EN practically
volume_up
{határozószó}

It is therefore practically impossible to reduce all of this to mathematics.
Siksi on käytännössä mahdotonta yrittää supistaa kaikkea tätä pelkäksi matematiikaksi.
Practically every grove of trees would fall within the scope of the regulation.
Käytännössä lähes kaikki metsiköt kuuluisivat tämän asetuksen soveltamisalaan.
Thus, our resolution is practically knocking on an open door.
Näin ollen päätöslauselmamme kolkuttaa käytännössä jo valmiiksi avoimelle ovelle.
But the others have practically achieved monetary stability.
Muut maat ovat käytännöllisesti katsoen saavuttaneet rahapoliittisen vakauden.
So there are on-going changes every day, practically.
Joten käytännöllisesti katsoen muutoksia on meneillään päivittäin.
As matters now stand, internal border controls in the EU are practically non-existent.
Nykyisessä tilanteessa sisäiset rajatarkastukset ovat EU:ssa käytännöllisesti katsoen olemattomia.
practically (és: almost, close to, more or less, nearly)
Practically every grove of trees would fall within the scope of the regulation.
Käytännössä lähes kaikki metsiköt kuuluisivat tämän asetuksen soveltamisalaan.
Secondly, Mr Prodi devoted practically half of this speech to Eurostat.
Toiseksi, puheenjohtaja Prodin puheesta lähes puolet käsitteli Eurostatia.
The publication of textbooks in Mari is practically non-existent.
Oppikirjojen julkaiseminen marin kielellä on lähes olematonta.
The volume of MFI loans to non-financial corporations and households remained practically unchanged compared with the previous month.
Rahalaitosten yrityksille ja kotitalouksille myöntämien lainojen volyymi ei käytännöllisesti katsottuna muuttunut edelliskuusta.

Szinonimák (angolul) a(z) practically szóra:

practically
English
practical

Példamondatok a(z) "practically" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is so light that we are going to have practically no company harmonisation.
Se on niin köykäinen, ettemme juurikaan voi puhua sosiaalisesta yhdenmukaistamisesta.
EnglishFirst, prevention, of which there was practically none whatsoever in the case of Kosovo.
Ensinnäkin ennaltaehkäisystä. Sitä ei ollut juuri lainkaan Kosovon tapauksessa.
EnglishPractically every point places the emphasis on increased supranationality within the EU.
Joka ikisessä kohdassa painotetaan EU: n ylivaltiollisuuden lisäämisen tärkeyttä.
EnglishIn that, we are of course consulting practically everybody in this area in Europe.
Tässä asiassa kuulemme tietysti parhaillaan kaikkia alan eurooppalaisia asiantuntijoita.
EnglishPractically all institutions have rules on access to documents in all languages.
Melkein kaikilla toimielimillä on asiakirjojen saantia koskevia sääntöjä kaikilla kielillä.
EnglishWe need to be able to sort out this problem and look at it very practically.
On tärkeää, että selvitämme tämän ongelman ja tarkastelemme sitä hyvin käytännöllisesti.
EnglishIt is practically the last remaining bastion of Communism in the world.
Maa on kutakuinkin viimeinen jäljelle jäänyt kommunismin linnake maailmassa.
EnglishBut they are asked to practically give their oil away and then buy food.
Mutta heiltä kerjätään heidän omaa öljyään ja ruokaa, jota he voivat ostaa.
EnglishSuch an initiative would cost practically nothing, whilst also being a significant help.
Tällainen aloite ei maksaisi juuri mitään, mutta siitä olisi paljon apua.
EnglishWith some exceptions, practically all types of fish are subject to overfishing.
Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta jokaista kalalajia kalastetaan enemmän tai vähemmän liikaa.
EnglishThe Lebanese conflict is taking place near us, practically on our doorstep.
Libanonin konflikti on meitä lähellä; melkein omalla kynnyksellämme.
EnglishPractically at a stroke, you have answered the whole form and put the case for the Swedish system.
Vastasitte koko kyselyyn yhdellä hengenvedolla ja puolsitte Ruotsin järjestelmää.
EnglishIt is also necessary to deploy knowledge practically, and in innovative ways.
Tietoa on myös jaettava käytännöllisesti ja innovatiivisesti.
EnglishPractically all strands of political opinion in Italy are represented by their own newspapers.
Italiassa lähestulkoon kaikkia poliittisia katsantokantoja edustaa niiden oma sanomalehti.
EnglishThis is the reason why this allocation is not only justified and well founded but practically a duty.
Tästä syystä toimi on aiheellinen ja perusteltu mutta myös suoranainen velvollisuus.
EnglishIn other words, without fish meal there can be practically no aquaculture and we should not forget that.
Ilman kalajauhoa ei ole toisin sanoen vesiviljelyäkään. Tätäkään emme saisi unohtaa.
EnglishIn addition, it is an area with practically no added value of its own.
Tämä on lisäksi alue, jolla ei juuri ole omaa jalostusarvoa.
EnglishIn many countries this infrastructure is practically non-existent.
Monissa maissa tällaista infrastruktuuria on tuskin olemassa.
EnglishNothing, or practically nothing, has been done for this people that has been abused for centuries.
Mitään tai juuri mitään ei silti ole tehty niiden hyväksi, joita maassa on riistetty ikiajoista asti.
EnglishOn the contrary: we are practically ending with the ports.
Päin vastoin, satamat ovat asialistallamme viimeisenä kohtana.