angol-finn fordítás erre a szóra: all

EN

"all" finn fordítás

EN all
volume_up

1. "det."

all
volume_up
kaikki (det.)
European Youth Portal > Your rights > All different, all equal
Euroopan nuorisoportaali > Oikeutesi > Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia
As far as the European Union is concerned, all the options are still on the table.
Euroopan unionin näkökulmasta tarkasteltuna kaikki vaihtoehdot ovat vielä mahdollisia.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Rakennusten arkkitehtuuri, tekniikka, rakenne: kaikki tämä on tiedettä.
all
volume_up
joka (det.)
This is unworthy of Europe, which is, after all, the continent of the Holocaust.
Se ei ole sopivaa Euroopassa, joka on kuitenkin juutalaisten joukkomurhan tapahtumapaikka!
The ratification process is still ahead of us and will demand everything of us, indeed, of us all.
Edessämme on vielä ratifiointiprosessi, joka velvoittaa meidät kaikki töihin.
Every day, innocent people die, and all we do is settle for declarations and meetings.
Viattomia ihmisiä kuolee joka päivä, ja me tyydymme vain julkilausumiin ja kokouksiin.
all
volume_up
koko (det.)
The quality of legislation is the be-all and end-all of the whole project.
Lainsäädännön laatu on kaikki kaikessa koko hankkeelle ja koko hankkeen perimmäinen tarkoitus.
We would also query whether there is such a thing as a 'European dimension' at all.
Asetamme myös kyseenalaiseksi koko " eurooppalaisen ulottuvuuden" olemassaolon.
These standards should cover the whole of the Mediterranean and all coastal countries.
Kyseisten standardien olisi käsitettävä koko Välimeri ja kaikki sen rannikkovaltiot.
all
Apart from a complete ban on job losses upon large companies which are making a profit, all other action is mere posturing.
Kaikki suuryritysten irtisanomiset on kiellettävä, muu on pelkkää sanahelinää.
We have been working for 14 months and all we have is confusion.
Olemme työskennelleet 14 kuukautta, ja tuloksena on toistaiseksi pelkkää hämmennystä.
With this proposal, we will hopefully get the best of all worlds.
Tämän ehdotuksen avulla saamme toivottavasti aikaan pelkkää hyvää.

Szinonimák (angolul) a(z) all szóra:

all

Példamondatok a(z) "all" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI wish you continued success and congratulate you on all that you have achieved.
Toivon teille jatkuvaa menestystä ja onnittelen teitä kaikista saavutuksistanne.
EnglishIf doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
Jos on epäilyjä, sitä suuremmalla syyllä kyseistä rangaistusta ei saisi käyttää.
EnglishWhen all these issues have been addressed, we will also have to budget for them.
Kun kaikkia näitä kysymyksiä on käsitelty, niihin on myös varattava määrärahoja.
EnglishThis budget will, in any case, not be adequate to confront all these calamities.
Tämä talousarvio ei missään tapauksessa riitä kaikkien katastrofien torjumiseen.
EnglishAll employers should provide pension and accident insurance for their employees.
Jokaisen työnantajan tulee sekä työeläke- että tapaturmavakuuttaa työntekijänsä.
EnglishUnfortunately, the defenders of freedom of speech are all absent from the House.
Ikävä kyllä parlamentissa ei ole paikalla ainuttakaan sananvapauden puolustajaa.
EnglishPeople must, at all costs, be prevented from "getting used to" being unemployed.
On hinnalla millä hyvänsä estettävä henkilöitä "jäämästä pysyvästi" työttömiksi.
EnglishThese are all proposals that we are waiting for from the Commission, Mr Barroso.
Näitä kaikkia ehdotuksia me odotamme komissiolta, arvoisa puheenjohtaja Barroso.
EnglishThe second is decentralisation and equal opportunities for all minorities there.
Toinen on hajauttaminen ja kaikkien vähemmistöjen yhdenvertaiset mahdollisuudet.
EnglishThey did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
He tekivät kaiken sen neljässä tunnissa nähtyään tietokoneen ensimmäistä kertaa.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nyt riittää tämä poliittinen tekopyhyys.
EnglishIn that spirit, let me start by wishing all our citizens in Europe peace of mind.
Tässä hengessä toivotan aluksi kaikille Euroopan kansalaisille rauhaisaa mieltä.
EnglishFirst of all there is global competition for the raw materials and commodities.
Niistä ensimmäinen on maailmanlaajuinen kilpailu raaka-aineista ja hyödykkeistä.
EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Ensinnäkin se on oikeudellinen kysymys: teollis- ja tekijänoikeuksien rikkominen.
EnglishAfter all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Onhan eläinkunnassa ilmiöitä, joissa on niin sanottua luonnollista kannibalismia.
EnglishNor do I at all understand what is the problem with the Convention, for example.
En myöskään lainkaan ymmärrä, mikä esimerkiksi valmistelukunnassa on ongelmana.
EnglishFinally, it is vital to have comparable rules implemented in all Member States.
Lopuksi on tärkeää soveltaa vertailukelpoisia sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishThe key phrase in this strategy will be preparing for the future at all levels.
Tämän strategian avainsana on valmistautuminen tulevaisuuteen kaikilla tasoilla.
EnglishFirst of all there is a very firm commitment to ensuring transition in the East.
Ensinnäkin EBRD on vahvasti sitoutunut takaamaan itää koskevan siirtymäprosessin.
EnglishIt is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
On hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.