angol-finn fordítás erre a szóra: fully

EN

"fully" finn fordítás

EN fully
volume_up
{határozószó}

We are fully playing that role in the implementation of the Accession Agreement.
Olemme noudattaneet tätä tavoitetta täysin liittymissopimuksen täytäntöönpanossa.
The Treaty provisions are fully applicable to trade in auditing services.
Sopimuksen määräykset koskevat täysin tilintarkastuspalveluilla käytävää kauppaa.
The European Parliament will be fully informed at all stages of this procedure.
Euroopan parlamentti pidetään täysin ajan tasalla menettelyn kaikissa vaiheissa.
The storage of intervention stocks will be fully financed by the Community as hitherto.
Yhteisö maksaa entiseen tapaan kokonaan interventiovarastot.
Incorporating piloted projects fully into the industry will also require strong support.
Pilottihankkeiden sisällyttäminen kokonaan teollisuuteen vaatii myös vankkaa tukea.
There are 30 amendments that the Commission can support fully, in part, or in principle.
Komissio voi hyväksyä 30 tarkistusta kokonaan, osittain tai periaatteessa.
fully (és: perfectly)
It is also an area in which the principle of subsidiarity must be fully applied.
Myös terveyden alalla on täydellisesti sovellettava toissijaisuusperiaatetta.
But I fully support the Commission proposal concerning phasing-in.
Tuen kuitenkin täydellisesti komission phasing-in-strategiaa koskevaa ehdotusta.
We must fully integrate the political dimension into the new agreement.
Meidän tulee integroida täydellisesti poliittinen ulottuvuus uuteen yleissopimukseen.

Szinonimák (angolul) a(z) fully szóra:

fully

Példamondatok a(z) "fully" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIndeed, the first common position fully incorporated what this Parliament wanted.
Itse asiassa ensimmäinen yhteinen kanta sisälsi kaiken, mitä parlamentti halusi.
EnglishIn a fully-fledged EU development policy, the child should occupy centre stage.
Täysipainoisessa EU:n kehityspolitiikassa lapsella pitäisi olla keskeinen asema.
EnglishThe Copenhagen SME facility is in place and the facility has been fully taken up.
Kööpenhaminan pk-lainaerästä on sovittu, ja siihen on ryhdytty täysimittaisesti.
EnglishBoth Parliament and the Commission can fully participate and do the job together.
Parlamentti ja komissio voivat osallistua täysimääräisesti ja tehdä työn yhdessä.
EnglishIn my view, flexibility is fully covered by making the reference period a year.
Mielestäni joustavuus katetaan täysimääräisesti tekemällä vuodesta vertailujakso.
EnglishTo that end, CESR, the Member States and parliaments will be fully associated.
CESR, jäsenvaltiot ja parlamentit osallistuvat tähän tehtävään täysipainoisesti.
EnglishI will make sure that the President is fully apprised of that and that is so done.
Varmistan, että puhemiehelle ilmoitetaan tästä ja että hän välittää osanottomme.
EnglishIt is generally felt that these rights can be fully observed only in a democracy.
Yleisesti ajatellaan, että näitä oikeuksia voidaan kunnioittaa vain demokratiassa.
EnglishIt must move from observation and coordination to fully-fledged participation.
Tarkkailusta ja koordinoinnista on siirryttävä täysipainoiseen osallistumiseen.
EnglishI think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
Luulen, että viestinne kuultiin, mutta se välitetään tietenkin myös pyydetysti.
EnglishHealth is fully on our agenda now, and the same is true of our own Member States.
Terveydenhuolto on nyt ohjelmamme ytimessä, ja sama koskee jäsenvaltioitamme.
EnglishAs I said at the outset, Parliament expects to be fully involved in discussions.
Kuten alussa totesin, Euroopan parlamentti odottaa pääsevänsä mukaan neuvotteluihin.
EnglishAlready at first reading, Parliament fully supported the Commission's proposal.
Jo ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti antoi täyden tuen komission ehdotukselle.
EnglishIn 2009, the composition of expert groups was fully disclosed in the register.
Vuonna 2009 kaikki asiantuntijaryhmien kokoonpanot julkistettiin rekisterissä.
EnglishActually, the Romanian Government deals fully with the integration of this minority.
Romanian hallitus pyrkii todella kaikin keinoin tämän vähemmistön integrointiin.
EnglishAt the present time, Parliament is fully informed of the Council’s activities.
Tässä vaiheessa parlamentille annetaan täydellinen selvitys neuvoston toiminnasta.
EnglishThe rapporteur considers that the aim of strategy is not yet fully developed.
Esittelijän mielestä strategiaa koskevan tavoitteen kehittäminen on vielä kesken.
EnglishThis idea is most innovative and the Commission fully supports it in principle.
Ajatus on hyvin innovatiivinen, ja komissio kannattaa sitä lähtökohtaisesti.
Englishallocated fully in proportion to the NCBs' paid-up shares in the ECB's capital.
jaetaan kansallisten keskuspankkien kesken yksinomaan suhteessa niiden EKP:n
EnglishSecond, the Commission is fully committed to delivering its work programme.
Toiseksi komissio on täysimääräisesti sitoutunut työohjelmansa täytäntöönpanoon.