angol-finn fordítás erre a szóra: broad-ranging

EN

"broad-ranging" finn fordítás

EN broad-ranging
volume_up
{melléknév}

broad-ranging (és: wide-ranging, all-round)
It is a pity that the leadership of the Convention is not so broad-ranging.
On sääli, että valmistelukunnan puheenjohtajisto ei ole kovin laaja-alainen.
Parliament' s key objective at Laeken was to see a Convention launched with a broad-ranging agenda.
Parlamentin päätavoite Laekenissa oli saada valmistelukunnalle laaja-alainen asialista.
There was a broad-ranging consultation process before the proposal was drawn up, as provided for in the White Paper on youth policy.
Kuten nuorisopolitiikkaa koskevassa valkoisessa kirjassa edellytetään, ennen ehdotuksen laatimista järjestettiin laaja-alainen kuulemisprosessi.

Hasonló fordítások a(z) "broad-ranging" szóra finnül

broad főnév
Finnish
broad melléknév
ranging melléknév
Finnish
to range ige

Példamondatok a(z) "broad-ranging" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThose are broad-ranging provisions that will develop as services expand.
Nämä ovat kauaskantoisia säännöksiä, jotka kehittyvät palveluiden laajetessa.
EnglishEMU is a political project with a broad-ranging impact on ordinary EU citizens' daily lives.
(SV) EMU on poliittinen projekti, joka vaikuttaa suuresti jäsenmaiden kansalaisten arkipäivään.
EnglishI wish this report could have been dealt with at the same time as the d'Ancona report, in a broad ranging debate.
Toivon, että mietintö olisi voitu käsitellä yhdessä d'Anconan mietinnön kanssa hyvin laajaalaisessa keskustelussa.
EnglishIn creating more and better quality jobs in Europe, we must implement a broad-ranging set of policies at EU level.
Kun pyritään luomaan lisää parempilaatuisia työpaikkoja Eurooppaan, on Euroopan unionissa toteutettava monenlaisia toimia.
EnglishThe title of the report is very broad-ranging and the report itself correspondingly deals with very many issues and very many countries.
Mietinnön otsikko on hyvin laaja ja itse mietintökin tarkastelee erittäin monia kysymyksiä ja monia maita.
English   Mr President, I wish to support my colleagues who have taken a very broad-ranging view of this important proposal.
   (EN) Arvoisa puhemies, haluan tukea kollegojani, jotka ovat esittäneet laaja-alaisia näkemyksiä tästä merkittävästä ehdotuksesta.
EnglishOur thanks should go to the rapporteurs who have taken the initiative and, on the basis of broad-ranging discussions, have presented this topic.
Kiitos siitä kuuluu esittelijöille, jotka ovat tehneet aloitteen ja esitelleet laaja-alaisten keskustelujen pohjalta tämän aiheen.
EnglishIt is true that a fair amount of time was needed for the review but careful discussions were needed on such an important, broad-ranging strategy.
On totta, että uudelleentarkastelu on kestänyt varsin kauan, mutta näin tärkeästä, laaja-alaisesta strategiasta oli käytävä perusteellisia keskusteluja.
EnglishThis framework has allowed the Assembly to discuss and reach agreement on a broad variety of issues ranging from governance over finance to trade questions.
Näin edustajakokoukselle on tarjottu mahdollisuus keskustella ja sopia hyvin erilaisista asioista, kuten rahoituksen hallinnosta tai kauppaan liittyvistä kysymyksistä.
EnglishEuropol has become fully operational since July 1999, and since 1 January 2002 Europol can deal now with combating broad-ranging types of serious international crime.
Europol on aloittanut täyden toiminnan heinäkuussa 1999, ja tammikuun 1. päivästä 2002 Europol on voinut toimia laaja-alaisten vakavien kansainvälisten rikosten torjumiseksi.
EnglishI would also like to thank Commissioner Barnier for an excellent and very broad-ranging presentation of the European Commission's proposals in response to our reports.
Haluan kiittää myös komission jäsentä Michel Barnieria hänen erinomaisesta laaja-alaisesta esityksestään, joka koski mietintöihin vastaukseksi tehtäviä Euroopan komission ehdotuksia.
EnglishWe support this process which must encompass a broad spectrum of cooperation ranging from political dialogue, through economic partnership to social and cultural cooperation.
Me tuemme tätä prosessia, jonka täytyy kattaa laaja yhteistyö, joka ulottuu poliittisesta vuoropuhelusta taloudelliseen yhteistoimintaan ja aina sosiaaliseen ja kulttuuriseen yhteistyöhön asti.
EnglishI particularly agree with the desire to provide a broad-ranging strategy that concerns not only technological innovation but also administrative, organisational and social innovation.
Olen samaa mieltä erityisesti siitä, että tarvitsemme laajapohjaisen strategian, joka koskee teknisen innovoinnin lisäksi myös hallinnollista, organisatorista ja sosiaalista innovointia.