angol-finn fordítás erre a szóra: excuse

EN

"excuse" finn fordítás

EN excuse
volume_up
{főnév}

excuse (és: plea, pretext, come-off)
This would be the best excuse for extremist forces, for xenophobic forces.
Se olisi paras tekosyy äärimmäisille, ankarille voimakeinoille.
However, that must not be an excuse for any lack of immediate action.
Se ei kuitenkaan saa olla tekosyy jättää välittömiä toimia toteuttamatta.
Reuse may not be an excuse for thwarting foreign suppliers.
Uudelleenkäyttö ei saa olla tekosyy ulkomaisten tavarantoimittajien torjumiseksi.
excuse (és: blame, cause, fault, fibre)
volume_up
syy {fn}
If the procedures have been wrong in the past that is no excuse for not reforming them.
Jos järjestelyt ovat aiemmin olleet huonot, tämä ei ole mikään syy olla muuttamatta niitä.
But that is no excuse for not adopting the precautionary principle and taking action to protect human life now.
Tämä ei kuitenkaan ole mikään syy olla nyt hyväksymättä varovaisuusperiaatetta ja ryhtymättä toimiin ihmiselämän suojelemiseksi.
I would therefore earnestly request that you excuse his absence; it really is for urgent reasons.
Siihen oli siis tärkeä syy.
excuse (és: pretext, subterfuge)
This is in no way an excuse, but it is a real, hard-core explanation.
Tämä ei ole missään tapauksessa veruke vaan todellinen, ytimekäs perustelu.
Obviously that is no excuse for Turkey to ban political parties as well.
Se ei tietenkään ole veruke, jonka mukaan Turkkikin voisi kieltää poliittisia puolueita.
The oft-repeated excuse that reducing emission levels is too expensive is suicidal.
Se usein esitetty veruke, että päästöjen vähentäminen on liian kallista, johtaa itsetuhoon!
It must be no excuse to say there are not enough slaughterhouses; we must ensure that there are.
Teurastamoiden puute ei saa olla mikään puolustus; meidän on varmistettava, että niitä on riittävästi.
Of course a diagnosis is not an excuse, it is at best an explanation which provides the basis for remedy.
Tietystikään diagnoosi ei ole puolustus. Parhaimmillaan se on selitys, jota voidaan käyttää parannuskeinojen lähtökohtana.
The embargo affects the Cuban population and is a constant and recurring excuse for the shortcomings of the Castro regime.
Saarto vaikuttaa Kuuban väestöön ja on pysyvä puolustus Castron hallinnon puutteille.
Of course a diagnosis is not an excuse, it is at best an explanation which provides the basis for remedy.
Parhaimmillaan se on selitys, jota voidaan käyttää parannuskeinojen lähtökohtana.
But, be that as it may, it does not excuse or justify the rampant homophobia that exists widely in some parts of Africa.
Mutta olipa asia miten hyvänsä, se ei ole selitys tai oikeutus monissa osissa Afrikkaa laajalti vallitsevalle homofobialle.
The letter appears to be – I do not know if the Latin saying can be translated – a case of ‘[an unsolicited excuse is an obvious accusation]’.
Kirje näyttää olevan – en tiedä, voiko latinankielistä sanontaa kääntää – [selitys, jota ei ole pyydetty, on merkki syyllisyydestä].
But, be that as it may, it does not excuse or justify the rampant homophobia that exists widely in some parts of Africa.
Mutta olipa asia miten hyvänsä, se ei ole selitys tai oikeutus monissa osissa Afrikkaa laajalti vallitsevalle homofobialle.
This applies to younger people, the proportion of whom, in the total population, is declining drastically, though this is no excuse for 'running down' educational measures.
Tämä ei ole mikään oikeutus sille, että koulutustoimenpiteitä ajetaan alas, päinvastoin.

Példamondatok a(z) "excuse" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThank you for your excellent answer, and please excuse the lateness of the hour.
Kiitos erinomaisesta vastauksestanne, ja anteeksi, että sen vuoro tuli vasta nyt.
EnglishThe Chairman, Mr Libicki, asks the House and the committee to excuse his absence.
Puheenjohtaja Libicki pyytää parlamentilta ja valiokunnalta anteeksi poissaoloaan.
English(Interruption from Mrs Green) Excuse me, Mrs Green, it is the other way round.
(Rouva Green keskeytti puhemiehen.) Anteeksi, rouva Green, asia on päinvastoin.
EnglishEurope's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
EU:n henki on vahvempi kuin sen julkiset - anteeksi, oikeudelliset - rakenteet.
EnglishThere is no longer any excuse to do nothing about a policy for women's health.
Ei ole enää mitään syytä jättää tekemättä työtä naisten terveyspolitiikan alalla.
EnglishFirst of all: lack of personnel must not be used to excuse inadequate control.
Ensinnäkin: henkilöstöpulaa ei voida käyttää syynä riittämättömään valvontaan.
EnglishLadies and gentlemen, I hope you will excuse the fact that I am a few minutes late.
(DE) Hyvät parlamentin jäsenet, pahoittelen, että olen muutaman minuutin myöhässä.
EnglishExcuse me, but this is a right of every Member under the Rules of Procedure.
Anteeksi, mutta työjärjestyksen mukaan se on kaikille jäsenille kuuluva oikeus.
EnglishCombating terrorism must not become an excuse for inadequate data protection.
Terrorismin torjuntaa ei saa käyttää tekosyynä riittämättömälle tietosuojalle.
EnglishMay I therefore register my excuse for being absent during the roll call voting.
Haluaisin pyytää, että rekisteröitte syyn poissaolooni äänestyksen aikana.
EnglishWhile this explains many a delay, it cannot serve as an excuse for everything.
Se kyllä selittää muutamat viivytykset, mutta ei voi selittää niitä kaikkia.
EnglishI think this position is enlightened and courageous and leaves China no excuse.
Mielestäni tämä on rohkea ja valistunut kanta, joka poistaa Kiinalta kaikki verukkeet.
EnglishLadies and gentlemen, please excuse me if I have to be very firm about speaking time.
Hyvät kollegat! Pyydän ymmärrystä sille, että olen johdonmukainen puheajan kanssa.
EnglishWe often seek an excuse in the percentages of women in various organisations.
Puolustelemme tilannetta usein naisten prosenttiosuudella eri järjestöissä.
EnglishDomestic affairs can never be pleaded as an excuse for atrocities of this kind.
Näitä hyökkäyksiä ei voi koskaan selittää sillä, että ne ovat valtion sisäisiä asioita.
EnglishPlease excuse me, it is actually scheduled for Tuesday afternoon, at 15:00.
Anteeksi, se onkin itse asiassa suunniteltu tiistai-iltapäiväksi kello 15.00.
EnglishIt is clear that, for the United States, this may represent a valid reason or an excuse.
On selvää, että tämä saattaa tarjota Yhdysvalloille pätevän syyn tai verukkeen.
EnglishSecondly, starvation must not be used as an excuse to push genetically modified food.
Toiseksi, nälänhätää ei saa käyttää verukkeena muuntogeenisen ruuan tyrkyttämiseksi.
EnglishTheir excuse is that they do not want to interfere in domestic affairs.
Heidän tekosyynsä oli, etteivät he halua sekaantua Zimbabwen sisäisiin asioihin.
EnglishAs Mr Brok said, there is no longer any excuse for delaying enlargement.
Kuten jäsen Brok sanoi, laajentumisen viivyttämiselle ei ole enää mitään syitä.