EN decree
volume_up
{főnév}

1. általános

decree (és: regulation)
I hope that the decree will be debated and got through speedily.
Toivon, että asetus käsiteltäisiin ripeästi ja saatettaisiin nopeasti voimaan.
France has stated that a decree on this matter will be approved before 31 October 2001.
Ranska on todennut, että asiaa koskeva asetus hyväksytään ennen lokakuun 31. päivää 2001.
The decree must be adopted by the Italian Parliament within 60 days.
Italian parlamentin on hyväksyttävä asetus 60 päivän sisällä.
In this connection see particularly the presidential decree of 12 March, approved by parliament on 7 June.
Ottakaamme tässä yhteydessä huomioon erityisesti presidentin 12. maaliskuuta ja 7. kesäkuuta esittämä määräys, jonka parlamentti on hyväksynyt.
GNP has fallen by a third in the last few years and the decree on reducing prices by 50% has resulted in shops being empty.
BKT on laskenut kolmanneksella muutaman viime vuoden aikana, ja määräys laskea hintoja 50 prosentilla on johtanut kauppojen tyhjenemiseen.
decree

2. jog

decree
Nevertheless, at international level, we cannot force countries to maintain good relations with one another, as these cannot be imposed by decree.
Me emme kuitenkaan voi määrätä kansainvälisellä tasolla noista suhteista, niitä ei voi säätää laeilla, mutta asiasta voidaan tehdä poliittinen päätös.
That, in turn, is such a fundamental decision that it must not be taken on the basis of 'Europe by decree' but only in accordance with the convention method laid down by the Treaty.
Se puolestaan on niin perustavanlaatuinen päätös, että sitä ei voi tehdä perusteella "EU per asetus", vaan ainoastaan perussopimuksella säädetyn valmistelukuntamenettelyn mukaisesti.
decree

Szinonimák (angolul) a(z) decree szóra:

decree

Példamondatok a(z) "decree" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs you know, the Italian Parliament has the power to change the text of the decree.
Kuten tiedätte, Italian parlamentilla on valta tehdä asetustekstiin muutoksia.
EnglishIn December 2004, Uzbekistan issued a decree granting an amnesty to 5 400 prisoners.
Uzbekistan antoi joulukuussa 2004 asetuksen, jolla armahdettiin 5 400 vankia.
EnglishThe national President of Unicef has also firmly rejected the substance of this decree.
Unicefin kansallinen puheenjohtaja on myös lujasti torjunut tämän säädöksen sisällön.
EnglishWe should not accept any poor substitutes which do not meet the decree of 1991.
Meidän ei pidä hyväksyä mitään heikkoja tiivistelmiä, jotka eivät vastaa vuoden 1991 asetusta.
EnglishNot all drivers' morals live up to the spirit of the decree, clearly.
Kaikkien kuljettajien moraali ei selvästikään vastaa asetuksen tarkoitusta.
EnglishThis decree has allowed abuses that certain Romanian citizens have already suffered.
Tämän asetuksen nojalla on jo syyllistytty Romanian kansalaisiin kohdistuneisiin vääryyksiin.
EnglishCulture in an open democratic society is not created by decree.
Avoimessa, demokraattisessa yhteiskunnassa kulttuuria ei luoda säädöksillä.
EnglishIt is not easy to achieve all these things together, but they certainly cannot be imposed by decree.
Tätä kaikkea ei ole helppo yhdistää, mutta sitä ei tietenkään voida toteuttaa säädöksillä.
EnglishWe will continue to monitor the situation, pending the examination of the decree by the Italian Parliament.
Jatkamme tilanteen seuraamista, samalla kun Italian parlamentti käsittelee asetusta.
EnglishGovernment policy in Belarus is laid down by presidential decree.
Siellä tunnuslauseena on: " Politiikka presidenttien käskystä."
EnglishYou are aware of the fact that these articles constitute the actual core of this Decree establishing Eurojust.
Kuten tiedätte, nämä artiklat muodostavat Eurojustin perustamispäätöksen kovan ytimen.
EnglishTo improve matters, the Commission has now suggested an amendment to the decree on the export subsidy.
Tilanteen parantamiseksi komissio on nyt esittänyt vientitukea koskevan asetuksen muuttamista.
EnglishThe Italian authorities officially notified the Commission of the text of the decree on 7 November 2007.
Italian viranomaiset ilmoittivat komissiolle asetustekstistä virallisesti 7. marraskuuta 2007.
EnglishWell, even if there are difficult practical consequences, we must apply the decree of the Court.
Mutta vaikka vaikeita käytännön seurauksia aiheutuukin, on meidän sovellettava tuomioistuimen tuomiota.
EnglishBut when I tell them that this is by decree of the Intergovernmental Conference, they are angry.
Mutta kun kerron heille, että se johtuu hallitustenvälisen konferenssin määräyksestä, he ovat vihaisia.
EnglishUnder the terms of the Treaty I could no doubt have quite simply noted the decree.
Tietenkin olisin voinut vain todeta asian.
EnglishOf course, it is not easy to increase the political dimension of European citizenship by decree.
Euroopan kansalaisuuden poliittista ulottuvuutta ei tietenkään ole helppo laajentaa lainsäädännön avulla.
EnglishLegislative Decree no. 61, issued in May 2007 to solve the refuse crisis, did not achieve its aim.
Jätekriisin ratkaisemiseksi toukokuussa 2007 annetulla asetuksella nro 61 ei saavutettu tätä tavoitetta.
EnglishI would remind you that it is in fact Parliament which will officially take note of the decree and not its President.
Muistutan siis vielä, että juuri parlamentti tekee päätöksen tässä asiassa, eikä puhemies.
EnglishConfidence is not achieved by decree, it must be earned.
Luottamusta ei synnytetä säännöksillä, vaan se ansaitaan.