angol-finn fordítás erre a szóra: quantitative

EN

"quantitative" finn fordítás

EN quantitative
volume_up
{melléknév}

quantitative (és: quantum)
The problem with a European foreign policy is not quantitative. There is no problem with the figures.
Euroopan ulkopolitiikan ongelma ei ole määrällinen, se ei koske numeroita.
The quantitative growth comes from an outdated philosophy of 'faster, higher, further'.
Määrällinen kasvu perustuu vanhakantaiseen "nopeammin, korkeammalle, pidemmälle" -filosofiaan.
A sectoral, quantitative vision does not lead anywhere.
Alakohtainen ja määrällinen näkemys ei johda mihinkään.
quantitative
The first is that an independent quantitative assessment should be undertaken by the Commission.
Ensinnäkin komission tulisi tehdä itsenäinen kvantitatiivinen arviointi.
The Commission has just submitted a proposal to abolish - without replacing - the quantitative ceiling of 108% in the agreement on transit traffic through Austria.
Komissio ehdotti taannoin, että Itävallan läpi tapahtuvaa kauttakulkuliikennettä koskevasta sopimuksesta poistetaan kokonaan 108 prosentin kvantitatiivinen yläraja.

Példamondatok a(z) "quantitative" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishPolicy without specific quantitative targets and means is simply literature.'
Politiikka ilman konkreettisia ja määrällisiä tavoitteita ja välineitä on fiktiota".
EnglishQuantitative water policy is and must remain the sole preserve of sovereign states.
Määrään liittyvä vesipolitiikka on ja pysyy ainoastaan itsenäisten valtioiden asiana.
Englishin October 1998 to announce a quantitative reference value for the growth
neuvosto päätti lokakuussa 1998 ilmoittaa asettavansa lavean raha-aggregaatin
EnglishI would just say in passing that we are carrying out regular quantitative surveys.
Mainitsen tässä vain lyhyesti, että me teemme säännöllisiä kvantitatiivisia tutkimuksia.
English   – Mr President, the quantitative accession criteria are simple and measurable.
   – Arvoisa puhemies, määrälliset liittymiskriteerit ovat yksinkertaisia ja mitattavissa.
EnglishThat cannot happen again, particularly in issues such as quantitative easing.
Niin ei saa tapahtua jälleen, ei ainakaan määrällisen keventämisen kaltaisissa asioissa.
EnglishHowever, I believe it is a mistake to look at this issue solely in quantitative terms.
Minusta on kuitenkin virhe tarkastella asiaa pelkkien lukujen perusteella.
EnglishMuch more is needed, however, both in quantitative and in qualitative terms.
Tarvitaan kuitenkin paljon enemmän määrällisiä ja laadullisia tuloksia.
EnglishLadies and gentlemen, I should like to refer to the quantitative targets.
Hyvät parlamentin jäsenet, haluan puhua hieman määrällisistä tavoitteista.
EnglishIn addition, quantitative criteria (risk exposure) should be introduced.
Lisäksi on otettava käyttöön määrälliset kriteerit, esimerkiksi riskinotto.
Englishin October 1998 the Governing Council decided to announce a quantitative reference
asemasta EKP:n neuvosto päätti lokakuussa 1998 ilmoittaa asettavansa
EnglishWe need to have some quantitative objectives in terms of equal treatment.
Meillä on oltava joitakin ylimääräisiä tasa-arvoon liittyviä tavoitteita.
EnglishWe are assessing the instruments using a model-based quantitative analysis.
Arvioimme välineet käyttäen mallipohjaista kvantitatiivista analyysiä.
EnglishWe would then - in quantitative terms - be more successful in giving answers to this House.
Silloin voimme määrällisesti menestyä vastauksissamme tässä parlamentissa.
EnglishThere is not a single quantitative study to support its curious claims.
Ei ole olemassa yhtään määrällistä tutkimusta, joka tukisi komission omituisia väitteitä.
EnglishParliament has raised the issue of the quantitative status of groundwater.
Parlamentti on ottanut esiin pohjaveden määrää koskevan kysymyksen.
EnglishWe also note a qualitative and quantitative improvement in the management of those funds.
Panemme merkille myös laadulliset ja määrälliset parannukset näiden rahastojen hallinnassa.
EnglishHaving a quantitative target for reducing poverty is problematic.
On ongelmallista määrittää köyhyyden vähentämiselle määrällistä tavoitetta.
EnglishThe fact is, indicative limits in theory mean quantitative restrictions in reality.
Nämä teoriassa ohjeelliset rajoitukset tarkoittavat nimittäin käytännössä määrällisiä rajoituksia.
EnglishTaken as a whole, the operations we are studying today already have obvious quantitative significance.
Toimien kokonaisuus, jota tarkastelemme, on jo nyt määrällisesti hyvin merkittävä.