angol-finn fordítás erre a szóra: aggregated

EN

"aggregated" finn fordítás

EN aggregated
volume_up
{melléknév}

aggregated

Szinonimák (angolul) a(z) aggregated szóra:

aggregated

Példamondatok a(z) "aggregated" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThere will be an annual report with aggregated data, which will contain all the information.
Tarkoitus on julkistaa vuosittain yhdistelmäraportti, joka sisältää kaiken tiedon.
Englishsecond component will be the total assets of the aggregated balance sheet of monetary financial
komponentin muodostavat jäsenvaltion alueella toimivien rahalaitosten yhteenlasketun
EnglishCookies help us to store user preferences and track usage trends on an aggregated basis.
Evästeiden avulla käyttäjien valinnat säilyvät ja palvelimen käyttäjämääriä voidaan seurata.
EnglishThis data needs to be aggregated at national and regional level.
Nämä tiedot on yhdistettävä kansallisella ja alueellisella tasolla.
EnglishThe proposal also makes provision for Member States to produce such data in aggregated form.
Ehdotuksessa on myös jäsenvaltioita koskevia määräyksiä tällaisten tietojen esittämisestä yhdisteltyinä.
EnglishWe have talked a lot about the transfer of aggregated data, so-called bulk data transfers.
Olemme puhuneet paljon yhdistettyjen tietojen siirtämisestä, niin sanotusti tietojen siirtämisestä valikoimattomasti.
EnglishThe Colombian, Peruvian and Central American aggregated quantities account for less than 2% of European consumption.
Kolumbian, Perun ja Keski-Amerikan yhteen lasketut määrät ovat alle 2 prosenttia Euroopan kulutuksesta.
EnglishThe information we collect is only used to compile statistics, on an aggregated basis, on the usage of our site.
Yksittäisten käyttäjien tietoja ei tarkastella erikseen eikä tällaisia tietoja käytetä muihin tarkoituksiin.
EnglishMoreover, the legislation in this current draft allows only the transmission of aggregated data, not of microdata.
Lisäksi nykyisen luonnoksen lainsäädännössä sallitaan vain kokonaistietojen eikä mikrotietojen lähettäminen.
EnglishThe Commission takes note that Member States will provide yearly updates for some aggregated data sets.
Komissio panee merkille, että jäsenvaltiot toimittavat vuosittain päivityksiä joistakin kerätyistä tietokokonaisuuksista.
English. - GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
kirjallinen. - (EN) Bruttokansantuote (BKT) on kaiken rahassa mitattavan taloudellisen toiminnan lisäarvojen summa.
EnglishOur aggregated deficit in public finances now amounts to almost 7% of GDP - over three times more than last year.
Julkisten talouksiemme kokonaisvaje on nyt lähes seitsemän prosenttia BKT:sta - yli kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna.
EnglishAll the periods will be "aggregated" (added-up) and your UK pension will be calculated on a pro-rata basis.
Kaikki aikajaksot lasketaan yhteen, ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta maksettava eläkkeesi lasketaan pro rata -periaatteen mukaisesti.
EnglishAnd Scott aggregated all of the videos.
English. - It is known that GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
kirjallinen. - (EN) Tiedetään, että bruttokansantuote (BKT) on kaiken rahassa mitattavan taloudellisen toiminnan lisäarvojen summa.
EnglishIt is essential that all the data is sent on an annual basis and that the Commission should produce regular reports of the aggregated results.
Kaikki tiedot on toimitettava vuosittain, ja komission on arvioitava säännöllisesti tietojen keruussa saatuja tuloksia.
EnglishGross domestic product, or GDP, is an instrument designed to indicate the aggregated added value of all money-based economic activities.
Bruttokansantuote (BKT) on väline, jonka tarkoituksena on osoittaa kaiken rahassa mitattavan taloudellisen toiminnan lisäarvojen summa.
EnglishTo make matters manageable, however, individual diseases will have to be aggregated to form a larger group sharing the same characteristics.
Jotta asioita voidaan käsitellä, yksittäiset sairaudet on kuitenkin koottava yhteen niin, että niistä muodostuu suurempi ryhmä, jolla on samat erityispiirteet.
EnglishExactly which new data are to be collected and what is to be aggregated from these and existing data will be specified by an implementing regulation.
Toimeenpanevassa säädöksessä tarkennetaan täsmällisesti, mitä uusia tietoja näistä sekä olemassa olevista tiedoista kerätään ja mitä niistä yhdistellään.
EnglishIn addition, the data should be aggregated at European level in such a way that no inferences can be made about individual companies and their business policies.
Lisäksi tiedot olisi yhdistettävä Euroopan unionin tasolla siten, että niistä ei voida tehdä päätelmiä yksittäisistä yrityksistä ja niiden liiketoiminnasta.