EN living
volume_up
{főnév}

living (és: business, career, deed, job)
This entailed a levelling-down of working and living conditions.
Tämä johti työ- ja elinolojen huononemiseen.
It is essential to present the EU’s rural areas as attractive locations for investment, work and living.
On tärkeää esitellä EU:n maaseutualueet houkuttelevina investointi-, työ- ja asuinpaikkoina.
Speedy developments in the information society will drastically change our environment and our working and living conditions.
Tietoyhteiskunnan kiihtyvä kehitys muuttaa ympäristöämme, työ- ja elinolojamme ratkaisevasti.
living (és: life)
A decent job needs to ensure a decent living.
Ihmisarvoisen työpaikan on taattava ihmisarvoinen elämä.
Who is to decide which life is worth living?
Kenellä on oikeus päättää, millainen elämä on elämisen arvoista?
There must never again be a debate in Europe about whose life is worth living and whose not.
Eurooppa ei enää koskaan saa joutua keskustelemaan siitä, kenen elämä on elämisen arvoista ja kenen ei.
living (és: life)
Living in a lone-parent or jobless household further compounds the risk.
Yksinhuoltajaperheessä tai työttömässä taloudessa eläminen kasvattaa riskiä suuremmaksi.
Living a longer, healthier life can mean staying active longer.
Pidemmän ja terveemmän elämän eläminen voi tarkoittaa myöhäisempää eläkkeelle siirtymistä.
But, first of all, each and every member of the eurozone must slow down in living at the expense of tomorrow.
Ennen kaikkea joka ikisen euroalueen valtion on kuitenkin lopetettava eläminen huomisen kustannuksella.
Mankind's way of living gives us a number of explanations for today's problems with water shortages or surpluses of water.
Ihmisen elämäntapa selittää osaksi nykyajan vesipulaan tai veden runsauteen liittyvät ongelmat.
living (és: livelihood)
living
living
volume_up
elo {fn}
living

Példamondatok a(z) "living" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishEuropa is not merely a political construction, but an intellectual living space.
Eurooppa ei ole pelkästään poliittinen rakennelma, vaan se on henkinen elinalue.
EnglishA hundred years later we are living in a new Europe of peace, freedom and unity.
Sata vuotta myöhemmin elämme uudessa rauhan, vapauden ja yhtenäisyyden Euroopassa.
EnglishOur standard of living has now reached the EU average for the first time ever.
Meidän elintasomme on nyt saavuttanut EU: n keskitason aivan ensimmäisen kerran.
EnglishThe MKO has totally isolated all MKO members living inside and outside the camp.
MKO on eristänyt täysin kaikki leirillä ja sen ulkopuolella asuvat jäsenensä.
EnglishIn conclusion, we are living in an unprecedented situation but we are facing it.
Lopuksi totean, että elämme ennennäkemättömässä tilanteessa, mutta selviämme siitä.
EnglishEuropean farmers have been living in a state of serious crisis for some time now.
Eurooppalaiset maanviljelijät ovat jo jonkin aikaa olleet vakavassa kriisissä.
EnglishEvery year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
Joka vuosi 1,4 miljoonaa Euroopan kansalaista sairastuu johonkin dementian muotoon.
EnglishThe issue here is full equality for all people living in a particular country.
Tässä on kyse tasa-arvosta, joka koskee kaikkia tietyssä maassa asuvia ihmisiä.
EnglishBecause of improved living standards and healthcare, life expectancy has increased.
Elinajanodote on kasvanut parantuneiden elinolojen ja terveydenhoidon ansiosta.
EnglishWe can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
Voimme kilpailla kehitysmaiden kanssa vain alentamalla työntekijöidemme elintasoa.
EnglishThis is a particular challenge for us Europeans, with our high standard of living.
Tämä on erityinen haaste meille eurooppalaisille, koska meillä on korkea elintaso.
EnglishIt is time to put living people on our notes, as every country in the world does.
On aika saada seteleihin eläviä ihmisiä, kuten kaikissa maailman valtioissa.
EnglishTheir living conditions are appalling, and they very rarely see their families.
Heidän elinolosuhteensa ovat kauhistuttavat, ja he näkevät perheitään hyvin harvoin.
EnglishMore and more people worldwide are living in countries not considered their own.
Yhä useampi ihminen asuu tänä päivänä maassa, jota ei pidetä hänen omanaan.
EnglishTwo states, living side by side in peace - that is the only viable solution.
Ainoa mahdollinen ratkaisu on kaksi valtiota, jotka elävät rinta rinnan rauhassa.
EnglishIt is really a united Europe in which we have different standards of living.
Kyseessä on todellakin yhtenäinen Eurooppa, jossa meillä on erilaisia elintasoja.
EnglishOf these, 34% of people living in poverty are unemployed and 14% are working poor.
Näistä köyhistä 34 prosenttia on työttömiä ja 14 prosenttia on työssäkäyviä köyhiä.
EnglishThis probably comes from our long history of tribal living, of tribal psychology.
Tämä on luultavasti seurausta pitkästä historiastamme heimoissa, heimopsykologiasta.
EnglishLet us not allow ethnic tensions to be vented on the minorities still living there.
Emme saa päästää etnisiä jännitteitä purkautumaan alueella asuviin vähemmistöihin.
EnglishAn economy that provides rising living standards but which does not cost the earth.
Se on talous, jossa elintaso kohoaa ilman maapalloon kohdistuvia kustannuksia.