EN to ask for
volume_up
{ige}

to ask for (és: to ask, to beg, to bid, to invite)
And the thing is, we could ask for help -- asking for help's not that hard.
Het punt is dat we hulp zouden kunnen vragen -- hulp vragen is niet zo moeilijk.
I ask you to give a ruling that two supplementaries may be allowed.
Ik wil u dan ook vragen toestemming te geven voor het stellen van twee aanvullende vragen.
I will ask for a report on the effects of Rohypnol in the United States.
Ik zal een verslag over de effecten van Rohypnol in de Verenigde Staten vragen.
to ask for (és: to ask, to beg, to bid, to entice)
We will ask the services responsible to examine all the translations.
Wij zullen de bevoegde diensten verzoeken alle vertalingen te controleren.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
Een fractie kan dus verzoeken die interpretatie te verwerpen door haar te betwisten.
Could you perhaps ask that these facilities be improved?
Kunt u de verantwoordelijken misschien verzoeken deze faciliteiten te verbeteren?
to ask for (és: to ask, to beg, to bid, to book)
You can ask for the quorum to be checked but the vote is on the agenda.
U kunt het quorum aanvragen maar de stemming staat op de agenda.
Also, any Member State can ask for these checks to be made.
Ook kan een land dergelijke controles aanvragen.
You just have to ask for a vote on the amendments as well.
Dan had u maar een stemming over de amendementen moeten aanvragen.
to ask for (és: to ask, to beg, to bid, to request)
Madam President, another issue; I would like to ask for your help, and through you for the help of Mr Gil-Robles.
Mevrouw de Voorzitter, over een andere zaak: ik moet uw hulp inroepen en via u de hulp van de heer GilRobles.
Any regulator who has a request for information rejected should be able to ask his or her peers to arbitrate.
Een bevoegde autoriteit waarvan een verzoek om inlichtingen wordt afgewezen moet de arbitrage van collega-autoriteiten kunnen inroepen.

Hasonló fordítások a(z) "to ask for" szóra hollandul

to ask ige
for prepozíció
for kötőszó

Példamondatok a(z) "to ask for" szó használatára hollandul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI ask Commissioner Byrne to review the whole slaughter policy for BSE in the EU.
Ik verzoek commissaris Byrne het gehele BSE-ruimingsbeleid in de EU te herzien.
EnglishThen the people in Zimbabwe could ask themselves: Where did the money come from?
Dan zou het volk van Zimbabwe zich kunnen afvragen: ' Waar kwam dat geld vandaan?
EnglishI therefore again ask the Commission if it has perhaps revised its opinion here.
Ook nu zou ik van de Commissie willen weten of ze haar standpunt heeft herzien.
EnglishMr President, I shall draw to a close so that you do not have to ask me to stop.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal nu afsluiten zodat u me niet hoeft te onderbreken.
EnglishWe may ask whether this will lead to a cancellation of projects already planned.
We kunnen ons afvragen of hierdoor reeds geplande projecten komen te vervallen.
EnglishI would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
Ik zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
EnglishI ask Member States to look seriously at the framework in which we consider it.
Ik verzoek de lid-staten het kader waarin wij dit behandelen serieus te bekijken.
EnglishI ask for it to be recorded in the Minutes that I did not take part in the vote.
Gelieve dus in de notulen te vermelden dat ik niet heb deelgenomen aan de stemming.
EnglishI would ask the Commission and the Council to make a statement on this matter.
Ik zou graag van de Commissie en de Raad vernemen wat hun standpunt terzake is.
EnglishI ask the House and I ask the Commission and the Council to proceed with caution.
Ik vraag het Parlement en ik vraag de Commissie en de Raad behoedzaam te zijn.
EnglishShall I ask for a show of hands or a clapping of people in different generations?
Kan ik de handen zien of geklap horen van mensen van verschillende generaties?
EnglishMr President, I would like to ask Commissioner Fischler a supplementary question.
Mijnheer de Voorzitter, mag ik de heer Fischler een aanvullende vraag stellen?
EnglishAnd surely a speed limitation device is the most harmless thing one could ask for.
En daarbij is een snelheidsbegrenzer nog het onschuldigste wat je kunt verlangen.
EnglishThat is why I would ask you when there is going to be a discussion on procedure.
Mijn vraag aan u luidt dus: wanneer vindt het debat over de procedure plaats?
EnglishI would ask my fellow MEPs for their support, but I do endorse the compromise.
Ik vraag de steun van mijn collega's hiervoor, maar ik steun wel het compromis.
EnglishMy colleagues have often said to me, 'no, it is not a question you can ask '.
Vaak hebben mijn medewerkers mij gezegd: " Nee, deze vraag kunt u niet stellen ".
EnglishAnd they ask a question, and the question is: How can these people be so passionate?
Ze stellen een vraag, die luidt: "Hoe kunnen deze mensen zo gepassioneerd zijn?"
EnglishIf you really ask yourself this question, you can't help but feel uncomfortable.
Als je je deze vraag echt stelt, kan je je alleen maar ongemakkelijk voelen.
EnglishI would ask the Commissioner when Parliament can expect to see this proposal.
Ik vraag de Commissie wanneer dit Parlement dat Commissievoorstel kan verwachten.
EnglishI am going to ask Parliament's services to check which vote was taken first.
Ik zal de diensten opdragen na te gaan over welk amendement er eerst is gestemd.