vote tomorrow, to keep the door open this time.
Ik verzoek het Parlement dat ook morgen bij de stemming te doen.
EnglishLike Mr Cot, I beg the Commissioner to make sure that this is done.
Net zoals de heer Cot verzoek ik de commissaris hieraan gehoor te geven.
EnglishI beg you not to underestimate the implications this also has for the European Union!
Wij mogen de gevolgen voor de Europese Unie niet onderschatten.
EnglishAnd we want to preserve it; but I beg you, let us not hide behind it.
Dat beginsel moeten we ook in ere houden, maar wij mogen ons er zeker niet achter verschuilen.
EnglishPlease, I beg you, do not sell us planes, boats or tanks.
Ik verzoek u, ons alstublieft geen vliegtuigen, schepen of tanks te verkopen.
EnglishI commend the proposal to the House and I beg its support for my Amendments Nos 73 and 74.
Ik beveel het voorstel bij het Parlement aan en vraag zijn steun voor mijn amendementen 73 en 74.
EnglishWe still beg to differ with the rapporteur on a number of points.
Op een paar punten verschillen wij nog van mening met de rapporteur.
EnglishIn Europe, culture still has to ask permission, when it does not have to beg for charity!
In Europa vraagt de cultuur overal nederig toestemming, als zij tenminste niet om aalmoezen vraagt.
EnglishFrom this point of view, I also beg to differ with Mr Chichester.
In die zin verschil ik dus ook van mening met de heer Chichester.
EnglishThis is where I would beg to differ from the Socialist Group in the European Parliament.
Hier ben ik het niet eens met de Socialistische Fractie.
EnglishMadam President, I apologize and beg your pardon for my action.
Mevrouw de Voorzitter, ik heb u vergeving en verontschuldiging gevraagd voor wat ik gedaan heb.