angol-finn fordítás erre a szóra: Atkins

EN

"Atkins" finn fordítás

Példamondatok a(z) "Atkins".

Példamondatok a(z) "Atkins" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn any case, we will be discussing this again in connection with the Atkins report.
Mehän tulemme keskustelemaan siitä vielä kerran Atkinsin mietinnön yhteydessä.
EnglishMr Mombaur, I have not granted Mr Atkins' request: I have simply taken note of it.
Hyvä jäsen Mombaur, en hyväksynyt jäsen Atkinsin pyyntöä, kirjasin sen vain muistiin.
EnglishThe Commission can actually achieve this with the help of the Atkins report.
Jäsen Atkinsin mietinnön tukemana komissio voi todellakin toteuttaa sen.
EnglishMr Swoboda has raised it, Sir Robert Atkins has recorded it as well.
Hannes Swoboda otti sen esille, ja myös Robert Atkins on pannut sen merkille.
EnglishIt is in this light that Mr Atkins' report and the Commission' s presentation must be seen.
Esittelijä Atkinsin mietintöä ja komission toimintaa on tarkasteltava tästä näkökulmasta.
EnglishMr Atkins, if you do not mind, we will now continue the debate.
(FR) Hyvä jäsen Atkins, jos ette pahastu, niin me jatkamme nyt keskustelua.
EnglishI ask you whether it is possible for you to give your reply to Sir Robert Atkins before the vote.
Kysyn teiltä, onko teidän mahdollista antaa vastauksenne jäsen Atkinsille ennen äänestystä.
EnglishThere are a number of practical issues that Ms Wallis touched on, as indeed did Sir Robert Atkins.
Esittelijä Wallis on tarkastellut muutamia käytännön kysymyksiä, samoin kuin Robert Atkins.
English   Mr Atkins, you have the right to ask what you like, but not in the form of a point of order.
   Arvoisa jäsen Atkins, teillä on oikeus pyytää, mitä haluatte, mutta ei työjärjestyspuheenvuoron muodossa.
EnglishMr Atkins, we take good note of your remark or protest or whatever it is.
(EN) Hyvä Robert Atkins, panemme merkille huomautuksenne tai vastalauseenne, tai miksi ikinä sitä halutaankaan kutsua.
EnglishUnfortunately, the Commission does not appear to be on this track, and the Atkins report is even further off the mark.
Komissio ei, ikävä kyllä, tunnu olevan näillä linjoilla, ja Atkinsin mietintö vaikuttaa vielä pahemmalta.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Sir Robert Atkins has, in my view, compiled a sound report.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, mielestäni Sir Robert Atkins on laatinut erinomaisen mietinnön.
EnglishWe would like to see this happen, and with that in mind, I think that Mr Atkins' contribution might also lead to delay.
Haluamme kuitenkin sitä, ja ajattelen, että siinä mielessä jäsen Atkinsin panos voi myös johtaa tällaiseen viivästykseen.
EnglishMr Atkins' report is detailed and balanced, and it presents the current and correct position of this House.
Atkins on laatinut yksityiskohtaisen ja tasapainoisen mietinnön, jossa parlamentin kanta tuodaan esille ajanmukaisesti ja virheettömästi.
EnglishI must ask our honourable colleague Robert Atkins to ensure next time that the Members are all here punctually.
Minun täytyy pyytää arvoisaa kollegaamme Robert Atkinsia varmistamaan seuraavalla kerralla, että kaikki jäsenet ovat paikalla ajoissa.
EnglishTo some extent Mr Atkins is right: there are other companies out there which are making money and they have to be supported.
Tietyssä mielessä jäsen Atkins on oikeassa: on olemassa muita yhtiöitä, jotka toimivat tuottoisasti, ja niitä täytyy tukea.
EnglishMr President, Mr Atkins' report raises a number of real problems in the development of the air travel system in Europe.
Arvoisa puhemies, Atkinsin mietinnössä tuodaan esille joitakin lentoliikenteen kehittämiseen Euroopassa liittyviä todellisia ongelmia.
EnglishAtkins Report (A5-0162/2000)
English(B5-0153/2002) by Mr Cushnahan, Mr Van Orden, Mr Deva, Mr Atkins and Mr Posselt, on behalf of the PPE-DE Group, on the ceasefire agreement in Sri Lanka;
(B5-0153/2002) Cushnahan, Van Orden, Deva, Atkins ja Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta: Tulitaukosopimus Sri Lankassa,
EnglishSo I throw myself upon the mercy of the House and wonder whether it would be possible to vote early, rather than to vote late, on the Atkins report?
Jättäydynkin parlamentin armoille ja kysyn: olisiko Atkinsin mietinnöstä mahdollista äänestää aikaisemmin eikä myöhemmin?

Más szótárak

English
  • Atkins

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.