angol-finn fordítás erre a szóra: subsequently

EN

"subsequently" finn fordítás

EN subsequently
volume_up
{határozószó}

subsequently (és: later, later on)
This was subsequently changed and they are now voted on later instead.
Tätä muutettiin myöhemmin, ja nykyisin niistä äänestetään myöhemmin eikä tuolla hetkellä.
It subsequently became the Lisbon Treaty, effectively the same document.
Myöhemmin siitä tuli Lissabonin sopimus, vaikka kyse on samasta asiakirjasta.
This is an important subject for certain references which we have heard subsequently.
Tämä on tärkeä aihe eräiden myöhemmin korviimme kantautuneiden seikkojen vuoksi.
subsequently (és: afterward, afterwards)
The Court of Auditors can then verify subsequently whether the technique is sound.
Tilintarkastustuomioistuin voi sitten jälkeenpäin tarkastaa, onko tekniikka hyvä.
It was subsequently that the European Union extended it to 200 miles.
Jälkeenpäin Euroopan unioni laajensi sitä 200 meripeninkulmaan.
I believe it will subsequently be possible to say, 'The operation was a success, but the patient died.'
Uskon, että jälkeenpäin voitaisiin sanoa: "Leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli."

Szinonimák (angolul) a(z) subsequently szóra:

subsequently

Példamondatok a(z) "subsequently" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSubsequently, the Red Army settled down to the long-term bullying of Estonia.
Sen jälkeen puna-armeija kuitenkin aloitti Viron kiusaamisen, jota kesti pitkään.
EnglishThe Commission was subsequently forced to backtrack and introduce a quota system.
Komission oli sittemmin pakko perääntyä ja ottaa käyttöön kiintiöjärjestelmä.
EnglishSubsequently, Madam President, it must also be clear to consumers which marks exist.
Arvoisa puhemies, kuluttajille on myös oltava selvää, mitä merkintöjä on olemassa.
EnglishSubsequently, we witnessed America' s withdrawal from the Middle East peace process.
Lisäksi havaitsemme, että Amerikka vetäytyy eroon Lähi-idän rauhanprosessista.
EnglishSubsequently, the Czech and Slovak people once more became part of Europe.
Tämän seurauksena Tšekin ja Slovakian kansasta on tullut jälleen osa Eurooppaa.
EnglishDespite discussions in Strasbourg on my report, he subsequently offered no amendments.
Vaikka mietinnöstäni keskusteltiin Strasbourgissa, hän ei esittänyt tarkistuksia.
EnglishIt was subsequently approved again in 2008 and then, a few days ago, it was prohibited.
Sitten se taas hyväksyttiin vuonna 2008, ja muutama päivä sitten se kiellettiin.
EnglishI followed both the Tampere process and subsequently, in particular, the Hague process.
Seurasin sekä Tampereen prosessia että sen jälkeen erityisesti Haagin prosessia.
EnglishA great deal was subsequently achieved, but I am now increasingly feeling uncomfortable.
Sittemmin on saavutettu paljon, mutta nyt mieleeni hiipii yhä epämukavampi tunne.
EnglishThe Commission presented a proposal, which subsequently became Directive 2002/2/EC.
Tämän jälkeen komissio esitti ehdotuksen, josta tuli direktiivi 2002/2/EY.
EnglishSubsequently, we ourselves must limit the number of speakers on behalf of the group.
Sen lisäksi meidän itsemme pitää rajoittaa ryhmän nimissä puhuvien määrää.
EnglishThe ECHO case has subsequently received exhaustive coverage in the media.
Sillä välin Echon tapausta kommentoitiin tiedotusvälineissä enemmän kuin tarpeeksi.
EnglishThis unpleasant impression was subsequently reflected in media comments on the event.
Tämä epämiellyttävä vaikutelma heijastui sitten tapausta koskeviin mediakommentteihin.
EnglishShe claims she was raped by a friend and subsequently she bore a child.
Hän väittää erään ystävän raiskannen hänet, minkä seurauksena hän synnytti lapsen.
EnglishVarious proposals were subsequently made, however, which I did not originate.
Sittemmin tehtiin kuitenkin lukuisia ehdotuksia, joita en itse keksinyt.
EnglishSubsequently, we should also be provided with information on national positions.
Vähitellen meidän on myös saatava tietoa kansallisista näkökannoista.
EnglishA further 18 proposed amendments were subsequently submitted for this plenary sitting.
Sen jälkeen jätettiin sitten vielä 18 tarkistusta tätä täysistuntoa varten.
EnglishSubsequently, in October 2009, 1 192 people received redundancy notices.
Sen seurauksena 1 192 työntekijää sai lokakuussa 2009 irtisanomisilmoituksen.
EnglishSubsequently, there were trips to the island by foreign ministers and commissioners.
Sen jälkeen ulkoministerit ja komission jäsenet tekivät matkoja saarelle.
EnglishLet us see if we can do that together and subsequently describe our findings.
Katsotaan, voisimmeko tehdä sen yhdessä ja kuvailla sitten, mitä olemme saaneet selville.