EN positive
volume_up
{főnév}

The positive aspect is the Committee' s confirmation that ECHELON exists.
Myönteinen puoli on, että valiokunta toteaa Echelon-järjestelmän olevan olemassa.
The report has a positive aspect, but all too many negative ones.
Mietinnöllä on myönteinen puoli, mutta liian monia kielteisiä puolia.
That is the positive side, which should be supported and developed.
Siinä on myönteinen puoli, jota pitäisi tukea ja kehittää.
positive (és: fact)
The fact is that most of the investments that the EU has made will later have positive consequences for Europe as well.
Tosiasia on, että useimmilla EU:n tekemillä investoinneilla on myöhemmin myönteisiä vaikutuksia myös Euroopan kannalta.
Globalisation is neither a good nor a bad thing in itself; it is a reality that can be used to positive or detrimental effect.
Globalisaatio ei sellaisenaan ole hyvä tai paha asia; se on tosiasia, jota voidaan käyttää hyödyllisesti tai vahingollisesti.
The fact remains that the idea is now out there and that is the real positive point which enables me to vote for the compromise.
Tosiasia on, että ajatus sisältyy nyt kompromissiin, ja se on todellinen myönteinen seikka, jonka ansiosta voin äänestää sen puolesta.
positive
positive

Példamondatok a(z) "positive" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishReference has been made to the Balkans, and that is also a positive development.
Myös Balkanin alue on mainittu, ja sielläkin on tapahtunut myönteistä kehitystä.
EnglishIt seems to us that the import of the proposal being put to us is very positive.
Käsiteltäväksemme jätetyllä ehdotuksella on mielestämme erittäin tärkeä merkitys.
EnglishThe Treaty of Lisbon stipulates this move, which would be a positive development.
Myönteisenä kehityssuuntauksena pidettävä toimi sisältyy Lissabonin sopimukseen.
EnglishI think this is a positive thing to do and have therefore voted in favour of it.
Mielestäni tällaista aloitetta on tuettava, ja äänestin siksi mietinnön puolesta.
EnglishIt is not good enough simply to have no impact - it must have a positive impact.
Se, että vaikutuksia ei ole, ei riitä - sillä on oltava myönteisiä vaikutuksia.
EnglishOverall, we consider it to be positive, and we voted in favour for this reason.
Kaiken kaikkiaan pidämme mietintöä myönteisenä ja äänestimme siksi sen puolesta.
EnglishThis positive opinion is not, however, either a rubber cheque, or a blank cheque.
Tämä arvio ei kuitenkaan merkitse ehdotonta luottamusta eikä avoimia valtuuksia.
EnglishIt contains, as the rapporteur has outlined, a whole range of positive proposals.
Se sisältää, kuten esittelijä on hahmotellut, koko joukon myönteisiä ehdotuksia.
EnglishI hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.
Toivon, että voimme tarjota heille tulevaisuudessa jotain pysyvää ja myönteistä.
EnglishI now hope that they will receive a similarly positive response from this Chamber.
Toivon nyt, että tarkistukset saavat yhtä myönteisen vastaanoton täysistunnossa.
EnglishIn any event, the positive responses from Ashgabat and Baku offer perspective.
Joka tapauksessa myönteiset vastaukset Ašgabatista ja Bakusta tarjoavat näkymiä.
EnglishFree movement has proven to be not only a positive factor, but even a necessity.
Vapaa liikkuvuus on osoittautunut myönteiseksi ja jopa välttämättömäksi tekijäksi.
EnglishUnfortunately, we have not been able to influence events in a very positive way.
Emme valitettavasti ole pystyneet vaikuttamaan tapahtumiin kovinkaan myönteisesti.
EnglishHowever, research into embryonic stem cells has not yet yielded positive results.
Sitä vastoin alkioiden kantasolututkimuksesta ei ole saatu myönteisiä tuloksia.
EnglishI do not understand the Commission' s position in opposing a positive list at all.
Komission kielteistä kantaa sallittujen ainesten luetteloon en lainkaan ymmärrä.
EnglishWe are faced here with, you might say, the positive side of negative integration.
Tässä käsittelemme niin sanottua negatiivisen yhdentymisen positiivista puolta.
EnglishCommissioner, I truly urge you to give a positive response to our two requests.
Arvoisa komission jäsen, pyydän teitä vastaamaan kahteen pyyntöömme myönteisesti.
EnglishPositive action is necessary here and the following measures must be emphasized.
Tässä tarvitaan positiivista syrjintää ja on painotettava seuraavia toimenpiteitä.
EnglishI would instead like to argue for a form of 'positive discrimination' for women.
Haluan sen sijaan puhua eräänlaisen naisten "positiivisen syrjinnän" puolesta.
EnglishAlongside positive points, there are also a few negative points to be identified.
Myönteisten seikkojen ohella voidaan havaita myös joitakin kielteisiä seikkoja.