angol-finn fordítás erre a szóra: as good as

EN

"as good as" finn fordítás

EN as good as
volume_up
{határozószó}

Today, the Interinstitutional Agreement is as good as concluded, but just one small problem remains.
Toimielinten välinen sopimus on tällä hetkellä käytännöllisesti katsoen valmis, mutta yksi pieni ongelma on vielä.
The Commission is now as good as in place, but it has had an easy start compared with what is to come.
Komissio on nyt käytännöllisesti katsoen paikallaan, mutta sillä on ollut helppo alku siihen verrattuna, mitä on tulossa.
The Greeks will never be able to repay the loans and an economy which is as good as dead cannot make cuts.
Kreikkalaiset eivät ikinä kykene maksamaan takaisin lainoja ja talous, joka on käytännöllisesti katsoen kaatunut, ei voi tehdä leikkauksia.
as good as (és: almost, nearly, virtually)
The progress achieved and good examples are almost completely ignored.
Saavutettu edistys ja hyvät esimerkit on melkein kokonaan unohdettu.
If you think you look good in something, you almost certainly do.
Jos olet sitä mieltä, että näytät hyvältä vaatteessasi, melkein varmasti näytätkin.
Tämä on melkein liian hyvää ollakseen totta.

Hasonló fordítások a(z) "as good as" szóra finnül

AS főnév
as határozószó
as kötőszó
good főnév
good melléknév

Példamondatok a(z) "as good as" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English. - (NL) The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time.
kirjallinen. - (NL) Kollegani Alain Cadecin mietintö on laadittu oikeaan aikaan.
EnglishIt is not good enough for one man to say 'but I for one am not usually violent'.
Ei riitä, että mies kuin mies väittää: " Mutta enhän minä turvaudu väkivaltaan."
EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
Valiokunta pääsi hyvään kompromissiin, josta meidän tulee pitää selkeästi kiinni.
EnglishFurthermore, it would be good if the Treaties could include a chapter on energy.
Olisi myös hyvä, että perussopimuksiin sisällytettäisiin energiaa koskeva luku.
EnglishIn this regard, the dissemination of information and good practices is crucial.
Tässä yhteydessä on ratkaisevaa, että levitetään tietoa ja hyviä toimintatapoja.
EnglishMost Member States have already made good progress in drawing up these documents.
Useimmat jäsenvaltiot ovat jo edistyneet hyvin näiden asiakirjojen laatimisessa.
EnglishIt is good that these cooperation programmes have been relaunched on a new basis.
On hyvä asia, että nämä yhteistyöohjelmat on käynnistetty uusista lähtökohdista.
EnglishOur agreement with Colombia contains a human rights clause, and for good reason.
Kolumbian kanssa tekemäämme sopimukseen ei sisälly turhaan ihmisoikeuslauseketta.
EnglishOver time, though, it has developed into a very good organisation, in my opinion.
UCLAF on kuitenkin kehittynyt mielestäni vähitellen todella hyväksi järjestöksi.
EnglishIt is not good enough simply to have no impact - it must have a positive impact.
Se, että vaikutuksia ei ole, ei riitä - sillä on oltava myönteisiä vaikutuksia.
EnglishIn my opinion it is good that the Commission wants to continue working on this.
On mielestäni hyvä asia, että komissio haluaa jatkaa työskentelyä asian parissa.
EnglishThis is of course good but can never justify nuclear power as an energy source.
Se on tietysti hyvä, mutta ei voi koskaan oikeuttaa ydinvoimaan energialähteenä.
EnglishThat is why I think the British Aerospace merger with Marconi makes good sense.
Sen vuoksi British Aerospacen ja Marconin fuusio on mielestäni erittäin järkevä.
EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteur on a very good report.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä.
EnglishThe good ones are the largest and richest countries such as Germany and France.
Hyvät kumppanit ovat Saksan ja Ranskan kaltaisia suurimpia ja vauraimpia maita.
EnglishWith regard to the Privacy Act, it is good that it now covers European citizens.
On hyvä, että yksityisyyden suojaa koskeva laki ulottuu nyt Euroopan kansalaisiin.
EnglishWhat may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
Se, mikä saattaa olla hyvä käytäntö Pohjoismaissa, ei sovellu muualle Eurooppaan.
EnglishThis is good, and congratulations to the Portuguese Presidency in this regard.
Tämä on hyvä asia, ja onnittelen puheenjohtajavaltio Portugalia tässä suhteessa.
EnglishI voted for the motion because, clearly, we have to have good food on our tables.
Äänesti tekstin puolesta, koska pöytämme antimien on luonnollisesti oltava hyviä.
EnglishThis catalogue of good intentions does need to be given tangible form, however.
Tälle hyvien tarkoitusten luettelolle on kuitenkin annettava konkreettinen muoto.