angol-finn fordítás erre a szóra: first principle

EN

"first principle" finn fordítás

EN first principle
volume_up
{főnév}

first principle
The first principle is the identification of corridors and thus of the network.
Ensimmäinen periaate on käytävien ja siten myös verkon erittely.
The first principle is that a control mechanism must be obligatory.
Ensimmäinen periaate on, että valvontamekanismin on oltava pakollinen.
The first principle is equality between the European nations.
Ensimmäinen periaate on Euroopan kansakuntien tasa-arvoisuus.

Szinonimák (angolul) a(z) first principle szóra:

first principle

Hasonló fordítások a(z) "first principle" szóra finnül

first melléknév
principle főnév

Példamondatok a(z) "first principle" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIts first Article proclaimed the principle of self-determination of peoples.
Peruskirjan ensimmäisessä artiklassa määrätään kansojen itsemääräämisoikeudesta.
EnglishThe West Midlands' industries will welcome the Think Small First principle.
West Midlandin yritykset pitävät "pienet ensin" -periaatetta hyvänä asiana.
EnglishThere are certain principles and the first principle is the principle of transparency.
On olemassa tiettyjä periaatteita, ja niistä ensimmäinen on avoimuus.
EnglishWe need to ensure the 'safety first' principle is implemented.
Meidän on varmistettava, että turvallisuuden painottamisen periaatetta noudatetaan.
EnglishFirst, competence is in principle devolved to the Member States.
Ensinnäkin periaatteellinen toimivalta on tullut jäsenvaltioiden osalle.
EnglishThe first principle is that rail transport is a public service.
Ensimmäisenä periaatteena on, että rautatieliikenne on julkinen palvelu.
EnglishThe first point is the principle, the second the rules of implementation.
Ensimmäisenä tulee periaate, toisena täytäntöönpanomääräykset.
EnglishAs far as the proposed amendments are concerned, I can accept the first two in principle.
Mitä ehdottamiinne tarkistuksiin tulee, voin periaatteessa hyväksyä kaksi ensimmäistä tarkistusta.
EnglishThe Commission advised us that grants will be awarded on the 'first come, first served' principle.
Komissio kertoi meille, että avustukset myönnetään hakujärjestyksessä.
EnglishI hasten to add that this does not in any way alter the 'first to file' principle.
Se ei muuten muuta mitään sen periaatteen osalta, jonka mukaan ensimmäisellä hakijalla on oikeus patenttiin.
EnglishHowever, I support first and foremost the principle of subsidiarity.
Kannatan kuitenkin ensisijaisesti toissijaisuusperiaatetta.
EnglishThe first is the principle of social, economic and territorial cohesion between Member States.
Ensimmäinen on jäsenvaltioiden välisen sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen koheesion periaate.
EnglishThe first is the principle that there must be sufficient funding to develop Community policies.
Ensiksikin se periaate, että yhteisön politiikkojen harjoittamista varten tarvitaan riittävä rahoitus.
EnglishThe first is that, in principle, we wanted the minimum VAT rate of 5% to apply to postal services.
Ensinnäkin haluamme periaatteessa, että postipalveluihin sovelletaan 5 prosentin vähimmäisverokantaa.
EnglishFirst of all, the principle of universality is under attack.
Ennen kaikkea vaarassa on yleismaailmallisuuden periaate.
EnglishThe first and most important principle is that of subsidiarity.
Ensimmäinen ja tärkein on toissijaisuusperiaate.
EnglishWell, it was Aristotle who first adumbrated the principle that which no one owns no one will look after.
Aristoteles hahmotteli ensimmäisenä periaatetta, jonka mukaan kukaan ei huolehdi siitä, mikä ei kuulu kenellekään.
EnglishThe sentence read as follows: 'The (minimum) rest period referred to in the first subparagraph shall in principle include Sunday'.
Lause kuuluu näin: " 1 kohdassa tarkoitettu lepoaika käsittää periaatteessa sunnuntain."
EnglishHowever, it is not enough to have a legal system for the first asylum principle and for it to be able to work.
Oikeudellinen järjestelmä ensimmäistä turvapaikkaperiaatetta ja sen toimintaa varten ei kuitenkaan yksin riitä.
EnglishThe first was the principle of proportionality, and in effect Mrs Attwooll has already spoken about that this afternoon.
Ensimmäinen on suhteellisuuden periaate, ja esittelijä Attwooll on itse asiassa jo puhunut siitä tänään.