angol-finn fordítás erre a szóra: loyalty

EN

"loyalty" finn fordítás

EN loyalty
volume_up
{főnév}

Loyalty is not built on citizenship alone, but also on common values.
Uskollisuus ei perustu pelkkään jäsenyyteen vaan myös yhteisiin arvoihin.
Loyalty to beliefs and to their origins is their .
Uskollisuus vakaumuksille ja niiden alkujuurille on niiden olemassaolon tarkoitus.
Is that because power and loyalty to the PPE-DE Group are more important?
Johtuuko se siitä, että valta ja uskollisuus PPE-DE-ryhmää kohtaan on tärkeämpää?
loyalty (és: fidelity)
There are various powers governing the European Union, and they need to have a common thread, which is cooperative loyalty.
Euroopan unionia hallitsee moni voima, ja niillä on oltava yhteinen tekijä, joka on yhteistyöhaluinen lojaalius.
What can the European loyalty and mutual solidarity we committed ourselves to in the Treaties mean to Mr Aznar?
Mitä eurooppalainen lojaalius ja keskinäinen yhteisvastuullisuus, joihin olemme sitoutuneet perustamissopimuksissa, mahtavat merkitä pääministeri Aznarille?
But here the Council's loyalty to European values means that Guantanamo Bay must be on the agenda of the EU-US Summit.
Tässä asiassa kuitenkin neuvoston lojaalius eurooppalaisia arvoja kohtaan tarkoittaa sitä, että Guantánamo Bayn kysymys on otettava EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksen asialistalle.
loyalty
volume_up
lojaalisuus {fn}
Ensimmäinen on lojaalisuus.

Szinonimák (angolul) a(z) loyalty szóra:

loyalty

Példamondatok a(z) "loyalty" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOut of loyalty, we have decided to support the bulk of the PSE Group's proposals.
Uskollisuussyistä olemme päättäneet pääasiassa tukea sosialistiryhmän ehdotusta.
EnglishThe loyalty of this House, as Elmar Brok has said, is to get enlargement in place.
Kuten jäsen Brok totesi, parlamentti on sitoutunut laajentumisen toteuttamiseen.
EnglishThis is all about loyalty between Member States and their tax administrations.
Siinä on kyse lojaaliudesta jäsenvaltioiden ja niiden verohallintojen kesken.
EnglishAs you know, Article 5 of the Treaty sets out the principle of loyalty to the Community.
Tiedätte, että sopimuksen 5 artikla sisältää maininnan yhteisön lojaalisuudesta.
EnglishOut of loyalty, we have decided to support the bulk of the PSE Group's proposals.
Uskollisuussyistä olemme päättäneet pääasiassa tukea sosialistiryhmän tekemää ehdotusta.
EnglishOur stance is based on loyalty to the principles on which our world is based.
Kantamme perustuu lojaaliuteen niitä periaatteita kohtaan, joihin maailmamme perustuu.
EnglishClearly, companies today require unfailing loyalty from their employees.
Yritykset vaativat nykyisin työntekijöiltään selvästikin vankkumatonta lojaaliutta.
EnglishThis is a question of the EU's loyalty and honesty towards its partners.
Tässä kyse on EU:n lojaalisuudesta ja rehellisyydestä kumppaneitaan kohtaan.
EnglishI would like there to be a third place in which you could express your third loyalty.
Toivoisin, että olisi kolmas paikka, jossa voisitte ilmaista kolmatta uskollisuuttanne.
EnglishI offer you my unfailing support and my loyalty over your two-and-a-half years.
Tarjoan teille vankkumattoman tukeni ja lojaaliuteni kahden ja puolen vuoden toimikautenanne.
EnglishThe Lithuanian authorities, however, consider that it involves loyalty to a foreign country.
Liettuan viranomaisten mielestä tämä pitää sisällään lojaalisuuden ulkomaita kohtaan.
EnglishIt must be possible to expect public authorities to be honest and to show loyalty to one another.
Viranomaisten rehellisyyteen ja keskinäiseen vilpittömyyteen on voitava luottaa.
EnglishI also have a loyalty to my political group which has given me this speaking time.
Minun on oltava uskollinen myös poliittiselle ryhmälleni, joka on antanut minulle tämän puheajan.
EnglishThe principle of loyalty between the different institutions is very important.
Eri toimielinten välisen lojaaliuden periaate on hyvin tärkeä.
EnglishMy loyalty belongs to my voters, not to a European political party.
Olen lojaali äänestäjilleni, en Euroopan tason poliittiselle puolueelle.
EnglishI reject the view that one has to choose to exclusively give one's loyalty to one region.
Minä en usko, että täytyisi olla lojaali vain yhtä aluetta kohtaan.
EnglishIs he picking up on the themes of courage and perseverance and loyalty?
Saako hän oppia rohkeudesta, päättäväisyydestä ja lojaalisuudesta?
EnglishWithout this feeling of loyalty and identification, no political project can succeed.
Yksikään poliittinen hanke ei voi onnistua ilman tällaista uskollisuuden ja samastumisen tunnetta.
EnglishWhere is there room in all of this for blind loyalty to nuclear power?
Miten sokea luottamus ydinvoimaan mahtuu kaikkiin näihin toimiin?
EnglishThe allocation of Community subsidies depends on political loyalty.
Yhteisön tukien myöntäminen riippuu poliittisesta kuuliaisuudesta.